Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 7 september 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 7 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbod SER voor toelichting op advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen'
3
Aanbod PBL voor technische briefing over circulaire economie
4
Verzoek UvW om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over rapport "Waterschapspeil 2016"
5
Aanbieding rapport "Het certificeringssysteem van de EU voor duurzame biobrandstoffen" van ERK
6
Verzoek COR Qbuzz om gesprek over verkoop Qbuzz
7
Uitnodiging IVN voor Duurzame Dinsdag 2016 d.d. 6 september 2016
8
Reactie RMC, namens meerdere organisaties, m.b.t. luchtkwaliteit in Rotterdam en tevens uitnodiging voor werkbezoek
9
Uitnodiging Gemeente Utrecht, namens partijen in de regio Utrecht, voor werkbezoek aan Utrecht Oost m.b.t. MIRT
10
Uitnodiging Gemeente Súdwest Fryslân en provincie Fryslân voor werkbezoek aan o.a. sluis Kornwerderzand en bezoekerscentrum de Nieuwe Afsluitdijk d.d. 19 september 2016
11
Uitnodiging Shell Nederland BV - afdeling Moerdijk voor werkbezoek i.h.k.v. externe veiligheid d.d. 18 oktober 2016
15
Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie Europese spoorwegrichtlijnen

Te behandelen:

17
Wijziging van de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen

Te behandelen:

21
Conceptprogramma rondetafelgesprek over de AMvB's voor de Omgevingswet d.d. 10 oktober 2016
23
Protocol tot wijziging van de Euro-mediterrane Luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 3 mei 2016

Te behandelen:

81
EU-stafnotitie - aanwezigheid kamerleden Klimaattop Marrakesh november 2016
88
Gewijzigde procedure verspreiding wachtwoorden EU-Delegates Portal

Details

Besluit: Ter informatie.
Onlangs is de EU-documentendatabase Extranet - waartoe Kamerleden toegang hebben - hernoemd naar het ‘Delegates Portal.’ Op het nieuwe portal is dezelfde inhoud als op Extranet te raadplegen: agenda’s, vergaderstukken en documenten over EU-onderhandelingen (https://delegates.consilium.europa.eu). Om deze database in te zien, is een wachtwoord vereist. Dit wachtwoord wijzigt ieder kwartaal. De procedure voor de wachtwoordenuitgifte is vereenvoudigd, zodat leden er niet meer elk kwartaal voor in persoon naar het CIP hoeven te gaan. Eenmalige registratie door leden blijft vereist, waarbij zij bij het CIP een verklaring ondertekenen dat zij vertrouwelijk zullen omgaan met het wachtwoord en de vertrouwelijke (limité-)documenten uit de database. Vervolgens kunnen ze een fractiemedewerker machtigen voortaan de gewijzigde wachtwoorden voor hen op te halen. Een machtigingsformulier is verkrijgbaar bij het CIP en de EU-staf. De medewerker dient daarbij ook de vertrouwelijkheidsverklaring te ondertekenen. Toegang tot het extranet/delegates portal is, conform de regeling vertrouwelijke stukken, uitsluitend voorbehouden aan leden. 
89
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 34460 Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan
  Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
 • 34448 Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik ter implementatie van richtlijn nr. 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik
  Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
 • 34474 Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen
  Dit wetsvoorstel is op 7 september 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Het is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend wetsvoorstel.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over asbest
  Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
  Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over het kernafval in Petten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
 • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
 • Dertigledendebat over transport van nucleair afval
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 september 2016.
 
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
92
Voorstel van de leden Van Veldhoven (D66) en Hoogland (PvdA) om een gesprek met de voorzitter, mevr. Kathleen van Brempt, en opsteller van het eindrapport, dhr. Gerben-Jan Gerbrandy, van de Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector van het Europees Parlement te organiseren

Te behandelen:

93
Voorstel van het lid De Boer (VVD) om de heer Nobel, directeur Business Development & Sales van Thales Transportations Systems, uit te nodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek ERTMS d.d. 28 september 2016

Details

Besluit: De heer Nobel uitnodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek.