Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

1 juni 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • B. Visser (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan Clean Mobility Center (CMC) en symposium ‘Duurzaam openbaar vervoer’ in Arnhem d.d. 5 oktober 2016

 3. 3

  Uitnodiging Gemeente Haarlemmermeer en dorpsraad Rijsenhout voor werkbezoek aan Rijsenhout over wonen en vliegen in de regio Schiphol

 4. 4

  Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (34436)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van enkele Europese spoorwegrichtlijnen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Schriftelijk overleg over ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering; subsidieregeling voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Focusonderwerp verantwoording 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht publicaties ILT van maart 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht publicaties ILT van april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Twee verzoeken tot deelname aan het rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016 (FNV Spoor en Ondernemingsraad ProRail)

 14. 14

  Evaluatie winterweer op het spoor 2015-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Cabotage in het wegvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op artikel in Telegraaf over “Chauffeurs willen af van ‘big brother’ in de truckcabine”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een veilig lichtniveau (Kamerstuk 33 043, nr. 19)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het aantal verkeersdoden in 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol, advies Nationale Adviesgroep Cabinelucht en jaarverslagen ORS en Alderstafel Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nadere Marktverkenning nieuwe heffingenbeleid torenluchtverkeersdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang inzake vliegen over conflictgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel in het FD inzake “Duitse plannen slecht voor haven Rotterdam”

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding vierde voortgangsrapportage ERTMS en het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Invoeringswet Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016 over het onderzoek naar een verhoogd risico op kanker bij omwonenden van Moerdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 en 26 april 2016 over recente berichtgeving over de Belgische kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken met betrekking tot de noodstroomvoorzieningen van de kerncentrale in Borssele

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding overzichtsrapport NOx-emissies Euro-5 dieselbestelauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op advies ‘Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems’

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nadere informatie over de uitvoering van de motie van het lid Van Veldhoven over overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen door snelheidsverhogingen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording vragen commissie over de aanbieding van de negende voortgangsrapportage (VGR9) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 31 december 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel reactie op de brief van de Groep Spaargaren over de motie-Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg (34000-J-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapportage 'De Staat van Ons Water'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  EU-voorstellen week 19-20

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Tijdpad voor de ratificatie door Nederland van het klimaatverdrag van Parijs

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  De CO2-prijs in het ETS

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche: Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Afschrift van de derde rapportage INSPIRE aan de Europese Commissie over de jaren 2013-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Informatie over de TEN-T Dagen 2016 Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  Er is op dit moment geen wetgeving op I&M-gebied aangemeld voor plenaire behandeling. 

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
  • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
   Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
   Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  • Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie
   Aangevraagd door het lid Van Dekken (VZ cie IenM) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 april 2016.
  • Debat over milieuzones
   Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
    
  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
   Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
   
  4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
  • VAO Spoor (AO d.d. 19 mei 2016)
   Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
  • VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 1 juni 2016)
   Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
 47. 47

  Verzoek om reactie minister op advies van Adviescommissie Water

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek m.b.t. kustpact

 49. 49

  Voorstel om naar aanleiding van het algemeen overleg Nucleaire veiligheid openstaande vragen aan de minister van Financiën te inventariseren

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Rappel reactie op rapport Mesdagfonds vóór AO Water d.d. 16 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data