Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EZ op 3 september 2013
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EZ op 3 september 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Houthoff Buruma NV voor 11e editie van congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht d.d. 10 oktober 2013
3
Uitnodiging APCEO voor derde 'Global Economic Leaders Summit (GELS 2013)' en tweede 'International Culture Industry Summit (ICIS 2013)' d.d. 4 t/m 8 september 2013
4
Uitnodiging VVV Nederland voor in ontvangstneming onderzoeksrapport ‘Meest Gastvrije Stad 2013’ d.d. 9 oktober 2013
5
Aanbieding 'Staalagenda' van Tata Steel en verzoek om gesprek
6
Gesprek met Monitoring Commissie Corporate Governance Code over het geven van toelichting op monitoring rapport 2011 en 2012
7
Uitnodiging m.b.t. High-Level Parliamentary Seminar d.d. 2 oktober 2013
15
Aanbieding van het Besluit tot wijziging van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen, het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen en het Besluit stralingsbescherming in verband met de implementatie van richtlijn 2011/70/Euratom

Te behandelen:

21
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)

Te behandelen:

48
Behandeling begroting Ministerie van Economische Zaken 2014

Details

Besluit: de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het onderdeel Economie&Innovatie van de begroting EZ 2014 wordt vastgesteld op vrijdag 27 september 2013 om 10.00 uur. De minister zal worden verzocht de beantwoording van de vragen uiterlijk donderdag 3 oktober 2013 aan de Kamer aan te bieden.

Besluit: de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het onderdeel Landbouw&Natuur van de begroting EZ 2014 wordt vastgesteld op dinsdag 1 oktober a.s. om 12.00 uur.  De staatssecretaris zal worden verzocht de beantwoording van de vragen uiterlijk donderdag 17 oktober 2013 aan de Kamer aan te bieden.
Besluit: Op maandag 7 oktober 2013 zal van 10 tot 16 uur in het kader van de begrotingsbehandeling een wetgevingsoverleg plaatsvinden over het onderdeel Energie.

Besluit: Of, en zo ja over welk thema, er op de onderdelen Landbouw en Natuur in het kader van de begrotingsbehandeling een wetgevingsoverleg zal plaatsvinden, wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Voor een eventueel wetgevingsoverleg is de datum van maandag 28 oktober 2013 van 10.00 tot 16.00 uur gereserveerd.
 

Noot:

Week 42 (15-16-17 oktober 2013): Plenaire begrotingsbehandeling, onderdeel E&I (besluit Presidium)
Week 45 (5-6-7 november 2013): Plenaire begrotingsbehandeling, onderdeel L&N (besluit Presidium)

49
Overzicht (30-leden) debatten

Details

Ter informatie:
• Debat over Intensieve veehouderij in Nederland (lid Ouwehand) (minister Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris EZ)
• Debat over winning van schaliegas (lid Van Tongeren) (minister EZ )
• Debat over het Energieakkoord ( lid Van Tongeren) (minister EZ, MP en staatssecretaris I&M)
• Dertigledendebat over het bericht dat de consument een fortuin moet gaan betalen voor windmolens op zee (lid Klever) (minister EZ)
• Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (lid Graus) (minister V&J, staatssecretaris EZ)

 

51
Uitnodiging Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs tot voordracht kandidaten t.b.v. Tuinbouw Ondernemersprijs 2014
52
Aanbieding rapport 'De macht van het menu' van PBL
53
Uitnodiging Stichting Seed Valley voor symposium 'Seed Valley - vijf jaar en verder' d.d. 1 oktober 2013
54
Uitnodiging Gemeente Grootegast, namens Commissie Landschapselementen Zuidelijk Westerkwartier, voor werkbezoek aan het Zuidelijk Westerkwartier d.d. 2 september 2013
55
Uitnodiging BoerenNatuur, mede namens Agrarische Natuurvereniging Ons Belang, voor werkbezoek over de toekomstige rol agrarische natuurverenigingen in Groningen d.d. 22 augustus 2013
56
Uitnodiging IVN voor de viering van haar 15e editie d.d. 3 september 2013
57
Uitnodiging CLM Onderzoek en Advies en Cumela Nederland voor wedstrijddag 'Beste Schoon Water loonwerker van Brabant' d.d. 31 augustus 2013
58
Reactie Heijdra Vleesvee m.b.t. verdere uitwerking van het Ingrepenbesluit i.v.m. de keizersnede bij luxe vleesrunderen en uitnodiging voor bezoek aan modern vleesbedrijf
99
Verslag inbreng rapporteur tijdens algemeen overleg Behandelvoorbehoud inzake Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264 op 11 september 2013 van 18.00-19.00 uur.

Te behandelen:

100
Stafnotitie rondetafelgesprek Intensieve veehouderij
101
Stafnotitie Uitvoeringsagenda Natuurlijk kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit te agenderen voor het algemeen overleg The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)
102
Brief van het lid Van Veldhoven over intrekking van voorstel van het lid Van der Ham houdende regels over het vrijwillig verschaffen van informatie bij vlees en vleesbereidingen over dierenwelzijn

Te behandelen:

103
EU-stafnotitie: Verslag Interparlementaire Landbouwconferentie te Vilnius d.d. 21 en 22 juli 2013.
116
Wetgevingsrapport Wijziging Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33 669)
117
Wetgevingsrapport Wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (33 656)
118
Advies van de Raad van State en het nader rapport ten behoeve van de nota van wijziging betreffende de Wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet)

Te behandelen: