Procedurevergadering : Procedurevergadering PV EZ op 28 september 2010

De vergadering is geweest

28 september 2010
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  B. van der Ham (D66)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • D.M. Samsom (PvdA)
 • A.J. Koppejan (CDA)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • K. Verhoeven (D66)
 • R.A. van Vliet (PVV)
 • E. Ziengs (VVD)
 • C. van Nieuwenhuizen (VVD)
 • J.J.G. van Bemmel (PVV)
 • B.A.M. Braakhuis (GroenLinks)
 • A.H.M. Schaart (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met het verankeren op het niveau van wet in formele zin van het verbod tot privatisering van netten en netbeheerders

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Convenant met de VNG t.b.v. een meer uniforme aanbestedingspraktijk bij gemeenten, zoals eerder aangekondigd in de Aanbestedingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van 2 evaluatierapporten: Evaluatie Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Besluit Regionale Investeringsprojecten (BSRI)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgangsrapportage MSD/Organon

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Herkomst kolen NL energiecentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging financieringsinstrumenten Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gasopslag Bergermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda van de informele Raad voor Concurrentievermogen 29-30 september 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  EU Stafnotitie "Spectrumbeleid en breedbandstrategie"

 12. 12

  Verslag informele Energieraad 6/7 september 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Statuut van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding derde voortgangsrapportage en tevens slotrapportage van het Innovatieplatform

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerptekst van een protocol tussen de Tweede Kamer der SG en de SER over adviesaanvragen van de TK aan de SER

 17. 17

  Rondetafelgesprek Shell-Nigeria

  Besluit: 

  • er wordt een definitieve lijst van genodigden opgesteld;
  • het gesprek wordt in vier inhoudelijke blokken opgedeeld;
  • het rondetafelgesprek zal 3 uur duren en in november 2010 plaatsvinden.
 18. 18

  Informatie t.b.v. het Algemeen Overleg Regeldruk bedrijven op 5 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek brief minister inzake restbudget wind op zee tenderronde twee

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Koopmans om hoorzitting met betrokkenen in de kolenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Groslijst genodigden rondetafelgesprek windmolens

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitstel behandeling wv Winkeltijdenwet, algemeen overleggen Regeldruk en Nanotechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Algemeen overleg Wapenexport

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek Stichting Warmtenetwerk tot aanbieding boek "De mooiste warmtenetten van Nederland" d.d. 12 oktober 2010

 25. 25

  Uitnodiging werkbezoek Corus Staal B.V. d.d. 29 oktober 2010

  Besluit: De volgende leden hebben zich voor dit werkbezoek aangemeld:

  - mevr. Schaart (VVD)

  - dhr. Ziengs (VVD)

  - dhr. Samsom (PvdA)

  - dhr. Van Bemmel (PVV)

  - dhr. Jansen (SP) 

   

 26. 26

  Uitnodiging OECD voor parlementair seminar "Enhancing the growth potential" d.d. 2 november 2010

 27. 27

  Uitnodiging Schuttelaar & Partners, namens het Life Sciences 2020 initiatief, voor werkbezoek aan life sciences bedrijven d.d. 15 oktober 2010

 28. 28

  Uitnodiging BPRA voor werkbezoek aan Leiden BioScience Park

 29. 29

  Brievenlijst

 30. 30

  Tweede ronde controversieel verklaren

  Het is gebruikelijk dat na verkiezingen ook de nieuwe Kamer zich buigt over de lijst van aanhangige stukken. Weliswaar heeft de oude Kamer dat eveneens gedaan, direct na het besluit om verkiezingen te houden, maar de nieuw gekozen Kamer is niet gebonden aan het besluit van de oude Kamer over de zaken die zij al dan niet nog met het demissionaire kabinet wilde behandelen.
  Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni besloten om de zogenoemde “tweede ronde controversieel verklaren” eerst in september te houden.
   

 31. 31

  Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 25-01-2010 Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste helft van 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12-11-2009 Rapportage wapenexportbeleid eerste helft 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 21-04-2010 Level playing field inzake export van dual-usegoederen naar Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van de minister van Economische Zaken d.d. 10-08-2010 Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Nederlandse wapenexportbeleid in 2009

  Te behandelen:

  Loading data