E-mailprocedure : Verzoek om uitstel AO Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

De vergadering is geweest

3 juni 2016
12:00 uur
Van: Leeden van der Mark
Verzonden: vrijdag 3 juni 2016 12:18
Aan: GC-Commissie-WR
Onderwerp: UITKOMST EMAILPROCEDURE: Verzoek tot uitstel AO Jarrappportage bedrijfsvoering Rijk d.d. 8 juni a.s.
Urgentie: Hoog

 
Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met onderstaand voorstel ingestemd: VVD, PVV, PvdA, D66, CDA, Van Vliet en SGP.
Het voorstel is daarmee aangenomen. Het AO Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 wordt tot nader order uitgesteld, en worden gepland nog voor het zomerreces.
 
Met vriendelijke groet,

drs. M.J. (Mark) van der Leeden
Griffier
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
I www.tweedekamer.nl

Van: Leeden van der Mark
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 17:21
Aan: GC-Commissie-WR

Onderwerp: EMAILPROCEDURE: Verzoek tot uitstel AO Jarrappportage bedrijfsvoering Rijk d.d. 8 juni a.s.
Urgentie: Hoog
 
Geachte leden van de commissie Wonen en Rijksdienst,
 
Het lid De Caluwé verzoekt het AO Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015  d.d. 8 juni a.s. uit te stellen, omdat de zeer korte termijn waarop het AO is ingepland het niet meer mogelijk is de inbreng voor dit debat met de collega’s binnen de fractie af te stemmen en het daarnaast van belang is om de mogelijkheid te hebben, voorafgaande aan het AO, de antwoorden op de feitelijke vragen over het jaarverslag en de Slotwet te bestuderen. Het lid De Caluwé verzoekt het AO  te plannen vóór het zomerreces.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op vrijdag 3 juni a.s. te 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel van het lid De Caluwé kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
drs. M.J. (Mark) van der Leeden
Griffier
Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag

 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om uitstel AO Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk

    Te behandelen:

    Loading data