Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

25 juni 2014
10:15 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • B. Visser (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Aanbieding jaarverslag 2013 van Kadaster en tevens uitnodiging voor werkbezoek

 3. 3

  Aanbieding briefadvies "Milieuschade verhalen: advies over financiële zekerheidsstelling milieuschade Brzo en IPPC4-bedrijven" van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

 4. 4

  Uitnodiging VNG en Stichting Rioned voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer in Rotterdam

 5. 5

  Uitnodiging organisatie Duurzame Dinsdag 2014 voor deelname aan Duurzame Dinsdag 2014 d.d. 2 september 2014

 6. 6

  Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  33899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Ontwerpbesluit tot wijziging Vuurwerkbesluit in verband met aanpassing verkoop- en afsteektijden consumentenvuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorhang tijdelijke regeling bijdragen onderwerken graanresten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2013 (Kamerstuk 33 930 XII)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2013 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 930 XII, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag 2013 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 942, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden aan de regering inzake het Jaarverslag 2013 van het Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33 930 A, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het Jaarverslag 2013 van het Deltafonds (Kamerstuk 33 930 J, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst van vragen en antwoorden aan de Algemene Rekenkamer over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Kamerstuk 33 942 XII nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen commissie over de concept-ontwerpen van de nieuwe beheerconcessie en de nieuwe vervoerconcessie van 16 mei 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderhandelakkoord inzake de HSA problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken over oa afstemming dienstregelingen, stopcontacten in de treinen en oplaadpalen op stations, volle treinen en toiletten in de treinen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag van ProRail over 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Mogelijkheden voor latere treinen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Planning behandeling ontwerp-concessies vervoer en beheer hoofdrailnet

  De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet d.d. 17 juni 2014 aangekondigd de ontwerp-concessies aan NS en ProRail voor 2015-2025 tijdig in het zomerreces aan de Kamer aan te bieden ter formele voorhang, zodat de deze kort na het zomerreces behandeld kunnen worden.
  Besluit: De ontwerp-concessies behandelen tijdens een algemeen overleg Vervoer en beheer hoofdrailnet van 5 uur in de week van 29 september 2014.
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over de voorkeursbeslissing ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Landelijk Verbeterprogramma Overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake het RIVM naar geluid en trillingen langs het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Boordcomputer Taxi

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Boordcomputer taxi: faillissement Quipment

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Gevolgen inzake het faillissement van Quipment, leverancier van boordcomputers taxi (BCT)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op verzoek van de commissie voor I&M inzake business case en luchthavenbesluit Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Luchthaven Twente: scenario’s luchthavengebied en bomenkap in verband met vliegveiligheidsvlakken

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het eindadvies Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Gevolgen groot baanonderhoud kruising Aalsmeerbaan/Buitenveldertbaan en aanleg rijbaan Tango

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Grootschalige testen van zelfrijdende auto’s

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitkomsten overleg snorfiets met gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op de “Herziene Uitgangspuntennotitie Groot project RRAAM”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapport over de hoogtes containerbinnenvaartschepen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoeringsbeslissingen over de aanleg van extra ligplaatsen langs het Nederlandse vaarwegennetwerk bij de Prinses Margrietsluis te Lemmer en bij de Prins Bernhardsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgang van de vernieuwing van het MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Eerste Publieksrapportage Rijkswegennet van 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Besluiten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitkomst besluitvorming station BleiZo

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapport 2013-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Stelselherziening omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Besluitvorming vrijgeven statiegeld

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Advies Corbey inzake dubbeltelling biobrandstoffen, ILUC-akkoord en toezeggingen biobrandstoffenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Voortgangsbrief Externe Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek van de commissie voor I&M over de brand van 3 juni 2014 bij de fabriek van Shell in Moerdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Appreciatie IPCC-rapporten, beantwoording vragen n.a.v. IPCC-rapporten, reactie Motie Vos, beleidsevaluatie CDM

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Drugsresten in het riool

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Afschrift van de antwoordbrief aan RBO Maas over de bronnenanalyse stroomgebied Maas

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Lijst van vragen en antwoorden over de 25e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas (Kamerstuk 18 106, nr. 223)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:
  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).
  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  33 904 Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer.
  Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  33899 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de ontwerpen voor bewegwijzering.
  Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

  33919 Wijziging van de Wet milieubeheer en van de wet van 28 maart 2013 tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht (Stb. 2013, 144) in verband met het doorvoeren van enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen.
  Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De commissie heeft daarbij de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

  2. Debatten:
  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:
  Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)
  • VAO MIRT (AO d.d. 18 juni 2014)
   Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
  • VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19 juni 2014)
   Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
  • VAO ERTMS (AO d.d. 24 juni 2014)
   Eerste spreker: het lid De Rouwe (CDA)
  • VAO Luchtvaart (AO d.d. 26 juni 2014)
   Eerste spreker: het lid Graus (PVV)
  • VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50 en 53)
   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
  • VSO Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 (28694, nr 115)
   Eerste spreker: het lid Cegerek
    
 58. 58

  Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake een bijzondere procedure voor het houden van het Groene Spreekuur d.d. 3 september van 11.30 tot 13.00 uur.

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voorstellen van het lid Van Veldhoven (D66) over deelname aan de VN Climate Summit in New York en de Conference of the Parties (COP20) in Lima.

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Voorstel van het lid Van Tongeren (GL) om in de eerste week van september een AO Opbrengsten incomplete transacties OV-chipkaart te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verzoek lid Smaling (SP) tot houden van een schriftelijk overleg over het op afstand bedienen van sluizen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voorstel van het lid Van Veldhoven (D66) om de staatssecretaris te verzoeken om een reactie op het bericht 'Spoor juist gevaarlijk met veiligheidsfoefje' in de Metro d.d. 25 juni 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voorstel van het lid Albert de Vries (PvdA) om de minister om een reactie te vragen op het bericht over de uitspraken van de vice-voorzitter van MKB-Nederland over winkelleegstand en het verdwijnen van de helft van de winkels, zodat dit thema kan worden betrokken bij het na het zomerreces te plannen algemeen overleg Ruimtelijke Ordening

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Technische briefing ‘Food-Fuel debat’ over biobrandstoffen van het Instituut Maatschappelijke Innovatie (IMI)

 65. 65

  Voorstel lid Elias (VVD) extra genodigden rondetafelgesprek Luchthaven Lelystad d.d. 25 juni 2014

Naar boven