Procedurevergadering : Procedurevergadering Verkeer en Waterstaat

De vergadering is geweest

9 december 2009
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

2de HERZIENE AGENDA (i.v.m. toevoegen agendapunten 33 t/m 38)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  31857 Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  32123 XII Antwoorden op vragen begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen, waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met herstel van enkele onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Onderbesteding ProRail en vitaliteit sector

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationale Mobiliteitsmonitor 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op motie lid Neppérus om de uitzonderingspositie van wateren waaraan electriciteitscentrales staan in het Nationaal Waterplan uit te breiden met de categorie meren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg HSL-Zuid 11 november 2009 over de Kwaliteit dienstverlening Beneluxtrein en over het gebruik van de OV-jaarkaart in Fyra Amsterdam-Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Superdividend en financiering Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inzet administratieve lasten en regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toezeggingen tijdens het AO van 9 september 2009 en over de regelgeving omtrent rij- en rusttijden en taxigerelateerde diensten.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beëindiging van “de strippenkaart” in de Rotterdamse bus, tram en Randstadrail ingediend per 11 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tarieven OV-chipkaart Stadsregio Arnhem Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Begrotingsbehandeling 26 november 2009; reactie op bijdrage van de heer Mastwijk over bushaltes

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake Project Mainportontwikkeling Rotterdam Voortgangsrapportage 6

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording vragen van de commissie inzake de kwestie met het schip "Steve Irwin" van de Sea Shepherd Conservation Society

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervolgtraject hoogwatergeul Kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het ontwerpbesluit wijziging diverse scheepvaartreglementen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT, najaar 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Jaarverslag Randstad Urgent ("Doorpakken met Randstad Urgent")

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Informatieverstrekking Verkeershinder door wegwerkzaamheden in 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Openstelling tunnels A73 per 1 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bromfietspraktijkexamen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Goedkeuring Ontwerp Tracé Procedures (OTB) A74

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Besluitvorming over voorstel PvdA-fractie over aanwijzen van de vijf projecten Randstad-besluiten: Amsterdam-Almere-Markermeer als groot project

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Eindresultaat Spoorse doorsnijdingen tweede tranche

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording aanvullende vragen van de commissie Verkeer en Waterstaat over metrotunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Beleidsbrief nieuwe stations

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op een aantal toezeggingen gedaan tijdens het AO Spoor van 24 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken van de aangehouden motie Vendrik/Koopmans inzake de N65

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Geannoteerde agenda Transportraad 17 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderzoek naar uitbreiding recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Opzet en spreektijden vervolg Notaoverleg MIRT d.d. 14 december 2009

 40. 40

  Advies Gezondheidsraad omtrent verklaringen geschiktheid bij medische aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Verzoek om rappel aan toezeggingen staatssecretaris VW over bodemtarieven binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek overzicht stand van zaken moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek om de minister vragen te stellen naar aanleiding van de uitzending van KRO Reporter inzake HSA/HSL-Zuid d.d. 29 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data