Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

9 september 2010
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunten 18 en 24)

Bijlagen

Deelnemers

 • J.S. Monasch (PvdA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • P. de Krom (VVD)
 • S. Karabulut (SP)
 • R.W. Knops (CDA)
 • J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • J.J. van Klaveren (PVV)
 • K. Verhoeven (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • A.W. Lucas-Smeerdijk (VVD)
 • E. Lucassen (PVV)
 • B.G. de Boer (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Gesprek met Eurocommissaris

 3. 3

  Presentatie paalrot

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbevelingen voor de behandeling van de jaarverslagen 2009 en de Rijksbegroting 2011

 6. 6

  Uitnodiging Stadsregio Amsterdam voor werkbezoek over effecten Europese beschikking m.b.t. woningcorporaties op de woningmarkt in de Stadsregio Amsterdam d.d. 17 september 2010

 7. 7

  Aanbod van Provincie Limburg om een introductie te verzorgen over de effecten van de bevolkingsdaling/krimp

 8. 8

  Verdeling Rijksbijdrage Actieplan Bevolkingsdaling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Openstaande toezeggingen op het gebied van de bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verlengde openstelling paleis Soestdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden over het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage "Stand van zaken VvE's in Nederland"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek VROM-Inspectie naar vernieuwd energielabel woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet tot intrekking van de Wet stedelijke vernieuwing in verband met de decentralisatie van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Intrekkingswet Wet stedelijke vernieuwing)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen uit AO staatssteun corporaties van 1 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de renovatie van portiekflats

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Hogere hypotheek in te zetten voor energiebesparende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel reactie op advies VROM-Raad over Duurzame verstedelijking, afstel reactie op advies VROM-Raad over Publieke Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Partners over de volgende uitvoeringsfase van de wijkenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie Discriminatiemonitors

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang inburgering 2010 en evaluatierapport Inburgering in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen Karabulut en Cörüz n.a.v. het spoeddebat "Gouda koopt tuig af" en toezending KLPD rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen Commissie WWI inzake het Plan van Aanpak Huisvesting en inburgering MOE-landers

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanpak risicojongeren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Planning AO Huwelijks- en gezinsmigratie

  In de procedurevergadering van 22 april 2010 heeft de commissie WWI besloten het dossier huwelijks- en gezinsmigratie (n.a.v. de brief van de minister WWI d.d. 20 april 2010, 32175, nr. 9) controversieel te verklaren. In de procedurevergadering van 1 juli 2010 heeft de commissie WWI besloten n.a.v. de brief van de minister WWI d.d. 30 juni 2010 over de voortgang van huwelijks- en gezinsmigratie kort na het zomerreces een AO te plannen.
  Besluit: de minister een brief sturen met daarin de vraag hoe de wijziging van het Vreemdelingenbesluit zich verhoudt tot het besluit van de Kamer het dossier Huwelijks- en gezinsmigratie controversieel te verklaren. Indien de minister de wijziging van het Vreemdelingenbesluit wil doorzetten, zal voor de inwerkingtreding van het besluit een algemeen overleg over huwelijks- en gezinsmigratie worden gepland. 

 26. 26

  Uitnodiging van Stichting Spaar het Klimaat en Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen voor werkbezoek energiebesparing bestaande bouw op 8 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Besteding Roma-gelden ter voorkoming van ontduiking leerplicht door Roma-meisjes

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken uitvoering motie Sap/Weekers over de VROM-startersregeling

  Te behandelen:

  Loading data