Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging van de minister van LNV voor de receptie ter ere van het 100-jarig bestaan van het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) op 5 juni 2019

 3. 3

  Regels betreffende beschermende maatregelen tegen schadelijke organismen bij planten (Plantgezondheidswet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de consultatieronde van het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet en Tweede nota van wijziging inzake Aanvullingswet natuur Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Wet dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verantwoordingsstukken Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Nationaal programma landbouwbodems

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag 2018 van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Nederlandse inzet bij de achttiende Conferentie van Partijen bij het CITES-verdrag (CITES CoP18)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Natura 2000

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie van het diergezondheidsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid De Groot over kweekvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over een toelichting op het departementale initiatief dat onderdeel uitmaakt van de operatie Inzicht in Kwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang KRM-haaienactieplan Noordzee en Internationale haaienstrategie (inclusief Caribisch Nederland)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek en berichtgeving slachthuizen Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Bromet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2019, over de hoge kalfjessterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie over kalfjessterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorgenomen Nederlandse standpunten inzake de onderwerpen die ter stemming worden voorgelegd aan het eerstvolgende Standing Committee Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) over regelgeving gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toestemming deelname medewerkers van het Bureau ICT-toetsing (BIT) aan een technische briefing op 15 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming deelname medewerkers van de Auditdienst Rijk (ADR) aan een technische briefing op 15 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie inzake de actuele stand van zaken ten aanzien van de invoer van vervuild vlees uit Brazilië

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van I&W)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over ICT-problemen bij de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV & minister BuHa-OS) 
  • Debat over de mishandeling van een NVWA keuringsarts bij een slachthuis in Drachten (aangevraagd door het lid Graus op 14 mei 2019) (ministers LNV en J&V) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over producten die onterecht als biologisch worden verkocht (aangevraagd door het lid Geurts op 14 mei 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (aangevraagd door het lid Ouwehand op 28 maart 2018) (minister BuHa-OS en minister LNV)  
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister J&V) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 24. 24

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Brief van het Presidium over het gebruik van de toezeggingsregistratie van de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 15 april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2021-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 14 mei 2019 (Kamerstuk 21501-32-1170)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren over het IPBES-rapport over de afname van biodiversiteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van het lid Van Kooten-Arissen (PvdD) om de minister te verzoeken om een reactie op de zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden over dierondersteunde interventies

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Weverling (VVD) het algemeen overleg Tuinbouw op 5 juni 2019 met één uur te verlengen.

  Te behandelen:

  Loading data