Procedurevergadering : Procedurevergadering VROM

De vergadering is geweest

8 september 2010
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J.G. van Bemmel (PVV)
 • Voorzitter
  G.P.J. Koopmans (CDA)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • H. Neppérus (VVD)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • A.W. Lucas-Smeerdijk (VVD)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • J.J. Atsma (CDA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging voor bedrijfsbezoek Plastinum Polymer Technologies

 3. 3

  Werkbezoek Agentschap NL

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Belgisch Federaal Parlement voor de vergadering van de Voorzitters van de commissies voor Leefmilieu d.d. 3 en 4 oktober 2010

 5. 5

  Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbevelingen voor de behandeling van de jaarverslagen 2009 en de Rijksbegroting 2011

 7. 7

  Afschrift van de driejaarlijkse voortgangsrapportage over de implementatie van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpak leegstand kantoren

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Informatie over fraudebestrijding door het Kadaster

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitvoering motie Pieper c.s. over bijdrage Rijk bij project Innovatief Groen (32123 XI, nr.35)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering Motie Pieper en Linhard over publiek-private samenwerking bij (herstructurering van) bedrijventerreinen (32 123 XI, nr.32)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding advies van de Rijksbouwmeester over europese aanbestedingen van architectendiensten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang van de inwerkingtreding AMvB windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  32 297 Nota n.a.v. verslag Wijziging van regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (aanvullingen in verband met Europese richtlijnen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Toezending MER Richtlijnen Nieuwe onderzoeksreactor PALLAS

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging m.b.t. fusietoets, bescherming bronnen en elektrolyse

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Reactie inzake het tijdstip van toezending advies Gezondheidsraad inzake asbest

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding Rapport "Handhaving elektronica-afval 2009"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vervolgreactie op motie van het lid Poppe c.s. inzake verwijderingsbijdrage elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Werkprogramma 2010 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsstandpunt Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)-advies PGS 12

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding Rapport VROM Inspectie Milieuvergunningen grote bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijn nr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Rapportages inzake biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toelichting op HFC projecten onder het CDM (Clean Development Mechanism)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitkomsten van het op 24 juni 2010 gevoerde bestuurlijk overleg met het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen (UvW) over onder meer de voortgang van de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding afschrift brief aan de provincies met daarin de oproep “om met initiatieven die niet liggen in het gebied van veiligheid of noodzaak te wachten tot de handreiking klaar is”

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst van vragen en antwoorden in het kader van het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten (verlenging NOx opt-out)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang over het onderzoek van fijn stof en schadelijkheid van deeltjes

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  32 197 Nota van wijziging Aanpassingswet handel in emissierechten II

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Antwoorden op vragen van de cie VROM over wijziging Regeling monitoring handel in emissierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Mededelingen en besluit inzake richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Antwoorden op vragen van de cie VROM in het kader van een verslag van een schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda tbv de informele Milieuraad van 12 en 13 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding van het verslag van de Informele Milieuraad van 11, 12 en 13 juli jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Initiatiefnota Van Heugten "Beter wonen op het platteland, introductie van de 'plattelandswoning' in de Wet milieubeheer"

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Bodemsanering Gouderak

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Mondelinge vragen d.d. 29 juni 2010 van het lid Koopmans inzake het bericht "Energiebedrijven kopen besmette steenkool"

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Deelname klimaatconferentie Cancun

  Te behandelen:

  Loading data