E-mailprocedure : Verzoek om een reactie van de minister van I&M op het artikel 'Nederland scoort slecht op beveiliging kerncentrales'

De vergadering is geweest

4 april 2016
12:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
 
Hierbij wordt u verzocht om aan te geven of u in kunt stemmen met het voorstel van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) om een reactie van de minister van Infrastructuur en Milieu te vragen op het artikel in het AD van 31 maart 2016 getiteld 'Nederland scoort slecht op beveiliging kerncentrales', te ontvangen vóór het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 12 april 2016.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk maandag 4 april te 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Adjunct griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
   4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
 
Dit betekent dat in een e-mailprocedure  een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek om een reactie van de minister van I&M op het artikel 'Nederland scoort slecht op beveiliging kerncentrales

    Te behandelen:

    Loading data