Procedurevergadering

Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Extra procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren) vaste commissie voor Economische Zaken op 5 april 2017; Aanvangstijdstip gewijzigd naar 16.00 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Te behandelen:

2
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeerbelasting per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut)

Te behandelen:

4
Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren in verband met de herziening van het heffingenstelsel ten behoeve van de kosten van de bestrijding en het weren van besmettelijke dierziekten, zoönosen en zoönoseverwekkers (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel

Te behandelen:

8
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst

Te behandelen:

15
Reactie op vier ingediende moties die zijn aangenomen bij de stemmingen over de moties Landbouw- en Visserijraad (VAO op donderdag 9 februari 2017)

Te behandelen:

29
Uitvoering motie van de leden Grashoff en Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels (Kamerstuk 34550-XIII, nr. 98)

Te behandelen:

34
38
41
Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht dat het ‘Proefdieronderzoek onjuiste informatie oplevert’

Te behandelen:

57
Start van de evaluatie pacht en pachtnormen 2013, rapport 'Evaluatie pachtregelgeving', Pachtnormen 2014, beleidsstandpunt inzake de evaluatie van het pachtsysteem, gewijzigde tarieven grondkamers, afschrift van het antwoord op de brief over het uitgiftebeleid voor geliberaliseerde pachtprijzen van het Rijksvastgoedbedrijf (voormalig RVOB en Domeinen) en het verslag van het schriftelijk overleg over deze stukken

Te behandelen:

84
Reactie op twee moties van het lid Dijkgraaf c.s. over het verlagen van de percentages verplichte mestverwerking voor 2017 (Kamerstuk 21501-32-987) en over een proefproject met e-CMR als alternatieve registratiemethode (Kamerstuk 21501-32-988)

Te behandelen:

89
Reactie op motie van de leden Grashoff en Leenders over tegen het voorstel van de Commissie voor hernieuwde toelating van glyfosaat stemmen (Kamerstuk 27 858, nr. 352) en motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de naleving en handhaving van de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 353)

Te behandelen:

100
Initiatiefnota van het lid Van Veldhoven: “Geen woorden, maar daden en energie besparen – voorstellen voor efficiënte energiebesparing in de energie-intensieve industrie”

Te behandelen:

102
Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen (Kamerstuk 29398-545)

Te behandelen:

108
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 maart 2017, over de toegenomen aantallen aardbevingen in Groningen, vooral in het gebied rond Loppersum

Te behandelen:

120
129
Reactie op de motie van het lid Monasch c.s. over een aparte mkb-toets dan wel mkb-statuut en op de motie van het lid Graus over het toetsen van voorgenomen beleidsregels op uitvoerbaarheid in het mkb

Te behandelen:

152
Reeds geplande algemeen overleggen ter voorbereiding op de Europese Raden op het terrein van Economische Zaken

Details

 
 • Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 11 mei 2017 op 9 mei 2017 van 18.30 - 21.00 uur
 • Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (informeel) d.d. 21 t/m 23 mei 2017 op 15 mei 2017 om 16.00 uur
 • Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 12 en 13 juni 2017 op 7 juni 2017 van 14.30 - 17.00 uur
 • Schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) d.d. 6 april 2017 op 3 april 2017om 12.00 uur
 • Schriftelijk overleg Energieraad (informeel) d.d. 19 mei 2017 op 15 mei 2017 om 16.00 uur
 • Algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) d.d. 29 en 30 mei 2017 op 23 mei 2017van 17.00 - 18.30 uur
 • Algemeen overleg Telecomraad (formeel) d.d. 9 juni 2017 op 1 juni 2017 van 10.00 -11.30 uur
 • Algemeen overleg Energieraad (formeel) d.d. 26 juni 2017 op 15 juni 2017 van 10.00 - 11.30 uur
Besluit:  Ter informatie. 
153
Nog te plannen commissievergaderingen

Details

 • Algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie
 • Algemeen overleg Dierenwelzijn
 • Algemeen overleg Dierproeven
 • Algemeen overleg Energie
 • Algemeen overleg Franchising
 • Algemeen overleg Groene groei
 • Algemeen overleg Jacht
 • Algemeen overleg Marktwerking en mededinging
 • Algemeen overleg Mestbeleid
 • Algemeen overleg Natuur
 • Algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Algemeen overleg Noordpoololie
 • Algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering
 • Algemeen overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst
 • Algemeen overleg Pacht
 • Algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Algemeen overleg Post
 • Algemeen overleg Telecommunicatie
 • Algemeen overleg Toezicht in de natuur
 • Algemeen overleg Tuinbouw
 • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koser Kaya over een duurzame toekomst voor vis en visserij
 • Notaoverleg Initiatiefnota lid Koppejan inzake acquisitiefraude en spookfacturen
 • Technische briefing met de Autoriteit Consument en Markt over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Tijdelijk besluit postbezorgers 2011 in verband met het vervallen van de uitzondering ingeval van een collectieve arbeidsovereenkomst.
 • Gesprek Onderzoeksraad voor Veiligheid over stand van zaken opvolging aanbevelingen 'Aardbevingsrisico's in Groningen'.
Besluit: Ter informatie. 
154
Verzoek van het lid Geurts om ten aanzien van de benoeming van de regisseur voor de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij tot en met 11 april 2017 geen onomkeerbare stappen te zetten

Te behandelen: