Debat geweest
25 juni 2014 | 10:15 - 11:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M 25 juni 2014
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 25 juni 2014

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Aanbieding jaarverslag 2013 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek
3
Aanbieding briefadvies "Milieuschade verhalen: advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo en IPPC4-bedrijven" van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)
4
Uitnodiging VNG en Stichting Rioned voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer in Rotterdam
5
Uitnodiging organisatie Duurzame Dinsdag 2014 voor deelname aan Duurzame Dinsdag 2014 d.d. 2 september 2014
10
Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

Te behandelen:

17
Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

Te behandelen:

18
Lijst van vragen en antwoorden aan de regering inzake het Jaarverslag 2013 van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33 930 A, nr. 1)

Te behandelen:

20
Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 942 XII nr. 1)

Te behandelen:

26
Planning behandeling ontwerp-concessies vervoer en beheer hoofdrailnet

Details

De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 17 juni 2014 aangekondigd de ontwerp-concessies aan NS en ProRail voor 2015-2025 tijdig in het zomerreces aan de Kamer aan te bieden ter formele voorhang, zodat de deze kort na het zomerreces behandeld kunnen worden.
Besluit: De ontwerp-concessies behandelen tijdens een algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet van 5 uur in de week van 29 september 2014.
42
57
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

33 904 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

33899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

33919 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen.
Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

2. Debatten:
Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

3. Dertigledendebatten:
Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
 • VAO MIRT (AO d.d. 18 juni 2014)
  Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
 • VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19 juni 2014)
  Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
 • VAO ERTMS (AO d.d. 24 juni 2014)
  Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
 • VAO Luchtvaart (AO d.d. 26 juni 2014)
  Eerste spreker: het lid Graus (PVV)
 • VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50 en 53)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 • VSO Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 (28694, nr 115)
  Eerste spreker: het lid Cegerek
   
58
61
62
Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op het bericht 'Spoor juist gevaarlijk met veiligheidsfoefje' in de Metro d.d. 25 juni 2014

Te behandelen:

63
Voorstel van het lid Albert de Vries (PvdA) om de minister om een reactie te vragen op het bericht over de uitspraken van de vice-voorzitter van MKB-Nederland over winkelleegstand en het verdwijnen van de helft van de winkels, zodat dit thema kan worden betrokken bij het na het zomerreces te plannen algemeen overleg Ruimtelijke Ordening

Te behandelen:

64
Technische briefing ‘Food-Fuel debat’ over biobrandstoffen van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)
65
Voorstel lid Elias (VVD) extra genodigden rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014