Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 september 2019
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A. Weverling (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Parliament of Finland voor interparlementaire conferentie over hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP2020) d.d. 28 oktober 2019 te Helsinki

 3. 3

  Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stafnotitie - Informatie inzake lagere regelgeving Plantgezondheidswet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Diverse toezeggingen naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken fosfaatrechtenstelsel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede kwartaalrapportage 2019 van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over openbaarmaking van alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bestuurlijk signaal covergisting

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Droogteaanpak, klimaatadaptatie, voorkomen van voedselverspilling bij groente en fruit en risicobeheer in de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen en perspectieven bij het erkennen van producenten- en brancheorganisaties en het algemeen verbindend verklaren van hun regelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken herziening LNV-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Bijenrichtsnoer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  SCoPAFF gewasbeschermingsmiddelen 16 en 17 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019 (Kamerstuk 21501-32-1191)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Instelling van het adviescollege Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toekomstscenario Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang cameratoezicht voor dierenwelzijn slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Herbezinning na stopzetten ontwikkeling ICT-systeem bij de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport Honingbijen surveillance programma

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Regio Deal Den Haag Zuidwest

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Regio Deal bodemdaling Groene Hart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Regio Deal Parkstad Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Regio Deal Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Regio Deal Achterhoek

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Regio Deal Noordelijk Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Regio Deal Foodvalley

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Maatregelen Innovatie op het boerenerf

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber over Verbinding boer(in)-burger, voedsel dichtbij (Kamerstuk 35068)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Rekening en Verantwoording 2018 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de open brief van 32 organisaties werkzaam op het vlak van dierenrechten, natuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Evaluatie Voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst; Florianopolis

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reglement, zoals gewijzigd, bij het Verdrag tot regeling van de walvisvangst; Portoroz,

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op brieven van LTO Nederland, NAJK, VLB en BLHB over o.a. belastingmaatregelen en herziening pachtstelsel en actualisering Besluit landbouw inkomstenbelasting, winst en landbouwproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Adviesvraag aan de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten


   Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
  • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 20 juni 2019) (minister LNV, minister MZ)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

   De plenaire behandeling van de begroting van LNV is voorzien in week 41 (van dinsdag 8 t/m donderdag 10 oktober 2019).

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door PBL over het onderzoek 'Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd' op 26 september 2019 om 10.00 uur

  Besluit: De technische briefing gaat door, aangezien voldoende leden zich hebben aangemeld.
  Noot: De leden Von Martels (CDA), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Ouwehand (PvdD) hebben zich aangemeld.
 50. 50

  Zesde Nationale Rapportage Verdrag voor het behoud van de Biologische Diversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Toezegging gedaan tijdens het Algemeen overleg van 12 februari 2019, over de inzet van gescheperde schaapskuddes door Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beleid inzake Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Programma Natuurlijk Ondernemen: Evaluatie en aanpak natuurlijk kapitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 18 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Toestemming technische briefing uitvoeringstoets Plantgezondheidswet

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier betreft het ongeriefrapport kalveren

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Het convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020-2024

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Duurzame Veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Nationaal en internationaal antibioticumbeleid in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken diverse onderwerpen op het gebied van diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voortgangsbrief dierenwelzijn landbouwhuisdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Dierenwelzijn tijdens de hitteperiode

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een brief van de minister van LNV over de uitvoering van aangenomen moties inzake gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data