Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

7 september 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • J. Houwers (Houwers)
 • S. Belhaj (D66)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • D. Hoogland (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbod SER voor toelichting op advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen'

 3. 3

  Aanbod PBL voor technische briefing over circulaire economie

 4. 4

  Verzoek UvW om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over rapport "Waterschapspeil 2016"

 5. 5

  Aanbieding rapport "Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen" van ERK

 6. 6

  Verzoek COR Qbuzz om gesprek over verkoop Qbuzz

 7. 7

  Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2016 d.d. 6 september 2016

 8. 8

  Reactie RMC, namens meerdere organisaties, m.b.t. luchtkwaliteit in Rotterdam en tevens uitnodiging voor werkbezoek

 9. 9

  Uitnodiging Gemeente Utrecht, namens partijen in de regio Utrecht, voor werkbezoek aan Utrecht Oost m.b.t. MIRT

 10. 10

  Uitnodiging Gemeente Súdwest Fryslân en provincie Fryslân voor werkbezoek aan o.a. sluis Kornwerderzand en bezoekerscentrum de Nieuwe Afsluitdijk d.d. 19 september 2016

 11. 11

  Uitnodiging Shell Nederland BV - afdeling Moerdijk voor werkbezoek i.h.k.v. externe veiligheid d.d. 18 oktober 2016

 12. 12

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie Europese spoorwegrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwerp-Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Vier ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nahang Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 3 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Behandeling begrotingen Infrastructuur en Milieu, Deltaprogramma en MIRT-overzicht 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Samenvoeging artikelen 15 en 16 Hoofdstuk XII

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Ontwikkeling van de informatievoorziening bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Herziening gebruiksvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verbeteraanpak verstoringen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Analyse overschrijdingen Basisnet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Infrastructurele maatregelen Derde spoor Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgangsbrief sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering van de motie van de leden Visser en Hoogland over aanpassing van de wet- en regelgeving met het oog op slimme mobiliteit (Kamerstuk 34300 XII, nr.16)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op de vraag van het lid Visser over nader onderzoek naar de consequenties van het omkentekenen van huidige speed-pedelecs met betrekking tot de plaats op de weg en de doorstroming

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Nadere beantwoording vragen inzake het aantal verkeersdoden op Rijkswegen in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kortingsacties fiets binnen programma Beter Benutten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Convenant inzake de deling van dreigingsinformatie voor de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Vervanging Regeringsvliegtuig

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Startbeslissing verkenning multimodale knoop Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toelichting op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting beleidsartikel 17 Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rapport evaluatie inzameling overig scheepsbedrijfsafval in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitvoering van de motie van de leden Jacobi en Van Helvert over de mogelijkheden van moderne media bij de handhaving op het water (Kamerstuk 31409, nr. 83)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortgang ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Prestatiegericht onderhoud op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoeksrapport betonkwaliteit Sophiatunnel en Overkapping Barendrecht (Betuweroute)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorkeursalternatief voor de N65 Vught - Haaren

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Bundesverkehrswegeplan 2030: brief aan Minister Dobrindt

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Ontwerp-Rijksstructuurvisie windenergie op zee: Aanvulling Hollandse Kust

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Aanvulling op de planMER en de herziening van de passende beoordeling bij de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de uitstoot van scooters in NRC Next en het verzoek om het TNO-rapport zo snel mogelijk toe te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  APK van de toekomst, mogelijkheden voor een APK-roetfiltertest en nieuw verbod verwijderen van roetfilters

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 april 2016, over het bericht ‘Mitsubishi sjoemelt met verbruikscijfers’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Nationale programma radioactief afval

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Storingsrapportage 2015 (Rapportage van ongewone gebeurtenissen in de Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitvoering van de motie van het lid Smaling en de motie van de leden Fokke en Jan Vos inzake de stillegging van de Belgische kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording van openstaande vragen uit het algemeen overleg Nucleaire Veiligheid d.d. 24 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2016 n.a.v. berichtgeving over klokkenluider NRG Petten

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2016 over het pamflet “Laten we eindelijk normaal doen over asbest”

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Subsidieregeling Verwijderen Asbestdaken 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2015 en stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Externe Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Voortgang onderzoek PFOA

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Resultaten onderzoek naar voorkomen van kanker in de gemeente Moerdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op CPB-notitie van 24 april 2016 over recycling van huishoudelijk afval

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Informatie over de toezending van het rijksbrede programma Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voortgangsrapportage Raamovereenkomst Verpakkingen 2015, recyclecijfers 2014 en afhandeling openstaande moties

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Stand van zaken microplastics

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Voortgang uitvoering Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Evaluatie Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Financiering Rijksstructuurvisie Grevelingen Volkerak-Zoommeer (RGV) en de Getijdencentrale Brouwersdam

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014)'

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard 2050 (ED2050)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Drinkwatertarieven Evides Recreatieparken Zeeland

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Toezending van de concept-kabinetsreactie op raadpleging over herziening verordeningen 1071/2009 en (EG)1072/2009

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  EU-voorstellen week 25-34

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  EU-klimaatpakket d.d. 20 juli 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Verslag van de Milieuraad op 20 juni 2016 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda Informele ministeriële bijeenkomst voor milieuministers op 11 en 12 juli 2016 in Bratislava

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 82. 82

  Fiche: Mededeling regelmatige evaluatie uitvoering EU milieubeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Fiche: REFIT pakket veiligheid passagiersschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Gewijzigde procedure verspreiding wachtwoorden EU-Delegates Portal

  Besluit: Ter informatie.
  Onlangs is de EU-documentendatabase Extranet - waartoe Kamerleden toegang hebben - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu). Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 
 87. 87

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
   Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34460 Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
   Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  • 34448 Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik
   Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
  • 34474 Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen
   Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Het is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend wetsvoorstel.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
  • Debat over asbest
   Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
  • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
   Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
   Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
  • Dertigledendebat over het kernafval in Petten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
  • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
  • Dertigledendebat over transport van nucleair afval
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 september 2016.
   
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 88. 88

  Technische briefing over beheer, onderhoud en vervanging van het spoor en over de spoortunnel Delft

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 89. 89

  Technische briefing ERTMS-uitrolstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Voorstel van de leden Van Veldhoven (D66) en Hoogland (PvdA) om een gesprek met de voorzitter, mevr. Kathleen van Brempt, en opsteller van het eindrapport, dhr. Gerben-Jan Gerbrandy, van de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector van het Europees Parlement te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de heer Nobel, directeur Business Development & Sales van Thales Transportations Systems, uit te nodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek ERTMS d.d. 28 september 2016

  Besluit: De heer Nobel uitnodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek.