Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

2 maart 2010
15:30 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden).
Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.
Het eventueel annuleren van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • F. Joldersma (CDA)
 • A.M.V. Gerkens (SP)
 • J.N. van Vroonhoven-Kok (CDA)
 • P. de Krom (VVD)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • F. Teeven (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • F. Koser Kaya (D66)
 • J.L. Spekman (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Heerts, Smilde en Anker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Goedkeuring van het op 18 december 2002 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb. 2005, 243 en Trb. 2006, 64)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling van enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie (PbEU L 220)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van wet van de leden Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen, alsmede uitbreiding en flexibilisering van het verbod van opvouwbare messen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224).

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen, Verklaringen en Bijlagen (PbEU L 339)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Rechtspleging en rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 57. 57

  Beroepsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 59. 59

  Overig

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 60. 60

  Geplande plenaire debatten

  • Het debat over de mislukte aanslag op vlucht van NorthWest Airlines van Amsterdam naar Detroit kan doorgang vinden.
  • Het debat over de hoofdlijnenbrief drugsbeleid zal geen doorgang vinden.

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Commissie-overleggen

  1. Voor het AO Vreemdelingen- en asielbeleid op 4 maart 2010 zal een nieuwe datum worden gezocht.
  2. Het AO Standpuntverkennende notitie "Visie op bescherming" op 10 maart  2010 wordt geannuleerd (aanhangige stukken zijn controversieel).
  3. Voor het AO Tweede voortgangsrapportage "Veiligheid begint bij voorkomen" op 11 maart 2010 zal een nieuwe datum worden gezocht.
  4. Het AO Justitiële jeugdinrichtingen op 18 maart 2010 zal doorgang vinden.
  5. Het AO Huwelijksdwang en achterlating/polygame huwelijken op 18 maart 2010 wordt geannuleerd (aanhangige stukken zijn controversieel).
  6. Het AO Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen op 24 maart 2010 wordt geannuleerd (aanhangige stukken zijn controversieel).
  7. Het AO Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing op 14 maart 2010 wordt geannuleerd  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  8. Het AO 7e Rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel en taakuitbreiding op 25 maart 2010 wordt geannuleerd  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  9. Het AO Kinderporno op 31 maart 2010 zal doorgang vinden.
  10. Het AO Oordeel CBP over toepassing automatische kentekenherkenning (ANPR) door regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en Ijsselland op 8 april 2010 wordt geannuleerd (aanhangige stukken zijn controversieel).
  11. Het AO JBZ-Raad d.d. 22 en 23 april 2010 op 21 april 2010 zal doorgang vinden.
  12. Het AO JBZ-Raad d.d. 3 en 4 juni 2010 op 2 juni 2010 zal doorgang vinden.
    
  13. Het AO Fraudegerelateerde onderwerpen wordt niet gepland (aanhangige stukken zijn controversieel).
  14. Het AO Tuchrecht wordt niet gepland  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  15. Het AO Europees aanhoudingsbevel/evaluatie Overleveringswet wordt niet gepland  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  16. Het AO Verzamel algemeen overleg wordt niet gepland (aanhangige stukken zijn controversieel).
  17. Het AO Mediation wordt niet gepland (aanhangige stukken zijn controversieel).
  18. Het AO Kabinetsreactie op rapport van de werkgroep Auteursrecht wordt niet gepland  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  19. Het AO Interlandelijke adoptie wordt niet gepland (aanhangige stukken zijn controversieel).
  20. Het AO Financieel-economische criminaliteit wordt niet gepland  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  21. Het AO Tbs-onderwerpen wordt niet gepland  (aanhangige stukken zijn controversieel).
  22. Het AO EHRM-arresten inzake raadsman bij politieverhoor wordt niet gepland (aanhangige stukken zijn controversieel).
 62. 62

  Overige geplande commissie-activiteiten

  1. Het werkbezoek aan Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) te Utrecht  op 12 maart 2010 zal doorgang vinden indien meer dan vijf leden (exclusief commissievoorzitter) zich hebben opgegeven.
  2. Het rondetafelgesprek over herijking van beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen op 17 maart 2010 zal geen doorgang vinden.
  3. Het gesprek met de werkgroep Auteursrecht zal gepland worden.