Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EUZA dd 5 juli 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 5 juli 2018

Deelnemers


Agendapunten

5
Brievenlijst
8
Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inzet in het Comité van Ministers van de Raad van Europa ten aanzien van de regering van Azerbeidzjan op het gebied van corruptiebestrijding

Te behandelen:

13
Inzet notitie voorzitters-COSAC 8 en 9 juli 2018
14
Transparantie
16
Overzicht rapporten over de voorbereidingen van Britse overheidsdiensten op Brexit
18
Behandeling van MFK-uitwerkingsvoorstellen op het terrein van de commissie Europese Zaken

Details

Op de lijst van sectorale uitwerkingsvoorstellen van het MFK staan er vier die op het terrein van de commissie Europese Zaken liggen. De commissie wordt voorgesteld om deze voorstellen als volgt te behandelen:

1) EU-voorstellen inzake cohesiebeleid COM(2018) 372/374/375 (verantwoordelijk ministerie EZK): tezamen met de nog te ontvangen BNC-fiches agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Cohesieraad d.d. 30 november 2018.

2) EU-voorstel inzake instrument voor pretoetredingssteun COM(2018) 465 (verantwoordelijk ministerie BuZa): tezamen met het nog te ontvangen BNC-fiche agenderen voor het algemeen overleg Raad Algemene Zaken d.d. 16 oktober 2018.

Besluit: De commissie heeft conform deze voorstellen besloten.
19
Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 20-26, 14 mei 2018– 29 juni 2018 (met uitzondering van de MFK-voorstellen)
20
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister Fin - Verslag van een schriftelijk overleg inzake het agenderen van het initiatief over transparantie 22-06-2018 (21501-20-1339/2018D35745)
Aan minister BuZa - Reactie kabinetsbrief over verdeling implementatietermijn 22-06-2018 (18-EU-B-40)
Aan minister BuZa - Voorstel the3million om ‘Citizens’ rights protocol aan uittredingsverdrag Verenigd Koninkrijk te hechten 22-06-2018 (2018Z11249/2018D35716)
Aan minister BuZa - Onderzoek Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie 14-06-2018 (18-EU-B-037)
Aan staatssecretaris EZK - Verslag van een schriftelijk overleg over het briefingdocument van de ERK inzake cohesiebeleid 28-06-2018
 
Besluit: Ter informatie.

 
21
Commissie-agenda

Details

08/09-07-2018 COSAC-voorzittersconferentie in Wenen
12-07-2018 om 12.00 uur inbreng SO Raad Algemene Zaken (artikel 50) d.d. 17 juli 2018
20-08-2018 om 12.00 uur inbreng feitelijke vragen over het integrale MFK-voorstellenpakket
06-09-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
09/10-09-2018 werkbezoek aan Londen inzake Brexit
11-09-2018 om 12.00 uur inbreng SO Raad Algemene Zaken dd 18 september 2018
20-09-2018 10:00 - 13:00 AO Meerjarig Financieel Kader (het integrale voorstellenpakket)
25-09-2018 16:00 - 17:00 procedurevergadering
07/08-10-2018 werkbezoek aan Wenen (onder voorbehoud van deelname door ten minste vijf leden)
11-10-2018 10:00 - 12:00 AO transparantie
11-10-2018 14:00 - 16:00 Raad Algemene Zaken dd 16 oktober 2018
18-11-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering  
06-11-2018 17:00 - 19:00 AO Raad Algemene Zaken dd 12 november 2018
08-11-2018 11:30 - 12:30 procedurevergadering
18 t/m 20-11-2018 plenaire COSAC-conferentie in Wenen
28-11-2018 13:00 - 15:00 AO Cohesiebeleid
29-11-2018 09:30 - 11:30 Raad Algemene Zaken dd 11 december 2018
29-11-2018 11:30 -12:30 procedurevergadering
20-12-2018 11:30-12:30 procedurevergadering
 
Zomerreces: vrijdag 6 juli 2018 t/m maandag 3 september 2018
Herfstreces: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018
Kerstreces: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019 

** Nog in te plannen (na het zomerreces):
- potentiële werkbezoeken aan Parijs en Berlijn, samen met de commissie Financiën
- rondetafelgesprek MFK
- vertrouwelijke technische briefing over voorbereiding op Brexit-scenario's (no-deal)

Besluit (1): De commissie besluit tot een feitelijke vragenronde over het gehele MFK-voorstellenpakket (inclusief sectorale deelverordeningen en nog te ontvangen BNC-fiches) op maandag 20 augustus 2018 om 12.00 uur; de commissie wenst de beantwoording tijdig vóór het AO MFK te ontvangen.

Besluit (2): De commissie bepaalt uitdrukkelijk dat het AO MFK het gehele MFK-voorstellenpakket behelst en dat daarbij ook de sectorale deelverordeningen en de BNC-fiches aan de orde kunnen komen.
 
22
Toegang tot Brexit-stukken met markering limité (in beslotenheid)

Details

Besluit: De commissie heeft besloten de staf te verzoeken de oplossingsrichting voor plaatsonafhankelijke toegang tot Brexit-stukken met markering limité nader uit te werken en een concreet voorstel na het zomerreces aan de commissie voor te leggen, op voorwaarde dat de plaatsonafhankelijke toegang slechts in aanvulling op (en niet in plaats van) de huidige werkwijze zal worden gerealiseerd.