Debat geweest
11 september 2019 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 11 september 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 11 september 2019 om 10.15 uur; datum en tijd gewijzigd

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod Rli voor presentatie over advies 'Waardevol toerisme, onze leefomgeving verdient het'
3
Uitnodiging Stichting DBC voor excursie (field tour) in de Verenigde Staten (Washington DC, Virginia and North Carolina) met betrekking tot duurzaamheid van biomassa d.d. 21-24 oktober 2019
6
Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

Te behandelen:

11
Beantwoording vragen van de rapporteurs over het Jaarverslag 2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35200-XIII-1)

Te behandelen:

34
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
38
Begroting werkbezoek 25ste Klimaatconferentie Santiago de Chile, Chili (COP25)
39
41
Wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met het stellen van nadere regels over het uitvoeren van de operationele strategie ten behoeve van het Groningen gasveld

Te behandelen:

52
Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te zetten m.b.t. brief over gevolgen gebrek aan netcapaciteit voor duurzame elektriciteitsprojecten (Kamerstuk 30196-669)

Te behandelen:

55
Reactie op verzoek commissie inzake een afschrift van de reactie op de brief aan SportDrenthe over het afschaffen van de salderingsregeling voor buitensportverenigingen en dorpshuizen en de uitkomst van het overleg met SportDrenthe

Te behandelen:

60
Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

Te behandelen:

65
Uitnodiging Ambassade van Zweden, namens de ambassadeur, voor lunchbijeenkomst over 5G cybersecurity d.d. 15 oktober 2019