Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 februari 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H.S. Veldman (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • R.M. Leijten (SP)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Welkom nieuwe medewerker griffie

  Mevrouw Shara Roberti zal tot aan het zomerreces als stagiaire werkzaam zijn bij de staf Europese Zaken. Zij studeert internationaal en Europees recht aan de Haagse Hogeschool en gaat scriptieonderzoek doen naar de gevolgen van de Brexit voor de positie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. De voorzitter wenst haar veel succes.
 2. 2

  Analyses in het kader van Brexit en laatste stand van zaken no deal voorbereidingen op IenW terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang voorbereidingen op een no deal Brexit in de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Sociale zekerheid bij Brexit no deal

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kabinetsappreciatie inzake het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees parlement en de Raad over contingency maatregelen op het terrein van coördinatie van sociale zekerheid na terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland uit de EU (COM (2019) 53)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief van het lid Koopmans (VVD) met betrekking tot afronding van het rapporteurschap Europese Kiesakte

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Uitnodiging Ambassade van Albanië, namens commissie voor Buitenlandse Zaken van het Parlement van Albanië, voor bezoek aan Albanië

 10. 10

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Toezegging toezending overzicht AMvB’s in voorbereiding in verband met Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reisuitgaven van leden van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Londen op 18 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsappreciatie inzake voorstel EU-begroting bij no-deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorbereidingsgroep Institutionele ontwikkelingen in de EU

  Besluit: De commissie besluit de leden Anne Mulder (VVD) en Bisschop (SGP) te benoemen in de voorbereidingsgroep inzake de nadere uitwerking van het te verrichten onderzoek naar de taken en functies van de Europese Commissie (kennisthema institutionele ontwikkelingen in de EU).
 17. 17

  Rapporteurschap met het oog op werkbezoek Westelijke Balkan in meireces 2019

  Besluit (1): De commissie besluit het thema 'EU-uitbreidingsbeleid' aan de jaarplanning/kennisagenda 2019 toe te voegen.

  Besluit (2): De commissie besluit het lid Anne Mulder (VVD) als rapporteur Albanië en Noord-Macedonië af te vaardigen voor een gecombineerd werkbezoek aan beide landen in het meireces 2019.
   
 18. 18

  Voorbereiding Europese Raad d.d. 21-22 maart 2019

  Het plenair debat over de (formele) Europese Raad d.d. 21-22 maart 2019 is voorzien op dinsdag 19 maart direct aansluitend aan de Regeling van Werkzaamheden (met stemmingen over ingediende moties op donderdag 21 maart na aanvang middagvergadering). Op woensdag 20 maart is er geen vergadering in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Zoals gebruikelijk wordt op de avond voor een verkiezingsdag (dinsdagavond) de plenaire agenda vrijgehouden. Om deze reden stelt de griffie plenair voor om eenmalig af te wijken van de gebruikelijke spreektijden bij formele Europese Raden en voor deze keer de spreektijden te hanteren zoals bij informele Europese toppen, dat wil zeggen vier minuten spreektijd per fractie in eerste termijn.

  Besluit: De commissie heeft ingestemd met het verzoek.
 19. 19

  Nog te ontvangen brieven

  Aan minister BuZa - Verzoek om kabinetsreactie op verslag Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014 -2020: Samenvattend verslag 2018 over jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma's voor de periode 2014 -2017 [COM(2018)816] 17-01-2019

  Besluit: Ter informatie.
 20. 20

  Uitgaande brief van de voorzitter

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Commissie-agenda

  22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen
  05-03-2019 om 16.00 uur schriftelijk overleg Stand van zaken Brexit (nieuw)
  05-03-2019 17:00 - 19:00 Informele Raad Algemene Zaken dd 11 maart 2019
  13-03-2019 10:00 - 11:00 bijzondere procedure IDM over hervormingen in Albanië
  14-03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
  14-03-2019 15:00 - 16:00 Gesprek met Ierse minister van Buitenlandse Zaken
  14-03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law
  01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest
  02-04-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019 (gewijzigde tijden)
  04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  09-04-2019 17:00 - 19:00 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019 (gewijzigde datum)
  12-04-2018 werkbezoek Brussel
  25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering (inclusief beslispunt terugblikdebat Sibiu-top)
  15-05-2019 13:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidariteit (toegevoegd AO en gewijzigde tijden)      
  16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
  20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
  04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering
  21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
    
  Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019
  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

  Besluit: Ter informatie.

   
 22. 22

  Rondvraagpunt van het lid Anne Mulder (VVD) inzake werkbezoek aan Iers/Noord-Ierse grens

  Besluit: De commissie besluit een werkbezoek af te leggen aan de Iers/Noord-Ierse grens via Dublin, bij voorkeur te plannen vóór het plenaire debat over de Brexit in de week van 26-28 maart 2019.