Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 februari 2018
16:00 - 17:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek CE Delft om presentatie te mogen houden over studie “Incentives voor de warmtetransitie. Hoe wordt klimaatneutraal verwarmen voor de energiegebruiker een reële optie?”

 3. 3

  Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage hernieuwbare energie in Nederland 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 16 januari 2018, over het meebetalen door de Staat aan de reorganisatiekosten van NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 januari 2018, over het bericht dat stress in het aardbevingsgebied van Groningen tot meer sterfgevallen leidt (Nos.nl, 31 januari 2018)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vormgeving Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Implementatieagenda Smart Industry

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezegging over kaders inrichting postmarkt voor de postdialoog

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 december 2017, over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  De fundamentele kennisbasis van de metrologie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 februari 2018, over de budgettaire gevolgen van een besluit om het volume van de gaswinning te verlagen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Aanpassing verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Wijziging verordening - Inzet prestatiereserve ESI-fondsen ten behoeve van structurele hervormingen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Verordening markttoezicht op producten

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Verordening voor de wederzijdse erkenning van goederen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending kabinetsreactie op het rapport "Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving" van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 26. 26

  Brief over behandeling thema "Brexit" in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om een rondetafelgesprek te organiseren over de uitrol van 5G in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beleid ten aanzien van geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van het lid Wassenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 september 2017, over de zichtbare effecten van gaswinning op de Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie om een reactie op het bericht ‘Van beschikbare miljarden is maar 470 miljoen besteed aan schadeherstel bevingen’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Gaswinning onder de gewijzigde Mijnbouwwet en de rol van SodM

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gaswinning Waddenzee: Advies Auditcommissie monitoringsjaar 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van de commissie over digitale connectiviteit in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek commissie over interpretatie anti-spam regels Telecommunicatiewet en groeiende macht van telecomaanbieders bij blokkeren van 'spam'

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018, over de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 (OvS)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 januari 2018, over het verliezen van het hoger beroep door de NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Overeenkomst NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Gedragscode kleinzakelijke financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitnodiging Tata Steel Nederland BV voor werkbezoek d.d. 9 of 30 maart 2018

 40. 40

  Verzoek van het lid van den Berg (CDA) om een algemeen overleg te houden over de Actieagenda Beter Aanbesteden (Kamerstuk 34252, nr. 4).

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Amhaouch om over de Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (nu geagendeerd voor het algemeen overleg Innovatie op 8 maart 2018) een apart algemeen overleg te voeren, waarvoor ook de minister OCW zal worden uitgenodigd

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Wörsdörfer inzake de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Wörsdörfer over een overzicht van de concrete maatregelen ter verbetering van de interne markt op economisch gebied waarop het kabinet in Europees verband wil inzetten

  Te behandelen:

  Loading data