Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV

De vergadering is geweest

28 september 2010
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Greenport Arnhem-Nijmegen voor excursie naar de Proeftuin van Wageningen UR Glastuinbouw d.d. 23 september 2010

 3. 3

  Uitnodiging voor FNLI-jaarbijeenkomst d.d. 12 oktober 2010

 4. 4

  Uitnodiging van Provincie Gelderland, namens de provincies en IPO voor werkbezoek Recreatie & Toerisme d.d. 19 november 2010

 5. 5

  Uitnodiging voor KNMvD-jaarcongres d.d. 1 oktober 2010

 6. 6

  Geannoteerde agenda informele Landbouwraad (19-21 september 2010) en Landbouwraad (27 september 2010)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeksvoorstellen fracties Toekomst- en Onderzoeksagenda Kamer 2011.

 10. 10

  Onderzoeksvragen Programmatische Aanpak Stikstof

 11. 11

  Fiche Mogelijkheid tot verbieden of beperken van teelt van ggo’s op eigen grondgebied

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding strategische agenda ethiekbeleid van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verkoop van gronden door Staatsbosbeheer. Reactie n.a.v. de motie-Snijder-Hazelhoff (29 659, nr. 55)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken Q-koorts

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies van de directeur bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de risico's van schapenwol

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Overzicht aantal Q-koortspatiënten per gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding rapport ‘Ongerief bij gezelschapsdieren’ van Wageningen UR Livestock Research en Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op verzoek commissie om een technische briefing over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift antwoord op een brief van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel inzake het Natura 2000-ammoniakplan

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering motie-Jacobi c.s. (30690, nr. 11) om via tijdelijke ontheffingen van de Flora- en faunawet het vestigen van tijdelijke natuur door middel van pilots mogelijk te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op het 10-puntenplan voor verfrissend natuur- en landschapsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Informatie over het oester herpesvirus

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport van IMARES over de kokkelsterfte

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Dioxinegehalte in paling

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Artikel Spits d.d. 23 september 2010 wilde zwijnen in Noord-Brabant

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gevolgen voor dierenwelzijn als gevolg van het regelen van inwerkingtreding van het Legkippenbesluit bij wet

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Maatlat Duurzame Veehouderij problematiek bij jonge boeren.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Moeraskoorts bij paarden

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toelichting tweede ronde controversieel verklaren

  Bij het vroegtijdig aftreden van een kabinet neemt de Kamer twee keer een besluit over de controversialiteit van aanhangige stukken van de regering: de eerste keer na het vroegtijdige aftreden en de tweede keer na de verkiezingen, vanwege eventueel veranderde stemverhoudingen. Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni jl. besloten om de tweede ronde in september 2010 te houden. In dat kader zijn alle eerder door de Kamer (op voorstel van de commissie) controversieel verklaarde brieven van de bewindspersoon van LNV geagendeerd.

  De commissie beslist voor elk van de onderstaande zaken bij gewone meerderheid of zij de controversiële status wil handhaven of wil opheffen. De gewijzigde lijst van controversiële onderwerpen wordt vervolgens geagendeerd voor de plenaire vergadering, die hierover zal stemmen.

  Wetsvoorstellen, nota's en/of brieven die u alsnog controversieel wilt verklaren kunt u desgewenst zelf aandragen. Als commissie en Kamer hiermee akkoord gaan, betekent dit dat de behandeling van deze zaken wordt opgeschort tot na het aantreden van een nieuwe regering.
   

 31. 31

  Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Maatschappelijke Innovatieagenda Duurzame Agro- en Visserijketens

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding Programma naar een Rijke Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding van het rapport van het brede onderzoeksprogramma MRSA

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nota Diergeneesmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport Berenschot aan naar de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dierenartsen.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voortgang van de aanpak van de antibioticaproblematiek via het convenant antibioticaresistentie in de dierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgangsrapportage Taskforce Multifunctionele Landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Beantwoording vragen commissie LNV over de uitwerking van het pakket aan maatregelen dat is voorgesteld door de Taskforce multifunctionele landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Pangasius aquacultuur in Vietnam

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Eindrapportage van de werkgroep IBO natuur Interdepartementaal beleidsonderzoek, 2008-2009

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de evaluatie van het Dierentuinenbesluit en de Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Beantwoording vragen commissie LNV inzake instellen van de tijdelijke baten-lastendienst nieuwe VWA (32 262)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beoogde wijzigingen van de VWA-tarieven per 1 juli 2010 en over de evaluatie 2009 van het planningskader VWA.

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beleidsevaluatie openbaarmaking controlegegevens door de VWA

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Innovatie-impuls voor Natuur- en Milieueducatie

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Verduurzaming aquacultuur in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie op het persbericht en rapport RIKILT 'Snelle ontwikkeling gentechnologie bij landbouwhuisdieren'

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Inzichten in experimenten en projecten op het gebied van genetisch manipuleren van landbouwhuisdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Circusdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op brief van de Europese Commissie over bevoegdheid lidstaten inzake het verbieden van wilde dieren in circussen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op verzoek van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de negatieve aspecten van het verdoofd castreren van biggen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Resultaten evaluatie gasverdoofd castreren en bijbehorend actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Plan van aanpak "Minder biggensterfte in de Nederlandse zeugenhouderij".

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Voornemen voor een jaarlijks monitoringsrapportage ‘Staat van het dier’

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Tweede voortgangsrapportage NAD en NDW & Staat van het Dier

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Zienswijze ‘Verantwoord houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Voortgang invoering Kwaliteitsprotocol Opvang van niet-gedomesticeerde inheemse dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang hoger beroep Gedragscode Unie van Waterschappen (UvW)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Advies Taskforce Versterking Recreatietoervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Afschrift van brief aan de Stichting Gezonde Woonomgeving Leudal inzake de gezondheidsrisico’s in relatie tot de intensieve veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Ontwikkelingen rond megastallen

  Te behandelen:

  Loading data