Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

22 mei 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.A.A. Jetten (D66)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging voor een werkbezoek aan de ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toelichting op aangeboden rapport 'Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region' door SDR op 17 april 2018

 4. 4

  Verzoek SER om gesprek met vaste commissies voor Economische Zaken en voor Klimaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over rapport 'Ontwerpadvies energietransitie en werkgelegenheid'

 5. 5

  Uitnodiging voor werkbezoek aan Agentschap Telecom

 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kapitaalstorting Investeringsfonds Zeeland B.V.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken overleg met regiobestuurders Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman over de klachten over de afhandeling van schade en de versterking van gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming technische briefings als voorbereiding op het plenaire debat over de gaswinning uit het Groningerveld

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang afhandeling oude schademeldingen als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld, eerste kwartaal 1995 tot en met het vierde kwartaal 2017' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het openbaar maken van de Overeenkomst van Samenwerking uit 1963 met de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company (nu Exxon) en openbaar maken van nieuwe/nadere afspraken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie naar aanleiding van de aardbeving bij Garsthuizen op 13 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het eerste kwartaal van 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de verhouding tussen gas- en oliewinning en de handhaving door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van een aantal ingrepen en uitspraken van de rechter

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsreactie op het bericht “Nederland, pakhuis van Noordwest-Europa, barst uit zijn voegen”

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Alkaya, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 15 maart 2018, over de gevolgen van macht van aandeelhouders bij AkzoNobel voor de werknemers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Platform DSE n.a.v. oproep 'World scientists' warning to humanity: a second notice'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapportage burgerbrieven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het jaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang uitvoering maatregelen voor 100 PJ extra besparing Energieakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Vervolgonderzoeken Hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanpak betrekken samenleving bij Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Doorrekenen inkomenseffecten van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen door de voorzitter van het Klimaatberaad naar aanleiding van de technische briefing van 11 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  PBL-notitie "Kosten Energie- en Klimaattransitie in 2030 - Update 2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake mogelijke invloed van realisatie van subsidieloze windparken op zee ten aanzien van realisatie van windparken op land

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Resultaten SDE+ najaarsronde 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Afsluitende rapportage inzake afspraken uit het Borsseleconvenant over extra impulsen voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verloop openstelling SDE+ 2018 voorjaarsronde

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 april 2018, over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 april 2018, over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag informele Energieraad van 19 april 2018 en uitkomsten studies naar EU-doelen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie voor 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoord op de vraag van het lid Moorlag, gesteld tijdens het dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames van 12 april 2018, over de rol van de Ondernemingskamer bij conflicten van vennootschappen met aandeelhouders

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verantwoording en doorkijk StartupDelta2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Kabinetsreactie op het AWTI-advies “WTI-diplomatie: offensief voor internationalisering van wetenschap, technologie en innovatie”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Samenhang Postdialoog en een wetsvoorstel voor het aanvullend borgen van de universele postdienst (UPD)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitstel toezending BNC-fiche voor de ‘New Deal for Consumers’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitvoering motie van het lid Paternotte c.s. over investeringsactiviteiten van het ministerie van EZK (Kamerstuk 31311-200)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om de auteurs van het boek ‘De kwetsbare welvaart van Nederland 1850-2050’ uit te nodigen om een technische briefing te geven

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en algemeen overleggen

 47. 47

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verzoek van het lid Amhaouch (CDA) om het tot nader order uitgestelde algemeen overleg Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 vóór de zomer in te plannen

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voorstel van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om een rondetafelgesprek over zoutwinning, te houden vóór het algemeen overleg Mijnbouw op 4 juli 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de minister en staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat te verzoeken de Kamer te informeren over het feit dat de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) al na vier jaar ophoudt te bestaan en welke implicaties dit heeft en zou moeten hebben voor de opzet en inrichting van Invest NL

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voorstel van het lid Jetten (D66) om de minister van Economische Zaken en Klimaat te vragen te reageren op de recente stroomstoring rondom Amsterdam (d.d. 29 april 2018) en op het bericht naar aanleiding hiervan in het Financieel Dagblad "overbelaste stroomsector bedreigt digitale koppositie" (d.d. 4 mei 2018).

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang van het traject Beter Aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Consultatie van de Europese Commissie naar de definitie van mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag Raad voor Concurrentievermogen op 12 maart te Brussel (Kamerstuk 21501-30-428)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 mei 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Open brief aan nationale parlementen met betrekking tot de vorming van een kopgroep voor de aanscherping van de 2030 klimaatdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brief commissie Financiën vragen V-100

  Te behandelen:

  Loading data