Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

21 december 2016
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L. Ypma (PvdA)
 • M. van Nispen (SP)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • F. van Oosten (VVD)
 • H. Brouwer (PvdA)
 • J. Recourt (PvdA)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • J.C.M. Swinkels (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Ontwerpbesluit bekendmaking niet-financiële informatie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Evaluatie-onderzoek Wet kraken en leegstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voortgang modernisering ondernemingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Onderzoeksrapport “Oorzaken en schulden van in 2015 beëindigde faillissementen”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nationaal Veiligheidsprofiel

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek op het werkbezoek van de minister van Financiën aan de Douane te Rotterdam waarbij ook wordt ingegaan op de actuele berichten van de burgemeester van Rotterdam, het Openbaar Ministerie en de politie ter zake

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beleidsreactie op rapport Uitbuiting van minderjarigen in de criminaliteit in Nederland, onderzoek naar de signalering van kinderhandel, de aanpak en de samenwerking door professionals

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie WODC onderzoek mobiel banditisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging uit het Algemeen Overleg Terrorismebestrijding van 24 november 2016 over het aantal terugkeerders op de Terroristenafdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsreactie naar aanleiding van BIT programma Implementatie Vernieuwing C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsstandspunt preclearance faciliteiten voor de Verenigde Staten op Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2016, over het bericht dat lokale fracties van D’66, Groen Links, SP, Christen Unie en de PvdA gezamenlijk hun steun uitspreken voor een continuering van de bed, bad, brood financiering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het rapport 'Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing' van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van het lid Voordewind, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 december 2016, over het bericht ‘Kansloze asielzoeker uit Noord-Afrika maakt opvang onveilig’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie inzake de berichten 'Drank en drugs in PI Zuyderbos' en ‘Ernstige incidenten in gevangenissen: crisisteams grijpen vijf keer per dag in’

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag JBZ-Raad 8 en 9 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (7 - 14 december 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 731 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport ICT Politie 2016; Vervolgonderzoek naar de ICT-governance en de basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale politie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brievenlijst

 24. 24

  Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma en Marcouch tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap teneinde het nationaliteitsrecht te moderniseren, alsmede tot de in verband daarmee houdende goedkeuring van het voornemen tot opzegging van hoofdstuk I van het op 6 mei 1963 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, 4) en van het daarbij behorende Tweede Protocol (Trb. 1994, 265)

  Te behandelen:

  Loading data