Procedurevergadering : Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

5 april 2017
16:00 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
 • Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken. De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet.
 • Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op de gebruikelijke manier in de procedurevergadering besloten, dus bij meerderheid.
 • Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.
 • Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • B. Madlener (PVV)
 • A. Bosman (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • E. Dijkgraaf (SGP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • T.C. de Groot (D66)
 • A. Weverling (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg-Jansen (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M.J. van Rooijen (50PLUS)
 • D.S. Nava ()

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerp instellingsbesluit Adviescollege Toetsing Regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsevaluatie van de Natuurschoonwet 1928

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatierapport 'Wie stuurt de herder - Concurrentie of coöperatie? natuur- en cultuurproductie met schaapskuddes'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie om toestemming voor een technische briefing inzake het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fosfaatreductieplan 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op vier ingediende moties die zijn aangenomen bij de stemmingen over de moties Landbouw- en Visserijraad (VAO op donderdag 9 februari 2017)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering moties VAO Landbouw- en Visserijraad van 23 februari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tussenrapportage erkenning producenten- en brancheorganisaties en verbindend verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezeggingen inzake precisielandbouw en het agroloket

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport zouttolerantie van landbouwgewassen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Initiatiefnota van het lid Van Gerven: "Groeikansen voor de biologische landbouw. Van stiefkind naar oogappel"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Slotverklaring Nationale Voedseltop op 26 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten onderzoek naar vermelding houdbaarheidsdata in relatie tot voedselverspilling bij consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitvoering van de motie van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van het visstandonderzoek in het IJsselmeer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wetenschappelijke vangstadvies IJsselmeer 2017-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Import Noorse biologische zalm

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visser

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken over de vogelgriepsituatie in Europa, in Nederland en over het voortduren van de landelijke maatregelen voor vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels (Kamerstuk 34550-XIII, nr. 98)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Omissie in het wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij (Kamerstuk 34295)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op moties inzake Initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koser Kaya over wei voor de koe (Kamerstuk 34313)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het rapport 'Stropen met lange honden in Nederland' van de Stichting Dutch Galgo Lobby

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering van de motie van de leden Rudmer Heerema en Geurts over het overdragen aan de provincie Flevoland van het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen (Kamerstuk 32 563, nr. 58)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Maatschappelijke betrokkenheid Staatsbosbeheer en uitvoering van de motie van het lid Lodders over een systeem van vouchers in natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie Natuurpact

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Handhaving en toezicht in natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de brief van de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied over het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied en het inrichtingsplan Schoorlse Duinen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Evaluatierapport Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) Natuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op motie van het lid Wassenberg over het overdragen van vijf java-apen door het BPRC aan Stichting AAP

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op adviezen van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsrapportage Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verkenning "Van aap naar beter" van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschrift antwoord op de brief van Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren m.b.t. aanpak gezondheidsproblemen bij rashonden

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken Huisdierenlijst zoogdieren (positieflijst)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden inzake hoogrisicohonden

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Zienswijze van de Raad voor dierenaangelegenheden betreffende paardenmarkten

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  5e Voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA over de eerste helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kabinetsreactie op het bericht 'Halve dierentuin in lamsvlees'

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Herijkt Plan van Aanpak NVWA: ‘NVWA 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitvoering motie van het lid Geurts c.s. over het voortzetten van de controle op handelsnormen door de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Informatievoorziening Herijkt Plan van Aanpak ‘NVWA 2020’/ Rapporten NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Openbaarmaking vertrouwelijk rapport van KPMG inzake verantwoordingsinformatie NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Naleving wet- en regelgeving in pluimveeslachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Start van de evaluatie pacht en pachtnormen 2013, rapport 'Evaluatie pachtregelgeving', Pachtnormen 2014, beleidsstandpunt inzake de evaluatie van het pachtsysteem, gewijzigde tarieven grondkamers, afschrift van het antwoord op de brief over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen) en het verslag van het schriftelijk overleg over deze stukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Pachtnormen 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  LEI-rapport ‘Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Pachtnormen 2016 en voortgang herziening pachtstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Bemiddelaar pachtherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Faillissementen in de land- en tuinbouw, specifiek de groentesector en de champignonteelt

