Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 april 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Weverling (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Provincie Overijssel, mede namens Twente Board, voor werkbezoek 'Fotonica' in Twente d.d. 15 juni 2018

 3. 3

  Verzoek AGI om poster expositie over de 17 Klimaatdoelen van de VN te mogen organiseren in de Tweede Kamer

 4. 4

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Verzamelwet EZK en LNV 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende wijziging van het Besluit van 26 oktober 2017 houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Akte van Genève bij de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid; Genève, 2 juli 1999

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit leveringszekerheid Elektriciteitswet 1998, het Besluit leveringszekerheid Gaswet, het Besluit vergunning levering elektriciteit aan kleinverbruikers en het Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers in verband met het versterken van de positie van leveranciers bij restverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitslag van de derde tender windenergie op zee voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse kust (zuid)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer met het antwoord op vragen van de fracties van SP, GroenLinks, en de Partij voor de Dieren over de energierekening

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie van de amendementen van het Europees Parlement over de Europese doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over een brief van het Platform Duurzame en Solidaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Routekaart windenergie op zee 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toegezegde Kamerbrieven over gaswinning kleine velden, afhandeling mijnbouwschades en participatie van EBN bij geothermieprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel toezending reactie over AkzoNobel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Europese inzet verbetering interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Commerciële Radio: rapport validatie meetmethodiek helikoptermetingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van KPMG over de ‘Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen als gevolg van Brexit’ en reactie op het verzoek van het lid Paternotte, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de Nederlandse economie na de Brexit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Verkenningsfase en verdere voortgang inzake kaders postdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 24. 24

  Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een kabinetsreactie te vragen op het bericht 'Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen'

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanstellen rapporteurs versterkte samenwerking nationale parlementen inzake klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van het lid Wörsdörfer (VVD) om een rondetafelgesprek te organiseren over “Beter Aanbesteden, de praktijk”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Moorlag om een rondetafelgesprek te organiseren over eerlijke kostenverdeling Energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van de leden Jetten en Mulder om de minister van Economische Zaken en Klimaat een reactie te vragen op het bericht "Gaswinning gaat naar nul maar bij Pieterzijl gaat de NAM fracken"

  Te behandelen:

  Loading data