Debat geweest
22 november 2017 | 13:00 - 14:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 november 2017
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 22 november 2017 om 13.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging GroentenFruit Huis en Dutch Produce Association voor een werkbezoek aan de groenten- en fruitsector
3
Verzoek Stichting Varkens in Nood tot aanbieding petitie voor een beroepsverbod voor varkenshouder Straathof
8
Uitvoering motie van het lid De Groot over de rol, positie, bestuurlijke inbedding en financiering van de OBN, NEM en de NDFF (Kamerstuk 32670-125)

Te behandelen:

9
BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN REGERING
11
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

Te behandelen:

15
Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten

Te behandelen:

24
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

Te behandelen:

48
Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Te behandelen:

59
Kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State

Te behandelen:

66
Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Te behandelen:

67
Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen
68
Stafnotitie - Overzicht nog in te plannen algemeen overleggen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
69
Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie
70
Stafnotitie - Analyse 1e voortgangsrapportage NVWA 2020
73
74
Verzoek van het lid Grashoff om een nieuw algemeen overleg zesde actieprogramma nitraatrichtlijn in te plannen (voor het einde van het jaar) waarin het aangekondigde definitieve actieprogramma en MER rapportage kan worden besproken.

Te behandelen:

75
76
Verzoek van het lid Grashoff een rondetafelgesprek te houden om inzicht te verwerven wat de te verwachten gevolgen zijn en welke resultaten zijn te verwachten van het voorgestelde Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn.

Te behandelen:

77
Verzoek VBN tot aanbieding petitie m.b.t. staat van de vogelstand in Nederland d.d. 5 december 2017