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Stand van zaken en ontwikkelingen rond de recente vondst van Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) bij een aardappelveredelingsbedrijf in de gemeente Reimerswaal

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Uitkomsten bestuurlijk overleg tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Invulling van de functie van Verbindingsofficier PAS

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Effecten buitenland op de PAS, opzet evaluatie na 1 jaar en stand van zaken toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voortgangsrapportage Programma Aanpak Stikstof (PAS) 1 juli 2015-1 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Inwerkingtreding herziening Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Inventarisatie van de knelpunten in de graszaadsector

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Openbaarmaking inspectieresultaten covergisters

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Planning van de evaluatie van de Meststoffenwet en van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Percentages verplichte mestverwerking 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Toelichting op de kosten van fraudemaatregelen meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Invulling van de ex ante evaluatie van de Meststoffenwet 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Vrijstelling vergunningplicht Natuurbeschermingswet 1998 voor weiden en gebruiken meststoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Reactie op de moties van het lid Dijkgraaf c.s. over aanpassing van de meststoffenregelgeving en over overtreding van de randvoorwaarden voor inkomenssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Besluit over uitstel uitrijdverbod mest en zuiveringsslib

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Voortgang ammoniakonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021), Stand van zaken mestbeleid 2016, Mestverwerkingspercentages en het verslag schriftelijk overleg over deze stukken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 83. 83

  Reactie op het rapport "Ammoniak in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Reactie op twee moties van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 (Kamerstuk 21501-32-987) en over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode (Kamerstuk 21501-32-988)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Reactie naar aanleiding van moties over gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Reactie op diverse verzoeken inzake gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Diverse toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Systeemaanpak duurzame gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Reactie op het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland en op de uitzending van Radio Reporter van 3 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Recente ontwikkelingen ten aanzien van de criteria voor identificatie van hormoonverstorende stoffen bij gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 94. 94

  Balans tussen de bescherming van de kwetsbare natuur op de Noordpool en onze economische en energiepolitieke belangen

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Stroomstoring Noord-Holland en Flevoland op 27 maart 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Reactie op brief gemeente Stadskanaal over duurzame energie

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Evaluatie Rijkscoördinatieregeling en voortgang omgevingsmanagement energieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Plan voor een betaalbare en duurzame energievoorziening in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Evaluatie Innovatieagenda Energie en reactie op moties over het onderzoekscentrum voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie”

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  380 kV hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen (Kamerstuk 29398-545)

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Reactie op een tweetal amendementen van het lid Jan Vos c.s. over een rendementseis voor kolencentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Reactie op het rapport 'Fiscale barrières voor smart charging' van ELaadNL

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Voortgang onderzoeken met betrekking tot schadeafhandeling in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Jaarrapportage 2016 Onafhankelijke Raadsman Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Reactie op moties op het gebied van mijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Reactie op moties inzake de Energieagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 111. 111

  Strategische Agenda Onderzoeksfaciliteiten TO2-instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Toekomst onderzoek nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Tweede Monitor Vestigingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Evaluatie Technologiestichting STW 2011-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Nationale Iconen 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Nota Ruimtevaartbeleid 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Fiche: Mededeling Ruimtestrategie voor Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Analyse met betrekking tot het bereiken van de 2,5%-doelstelling voor R&D en het centraler stellen van maatschappelijke uitdagingen in het topsectorenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Rapport evaluatie toegepaste onderzoeksorganisaties TO2

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Rapportage Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Verslag van de ESA Ministersconferentie 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Reactie op diverse moties en toezeggingen op het terrein van marktwerking en mededinging

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Hoofdlijnen wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Rapport 'Onderzoek naar tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Uitvoering aanbeveling Algemene Rekenkamer over CE markering

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Bevindingen op het ACM-jaarverslag 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  De oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling: Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Beleidsprioriteiten informatie en ICT bij het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  Evaluatie Winkeltijdenwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 133. 133

  Stand van zaken Retailagenda inzake het convenant huurmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Kabinetsreactie herziene Corporate Governance Code

