Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 11 september 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 11 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Parliament of Finland voor interparlementaire conferentie over hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP2020) d.d. 28 oktober 2019 te Helsinki
6
44
Reactie op brieven van LTO Nederland, NAJK, VLB en BLHB over o.a. belastingmaatregelen en herziening pachtstelsel en actualisering Besluit landbouw inkomstenbelasting, winst en landbouwproblematiek

Te behandelen:

47
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details


 Debatten
 • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
 • Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het voedselveiligheidssysteem in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 20 juni 2019) (minister LNV, minister MZ)
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
 • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)

Te behandelen:

49
Brief van de vaste commissie voor Financiën over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2020 in de commissies

Details

 De plenaire behandeling van de begroting van LNV is voorzien in week 41 (van dinsdag 8 t/m donderdag 10 oktober 2019).

Te behandelen:

50
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep Gewasbescherming tot heroverweging onderzoeksvoorstel alternatieve gewasbescherming
51
Stafnotitie - Instellen voorbereidingsgroep informatievoorziening Landbouw- en Visserijraden
52
Stafnotitie - Overzicht ongeplande algemeen overleggen
53
Stafnotitie - Notitie verantwoordelijkheidsverdeling natuurbeleid
54
Stafnotitie - Voorstel van de voorbereidingsgroep IPBES voor invulling van de technische briefing op 17 oktober 2019
55
Stafnotitie - Voorstellen van de commissieoverstijgende voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof
56
Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing door PBL over het onderzoek 'Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd' op 26 september 2019 om 10.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing gaat door, aangezien voldoende leden zich hebben aangemeld.
Noot: De leden Von Martels (CDA), Bromet (GL), Moorlag (PvdA) en Ouwehand (PvdD) hebben zich aangemeld.