Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

11 februari 2014
16:00 - 17:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)

Bijlagen

Deelnemers

 • M.I. Hamer (PvdA)
 • R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • A.W. Lucas (VVD)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • S. Öztürk (PvdA)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging CDA Kerkrade, namens gemeenteraad Kerkrade, voor werkbezoek aan Limburg i.v.m. mijnschadeproblematiek

 3. 3

  Besluitvorming over de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Onderzoek financiële zekerheid bedrijfsbeëindiging Kernenergiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Structuurversterking chemiecluster Eemsdelta en stand van zaken Aldel

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitkomst veiling van de kavels voor commerciële radio A7, B38 en C08

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Besluit over het al dan niet toepassen van een correctie op de vergoedingen voor landelijke commerciële radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van de Informele Ministeriële Bijeenkomst over het cohesiebeleid en definitieve allocatie van middelen voor grensoverschrijdende programma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport 'Strategie voor een groene samenleving'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het aangenomen amendement van het lid Schouten (Kamerstuk 33 805 XIII, nr. 4) dat zorgt voor budget voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding AWT-advies "De Kracht van sociale innovatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de motie van het lid Van Veldhoven over het SMART formuleren van Green Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rondetafelgesprek Staatssteun

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  EU-stafnotitie: Verslag interparlementaire commissievergadering Cohesiebeleid 27 november 2013

 16. 16

  Fiche: richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming voor deelname van de Inspecteur-generaal der Mijnen aan het rondetafelgesprek Gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regional Roaming en mobiel datagebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de voorgenomen overname van Ziggo door Liberty Global

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsbesluit inzake de gaswinning en verbetermaatregelen in Groningen en de bijbehorende onderzoeken, toegezonden aan de Kamer per brief d.d. 17 januari 2014 (Kamerstuk 33 529, nr. 28)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Inkomsten van NAM uit het Groningengas

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Resultaten van de berekeningen van TNO over de effecten van verschillende productiescenario’s door TNO

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Overzicht (30-leden) debatten Ter informatie

  •  Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand)
  •  Debat over schaliegas (lid Van Tongeren)
  •  Debat over Energieakkoord (lid Van Tongeren)
  •  Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (lid Smaling)
  •  Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (lid Ouwehand) 
  •  Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (lid Graus)

    
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over voortgang van de opheffing van de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen)(PBO) (Kamerstuk 32615, nr. 15)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging NRM voor tweejaarlijkse koeienshow d.d. 27 en 28 juni 2014

 26. 26

  Illegale handel in apen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Waterbuffels

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging met betrekking tot wetgeving mestvergisters

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Bericht Boerderij inzake het bewust geen onderscheid maken tussen verschillende mestsoorten bij verwerking fosfaat

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over fraudebestrijding in relatie tot de wijziging van de Meststoffenwet (Kamerstuk 33 322, nr. 48)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpak fraude met mestregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitvoering t.a.v. versnelling van vergunningverlening voor mestverwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven c.s. over alsnog vrijstelling verlenen voor het bovengronds aanwenden van mest

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de Stuurgroep Gedragscode Licenties Groenteveredelingsbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het rapport van Corporate Europe Observatory "Unhappy meal-The European Food Safety Authority's independence problem"

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op moties van de leden Ouwehand en Klaver met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op verzoek van het lid Ouwehand om een kabinetsreactie op het rapport van de Gezondheidsraad ‘Gewasbescherming en omwonenden’

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op het Rli-advies “Ruimte voor duurzame landbouw”

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren "Zo doende 2012"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Niet-chemische gewasbescherming buiten de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Gebruik van een mobiele slachtunit bij het slachten van grote grazers uit natuurgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tweede nota van wijziging Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Positionering van Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Monitoring en evaluatie van het Natuurpact ontwikkeling en beheer van de natuur in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van het bezoek aan de Grüne Woche te Berlijn van 16 t/m 18 januari 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  EFMZV-pulsvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Kadavertarieven 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoek naar mogelijk strafbare feiten gepleegd bij de productie van en/of handel in rundvlees bij een slachthuis in Gelderland

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake mijn voorgenomen besluit ten aanzien van QLL (Kamerstuk 26 991, nr. 393)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verzoek van het lid Van Gerven om een reactie te vragen op het bericht in NRC Next "Zelfs proefdier is soms overtollig'"

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Van Gerven om stand van zaken betreffende uitvoering van zijn motie, Kamerstuk 27 428, nr. 200 over de EFSA

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Lodders om de behandeling Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33669) voort te zetten in een Wetgevingsoverleg.

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Verzoek van de leden Lodders en Dijkgraaf om een een stand van zakenbrief over de onderhandelingen met betrekking tot de derogatie en beantwoording aanvullende vragen.

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voorstel van het lid De liefde (VVD) als rapporteur van het Plant- en Diergezondheidspakket om geen nieuw werkbezoek in te plannen en het algemeen overleg Plant- en Diergezondheidspakket tot nader order uit te stellen.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek van het lid Heerema voor een rondetafelgesprek inzake de Oostvaardersplassen.

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Ouwehand een kabinetsreactie te vragen op een rapport van PAN Europe: "A Poisonous Injection".

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Van Veldhoven om een brief betreffende de stemming in de EU betreffende maistype 1507 en hoe het kabinet hier mee omgaat.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek van het lid De Liefde om 'Veiling radiokavels A7, B38 en C08' van agenda AO Telecommunicatie d.d. 30 januari af tevoeren van de agenda.

  Besluit: De brief over 'Veiling radiokavels A7, B38 en C08' is van de agenda van het AO Telecommunicatie d.d. 30 januari a.s. afgevoerd.

 60. 60

  Verzoek van de commissie I & M om het Algemeen Overleg Energieraad d.d. 18 februari a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg.

  Besluit: Het algemeen overleg Energieraad op 18 februari a.s. van 16.00 tot 17.30 uur is omgezet in een schriftelijk overleg waarvan de inbrengtermijn is gesteld op dinsdag 18 februari a.s. om 10.00 uur.

 61. 61

  Verzoek LTO Nederland en NVV tot aanbieding petitie m.b.t. de 4-dageneis groepshuisvesting zeugen d.d. 11 februari 2014

  Besluit: Petitie in ontvangst nemen op 11 februari 2014 om 13.00 uur.

Naar boven