Debat geweest
21 februari 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 21 februari 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 21 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Welkom nieuwe medewerker griffie

Details

Mevrouw Shara Roberti zal tot aan het zomerreces als stagiaire werkzaam zijn bij de staf Europese Zaken. Zij studeert internationaal en Europees recht aan de Haagse Hogeschool en gaat scriptieonderzoek doen naar de gevolgen van de Brexit voor de positie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. De voorzitter wenst haar veel succes.
5
Kabinetsappreciatie inzake het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees parlement en de Raad over contingency maatregelen op het terrein van coördinatie van sociale zekerheid na terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland uit de EU (COM (2019) 53)

Te behandelen:

6
Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)

Te behandelen:

9
Uitnodiging Ambassade van Albanië, namens commissie voor Buitenlandse Zaken van het Parlement van Albanië, voor bezoek aan Albanië
16
Voorbereidingsgroep Institutionele ontwikkelingen in de EU

Details

Besluit: De commissie besluit de leden Anne Mulder (VVD) en Bisschop (SGP) te benoemen in de voorbereidingsgroep inzake de nadere uitwerking van het te verrichten onderzoek naar de taken en functies van de Europese Commissie (kennisthema institutionele ontwikkelingen in de EU).
17
Rapporteurschap met het oog op werkbezoek Westelijke Balkan in meireces 2019

Details

Besluit (1): De commissie besluit het thema 'EU-uitbreidingsbeleid' aan de jaarplanning/kennisagenda 2019 toe te voegen.

Besluit (2): De commissie besluit het lid Anne Mulder (VVD) als rapporteur Albanië en Noord-Macedonië af te vaardigen voor een gecombineerd werkbezoek aan beide landen in het meireces 2019.
 
18
Voorbereiding Europese Raad d.d. 21-22 maart 2019

Details

Het plenair debat over de (formele) Europese Raad d.d. 21-22 maart 2019 is voorzien op dinsdag 19 maart direct aansluitend aan de Regeling van Werkzaamheden (met stemmingen over ingediende moties op donderdag 21 maart na aanvang middagvergadering). Op woensdag 20 maart is er geen vergadering in verband met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Zoals gebruikelijk wordt op de avond voor een verkiezingsdag (dinsdagavond) de plenaire agenda vrijgehouden. Om deze reden stelt de griffie plenair voor om eenmalig af te wijken van de gebruikelijke spreektijden bij formele Europese Raden en voor deze keer de spreektijden te hanteren zoals bij informele Europese toppen, dat wil zeggen vier minuten spreektijd per fractie in eerste termijn.

Besluit: De commissie heeft ingestemd met het verzoek.
19
Lijst nieuwe EU-voorstellen
20
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister BuZa - Verzoek om kabinetsreactie op verslag Europese Structuur- en investeringsfondsen 2014 -2020: Samenvattend verslag 2018 over jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma's voor de periode 2014 -2017 [COM(2018)816] 17-01-2019

Besluit: Ter informatie.
22
Commissie-agenda

Details

22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen
05-03-2019 om 16.00 uur schriftelijk overleg Stand van zaken Brexit (nieuw)
05-03-2019 17:00 - 19:00 Informele Raad Algemene Zaken dd 11 maart 2019
13-03-2019 10:00 - 11:00 bijzondere procedure IDM over hervormingen in Albanië
14-03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
14-03-2019 15:00 - 16:00 Gesprek met Ierse minister van Buitenlandse Zaken
14-03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law
01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest
02-04-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019 (gewijzigde tijden)
04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
09-04-2019 17:00 - 19:00 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019 (gewijzigde datum)
12-04-2018 werkbezoek Brussel
25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering (inclusief beslispunt terugblikdebat Sibiu-top)
15-05-2019 13:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019/Subsidariteit (toegevoegd AO en gewijzigde tijden)      
16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
  
Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019
Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

Besluit: Ter informatie.

 
23
Rondvraagpunt van het lid Anne Mulder (VVD) inzake werkbezoek aan Iers/Noord-Ierse grens

Details

Besluit: De commissie besluit een werkbezoek af te leggen aan de Iers/Noord-Ierse grens via Dublin, bij voorkeur te plannen vóór het plenaire debat over de Brexit in de week van 26-28 maart 2019.