  Te behandelen:

  Loading data
 135. 135

  Stand van zaken Europese productveiligheidsnorm voor onder andere broodroosters

  Te behandelen:

  Loading data
 136. 136

  Toezegging, gedaan tijdens begrotingsbehandeling Economische Zaken van 27 oktober 2016, over ondersteuning van de Nederlandse popmuziek

  Te behandelen:

  Loading data
 137. 137

  Presentatie Nederlandse Franchise Code

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  Fiche: Verordening en richtlijn Europese e-kaart voor diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 139. 139

  Fiche: Richtlijn proportionaliteitstoets gereglementeerde beroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Fiche: Richtlijn handhaving notificatieverplichting onder de dienstenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 141. 141

  Fiche: Mededeling hervormingsaanbevelingen gereglementeerde beroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 142. 142

  Fiche: Mededeling Opbouwen van een Europese Data-Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 143. 143

  Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 144. 144

  Groene Groei

  Te behandelen:

  Loading data
 145. 145

  Privacy Impact Assessment startarchitectuur eIDAS

  Te behandelen:

  Loading data
 146. 146

  Toezegging proefabonnementen en aanpassing wet Van Dam

  Te behandelen:

  Loading data
 147. 147

  Arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2 maart 2017 over tarieven telefonische klantenservice

  Te behandelen:

  Loading data
 148. 148

  Tijdelijk Besluit Postbezorgers 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 149. 149

  Ontwikkelingen op de postmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 150. 150

  Wijziging van het CBS meerjarenprogramma 2014-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 151. 151

  Begrotingswijzigingen verplichtingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2016 van het ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 152. 152

  Reeds geplande algemeen overleggen ter voorbereiding op de Europese Raden op het terrein van Economische Zaken

   
  • Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 11 mei 2017 op 9 mei 2017 van 18.30 - 21.00 uur
  • Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (informeel) d.d. 21 t/m 23 mei 2017 op 15 mei 2017 om 16.00 uur
  • Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 12 en 13 juni 2017 op 7 juni 2017 van 14.30 - 17.00 uur
  • Schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) d.d. 6 april 2017 op 3 april 2017om 12.00 uur
  • Schriftelijk overleg Energieraad (informeel) d.d. 19 mei 2017 op 15 mei 2017 om 16.00 uur
  • Algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) d.d. 29 en 30 mei 2017 op 23 mei 2017van 17.00 - 18.30 uur
  • Algemeen overleg Telecomraad (formeel) d.d. 9 juni 2017 op 1 juni 2017 van 10.00 -11.30 uur
  • Algemeen overleg Energieraad (formeel) d.d. 26 juni 2017 op 15 juni 2017 van 10.00 - 11.30 uur
  Besluit:  Ter informatie. 
 153. 153

  Nog te plannen commissievergaderingen

  • Algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie
  • Algemeen overleg Dierenwelzijn
  • Algemeen overleg Dierproeven
  • Algemeen overleg Energie
  • Algemeen overleg Franchising
  • Algemeen overleg Groene groei
  • Algemeen overleg Jacht
  • Algemeen overleg Marktwerking en mededinging
  • Algemeen overleg Mestbeleid
  • Algemeen overleg Natuur
  • Algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  • Algemeen overleg Noordpoololie
  • Algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering
  • Algemeen overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst
  • Algemeen overleg Pacht
  • Algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof (PAS)
  • Algemeen overleg Post
  • Algemeen overleg Telecommunicatie
  • Algemeen overleg Toezicht in de natuur
  • Algemeen overleg Tuinbouw
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visserij
  • Notaoverleg Initiatiefnota lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spookfacturen
  • Technische briefing met de Autoriteit Consument en Markt over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst.
  • Gesprek Onderzoeksraad voor Veiligheid over stand van zaken opvolging aanbevelingen 'Aardbevingsrisico's in Groningen'.
  Besluit: Ter informatie. 
 154. 154

  Verzoek van het lid Geurts om ten aanzien van de benoeming van de regisseur voor de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij tot en met 11 april 2017 geen onomkeerbare stappen te zetten

  Te behandelen:

  Loading data