Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 september 2019
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • L. van Raan (PvdD)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod Rli voor presentatie over advies 'Waardevol toerisme, onze leefomgeving verdient het'

 3. 3

  Uitnodiging Stichting DBC voor excursie (field tour) in de Verenigde Staten (Washington DC, Virginia and North Carolina) met betrekking tot duurzaamheid van biomassa d.d. 21-24 oktober 2019

 4. 4

  Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Tijdelijke maatregelen inzake een publiekrechtelijke aanpak van de gevolgen van bodembeweging door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg (Tijdelijke wet Groningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke reactie naar aanleiding van wetgevingsoverleg van 12 juni 2019 over jaarverslag en Slotwet Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen van de rapporteurs over het Jaarverslag 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35200-XIII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op advies over uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 4 en 5 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag Telecomraad van 7 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Techniekpact: extra inzet op Hybride docenten & Leven Lang Ontwikkelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Monitor Betaaltermijnen overheid 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgang van de Retailagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toetsingskader risicoregelingen: garantie EZK aan BNG en CEB ten behoeve van leningen aan Qredits

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgangsrapportage MKB-actieplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Jaarrapportage Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgangsrapportage Brainport Nationale Actieagenda 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Zesde periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden en beleidsconclusies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afronding actieagenda Beter Aanbesteden en vervolg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek naar gebruik en effecten van smalle pariteitsclausule

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Onderzoeksrapporten opzet veiling 700-, 1400- en 2100 MHz frequenties

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Evaluatie Subsidieregeling Duurzame innovatieve Scheepsbouw (SDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voortzetting PPS-toeslagregeling in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief commissie Financiën behandeling ontwerpbegrotingen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek van het lid Van der Lee om een apart algemeen overleg over de implementatie van het Klimaatakkoord te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Van der Lee om een technische briefing door PBL over de conceptadviezen CO2-reducerende opties

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek van het lid Bruins om de behandeling van de initiatiefnota over ondernemen met een maatschappelijke missie uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het gewijzigd amendement van het lid Van der Lee over het eerder sluiten van de minst efficiënte kolencentrale (Kamerstuk 35167-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Uitvoering Stuwmeerregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van nadere regels over het uitvoeren van de operationele strategie ten behoeve van het Groningen gasveld

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie Staatstoezicht op de Mijnen van het Meet- en Regelprotocol Gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Appreciatie Tcbb-advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang validatieonderzoek seismische metingen Groningen door Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afhandeling mijnbouwschade na dertig jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beëindiging gaswinning Groningenveld: stikstofinzet en GasTerra

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Enkele onderwerpen gaswinning Groningen en gevolgen daarvan

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Aantalsontwikkelingen kluut en kanoet in relatie tot gaswinning Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Inzet ESA-conferentie op ministerieel niveau SPACE19+

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Openbaarmaking verslagen Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Budgettair overzicht en benodigde wet- en regelgeving Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Kabinetsreactie op onderzoek over socialiseren afsluitkosten gasaansluiting

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Ontwikkeling van de emissie van broeikasgassen tussen 1990 en 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie op de brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen en de uitkomst van het overleg met SportDrenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Openstelling SDE + najaarsronde 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Monitoringrapportage 2018 Convenant 10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitslag van de vierde tender windenergie op zee voor kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over het rapport "Gasexplosie Den Haag"

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verslag van de Energieraad van 25 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Geannoteerde agenda Energieraad 24 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek van het lid Van der Lee om een rondetafelgesprek te houden over het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek van het lid Sienot om een rondetafelgesprek te houden over de problemen rondom netcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Uitnodiging Ambassade van Zweden, namens de ambassadeur, voor lunchbijeenkomst over 5G cybersecurity d.d. 15 oktober 2019