Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

8 april 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU L 184)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging bijlage bij Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsreactie preventieve doorlichting taxibranche

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Plan van aanpak van de politie ter bestrijding kinderpornografie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  De aanpak van overvalcriminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding gedragscode Notice-and-Take-Down

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Integrale Veiligheidsmonitor 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport 'Uitstel van behandeling' van tbs-gestelden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (Commissie Van der Winkel)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Berichtgeving in de media over een persoon die “15 jaar in de tbs zat zonder ‘gek’ te zijn (de zaak-N)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vragen commissie Justitie over de rapportage Vreemdelingenketen juli – december 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitbreiding toezichtsbevoegdheden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Fiche: Richtlijn opvang asielzoekers in lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Verordening inzake Eurodac

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Fiche: Dublin-verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht van (aangekondigde) Europese voorstellen op het terrein van asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aangevulde geannoteerde agenda JBZ-Raad, 6 april 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel voor een kaderbesluit over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Verordening inzake oprichting Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Beschikking inzake Europees Vluchtelingen fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Besluit inzake jurisdictiegeschillen in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verzoek om brief over EU-voorstellen inzake migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek om een apart algemeen overleg over het EU-evaluatieverslag over Nederland betreffende de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel en de bijbehorende procedures van overlevering tussen de lidstaten (23490, nr. 545)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rondetafelgesprek over wetsvoorstel kraken en leegstand

 27. 27

  Inhoud/inrichting rapportage Vreemdelingenketen

 28. 28

  Verzoek inzake beleidsplan onderwijs in detentie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek om brief over aftapregeling advocaten ten behoeve van een algemeen overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek om een reactie op krantenbericht over valse aangifte van vrouwenhandel door Afrikaanse vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek om reactie op het krantenartikel over forse toename van geweld bij uitgaan

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek om reactie op het krantenartikel “Een vijfde uitzettingen illegalen gaat niet door".

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezending brief inzake landelijk coördinator 'verwevenheid' of 'fraudebestrijding'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek om stand van zaken van de heroverweging van de sterilisatie-eis van transgenders

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek om brief over (on)mogelijkheden van deelbemiddeling adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Brievenlijst

 37. 37

  EU-stafnotitie betreffende conclusie AG HvJEG inzake toepassing Europees aanhoudingsbevel: Nederlandse Overleveringswet wet in strijd met EU-recht