Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 november 2017
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • T.C. de Groot (D66)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.D. Wiersma (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging GroentenFruit Huis en Dutch Produce Association voor een werkbezoek aan de groenten- en fruitsector

 3. 3

  Verzoek Stichting Varkens in Nood tot aanbieding petitie voor een beroepsverbod voor varkenshouder Straathof

 4. 4

  Nota van wijziging inzake de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken toepassing steun België inzake fipronil

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Informatie over de relatie van de VN Sustainable Development Goals (SDGs) en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Rathenau Instituut naar mogelijkheden ammoniakdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering motie van het lid De Groot over de rol, positie, bestuurlijke inbedding en financiering van de OBN, NEM en de NDFF (Kamerstuk 32670-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  BEHANDELING VAN INDERTIJD CONTROVERSIEEL VERKLAARDE BRIEVEN REGERING

 10. 10

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden inzake hoogrisicohonden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden betreffende paardenmarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op moties inzake initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven over de positieflijst en om geen onomkeerbare stappen te zetten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Slotverklaring Nationale Voedseltop op 26 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Handhaving en toezicht in de natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweede voortgangsrapportage Natuur van de provincies (Natuurpact) en uitvoering van enkele moties

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsbrief natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie Natuurpact

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatierapport WOT Natuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verkenning "Van aap naar beter" van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitkomsten bestuurlijk overleg tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie naar aanleiding van moties over gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Systeemaanpak duurzame gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het rapport "Ammoniak in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Percentages verplichte mestverwerking 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang ammoniakonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken mestbeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Mestverwerkingspercentages

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van een schriftelijk overleg over het mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Syntheserapport evaluatie Meststoffenwet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief Linssen cs Advocaten, namens Mestverwerking Fryslân BV, m.b.t. voorgenomen wijziging van uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  5e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA over de eerste helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Kabinetsreactie op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees'

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitvoering motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Informatievoorziening herijkte Plan van Aanpak ‘NVWA 2020’/ Rapporten NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Openbaarmaking vertrouwelijk rapport van KPMG inzake verantwoordingsinformatie NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Naleving wet- en regelgeving in pluimveeslachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Kabinetsbeleid over doorberekening van toezichts- en handhavingskosten in relatie tot voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag van een schriftelijk overleg over internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op diverse onderzoeken naar de relatie tussen veehouderij en gezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (TacRav)

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rapport 'Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)'

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Voortgangsrapportage implementatie Gemeenschappelijk Visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij - voortzetting procedure

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Overzicht (dertigleden)debatten en aangemelde wetsvoorstellen

 68. 68

  Stafnotitie - Overzicht nog in te plannen algemeen overleggen Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 69. 69

  Stafnotitie - EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2018 van de Europese Commissie

 70. 70

  Stafnotitie - Analyse 1e voortgangsrapportage NVWA 2020

 71. 71

  Fraudemaatregelen Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Stand van zaken proces nieuwe derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 november 2017, over het bericht ‘Rabobank financierde mestfraudeurs in Brabant’

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Verzoek van het lid Grashoff om een nieuw algemeen overleg zesde actieprogramma nitraatrichtlijn in te plannen (voor het einde van het jaar) waarin het aangekondigde definitieve actieprogramma en MER rapportage kan worden besproken.

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verzoek van het lid Grashoff een technische briefing te organiseren met de auteurs van het MER-rapport inzake het Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn.

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verzoek van het lid Grashoff een rondetafelgesprek te houden om inzicht te verwerven wat de te verwachten gevolgen zijn en welke resultaten zijn te verwachten van het voorgestelde Zesde actieprogramma nitraatrichtlijn.

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Verzoek VBN tot aanbieding petitie m.b.t. staat van de vogelstand in Nederland d.d. 5 december 2017

Naar boven