Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

2 september 2015
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.R. van Dekken (PvdA)
 • J. Houwers (Houwers)
 • B. Visser (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • E.M.A. Smaling (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Parlement van Frankrijk en Kamer van Afgevaardigden van het Koninkrijk van Marokko voor deelname aan interparlementaire top over klimaat en milieu-uitdagingen in de Euro-mediterrane regio

 3. 3

  Uitnodiging commissie TRAN van Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst 'Trans-European transport network (TEN-T) including cross-border links' d.d. 13 oktober 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wet houdende regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding nahang Reparatiebesluit IenM

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorhang van ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen ivm enkele wijzigingen van technische aard betreffende het T-rijbewijs en de afschaffing van het papieren theoriecertificaat

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voorhang elfde tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Waardering van de na 17 juni 2015 ingediende amendementen op het wetsvoorstel Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Waardering nieuwe amendementen Omgevingswet (33962)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 210-J)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 210-A)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 34 210-XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Drukte op het fietspad

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op rapport SWOV 'opschakelen naar meer verkeersveiligheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Flitscontroles

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang uitvoering motie van het lid Van Veldhoven over een transitie naar zero emissie busvervoer (Kamerstuk 34 000-XII, nr. 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  5e voortgangsbrief illegaal taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toestemming voor deelname van de ACM aan een rondetafelgesprek over betalen in het openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgang maatregelenpakket sociale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ophoging boetebedrag Openbaar Vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beleidsevaluatie sociale veiligheid in bus, tram en metro

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de motie van het lid Bashir c.s. over gratis fietsvervoer in de trein buiten de spits en in de weekends (Kamerstuk 33 888, nr. 10)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie winterweer op het spoor 2014-2015

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang van de uitvoering van enkele moties en toezeggingen omtrent verstoringen op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overname van de bedrijfsspooraansluitingen in beheer bij NS Spooraansluitingen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang uitvoeringsagenda Lange Termijn Spooragenda (LTSA) deel 2

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoeksrapport naar de aanbesteding van spooronderhoudscontracten bij ProRail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding quick scan ontsporingsrisico’s spoorvoertuigen zonder baanschuiver

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Resultaat van de gesprekken met de regio's over de invulling van de bezuinigingen op de bediening van sluizen en bruggen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voortgangsrapportage Werkprogramma Zeehavens 2014-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding Werkprogramma 2015-2018 Alderstafel Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake het nieuwe heffingenbeleid voor plaatselijke luchtverkeersdienstverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding evaluatie eerste fase en advies tweede fase Eindhoven Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Gebreken medische certificaten luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding State Safety Programme (SSP) voor het permanent verbeteren van de veiligheid in de burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Overleggen met Air France KLM en Franse regering

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Aanbieding Monitor Logistiek en Goederenvervoer voor Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding van het rapport ‘Waterveiligheid Blankenburgverbinding – Kanteldijk’

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Startbeslissing Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie inzake het artikel “meer risico’s voor staat bij megaproject Zuidas” dat op 16 juni 2015 in NRC Handelsblad is gepubliceerd

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen van de commissie over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Resultaten pilot kennisplatform Windenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Aanbieding Jaarverslag 2014 Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanbieding Position Paper Circulaire Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voortgang van het ketenakkoord fosfaatkringloop

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Luchtkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag van de vijfde conferentie van het Gezamenlijk Verdrag inzake Bestraalde Splijtstof en Radioactief Afval (Joint Convention)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding "Eerste analyse voor afwegingskader gezondheid in milieubeleid" van de Gezondheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Gevolgen van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Aanbieden ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2014’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording van motie lid Ouwehand c.s. betreffende duurzame ontwikkeling in het Nederlandse onderwijssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Kansen en onzekerheden van autodelen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Aanbieding van een onderzoek over de juridische en economische obstakels voor volledige transparantie brandstoffenmix

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Duurzame Brandstofvisie en uitvoeringsagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Ontwikkelingen internationaal duurzaam bosbeheer en verduurzaming van handel in hout

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Evaluatie en de follow-up van de Lokale Klimaatagenda (LKA)

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Aanbieding 'Evaluatie van de praktijk van het grondwaterbeheer'

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  EU-voorstel: Richtlijn herziening EU emissiehandelssysteem 2020-2030 COM (2015) 337 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Vereenvoudigingsopties voor het Europees emissiehandelssysteem (ETS)

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Aanbieding speciaal verslag "De integriteit en de uitvoering van het Europees emissiehandelssysteem (EU-ETS)" van Europese Rekenkamer

 71. 71

  Aanbieding verslag van de Milieuraad op 15 juni 2015 in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli in Luxemburg en het verslag van de Milieuraad van 15 juni jl

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Verslag van de Informele Milieuraad op 22 en 23 juli jl. in Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Kabinetsreactie op consultatie herziening Witboek Transport

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Verslag van de Transportraad op 11 juni 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Inbreng ten behoeve van de EU Luchtvaart Strategie gericht op een concurrerende Europese luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Publieke consultatie inzake de midden termijn herziening van de Europese maritieme strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  INVENTARISATIE: Derde themaconferentie tijdens EU-voorzitterschap

 80. 80

  Besluitenlijst PVG Energie d.d. 23 juni 2015

 81. 81

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  • 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)
   Dit wetsvoorstel is op 8 april 2015 aangemeld voor plenaire behandeling. Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend. Om de behandeling van het wetsvoorstel te bespoedigen, heeft de commissie vóór het zomerreces besloten dit wetsvoorstel te agenderen voor een wetgevingsoverleg. Dat wetgevingsoverleg vindt plaats op maandag 14 september 2015 van 11.00 tot 19.00 uur.
  • 33839 Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond)
   Dit wetsvoorstel is op 20 mei 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  • 34084 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 390/2013 en Verordening (EU) nr. 391/2013 inzake heffingen en prestaties in het kader van luchtvaartnavigatiediensten alsmede Verordening (EU) nr. 996/2010 inzake noodplanverplichtingen in het kader van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart
   Dit wetsvoorstel is op 3 juni 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
   Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
  NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

  2. Debatten:
  • Debat over het alcoholslot
   Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
  • Debat over de mishandeling van NS-personeel
   Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
  • Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
   Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2015.
  • Debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde
   Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 30 juni 2015.

  3. Dertigledendebatten:
  • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
   Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
  • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
   Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
  • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
   Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
  • VAO Water (AO d.d. 24 juni 2015)
   Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)
 82. 82

  Rondetafelgesprek Luchtvaartnota d.d. 23 september 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 83. 83

  Voorstel lid de Boer (VVD) om genodigde toe te voegen aan rondetafelgesprek Betalen in het openbaar vervoer 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) inzake het plannen van een AO Grondstoffen en Afval

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Voorstel lid Van Veldhoven (D66) inzake bezwaar NS aanbesteding Overijssel

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek vanuit commissie EZ om voorstel programma rondetafelgesprek Nederlands klimaatbeleid over te nemen

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Voorstel lid De Boer (VVD) inzake rappel motie vaargeul Ameland

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Voorstel van het lid Cegerek (PvdA) om de staatssecretaris te vragen om een brief over chroom-6 op treinen

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) inzake het overleg tussen KNRM, bergings- en sleepdiensten en de Kustwacht

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Voorstel van het lid Visser (VVD) inzake de Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data