Procedurevergadering : Procedurevergadering VW

De vergadering is geweest

5 november 2008
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding MobiliteitsAanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kabinetsreactie Voorstel Taskforce Mobiliteitsmanagement

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Te agenderen stukken voor in januari 2009 te houden notaoverleg MobiliteitsAanpak

  2008D13068 - Convocatie commissieactiviteit d.d. 31-10-2008

  Besluit: de tot op heden reeds voor het in januari 2009 te houden notaoverleg MobiliteitsAanpak geagendeerde stukken blijven op de agenda staan.
   

 6. 6

  Reactie m.b.t. traject A4 MD t.b.v. procedurevergadering Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Brief over het niet versturen van een rectificatiebrief door RWS

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek Madlener inzake A4 Midden-Delfland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op brief Stichting Daadwerkelijk Nut A4

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Standpunt weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift brieven inzake de handhaving van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opening door Rijkswaterstaat van een future center. Antwoorden op vragen van de cie VW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Resultaten onderzoek FNV Bondgenoten Spooronderhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Veiligheid stadstrams

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Spoorwegovergangen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Snelheidsverhoging naar 160 km/u op het bestaande spoorwegnet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toets Outputsturing NS

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Spoorwegvandalisme

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Passagiersrechten luchtvaart: totstandkoming Geschillencommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen van de vaste commissie VW over de Overdiepse Polder

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Twaalfde Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  4e Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieding van drie vertrouwelijke rapporten in het kader van Anders betalen voor mobiliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Doorlooptijd rijvaardigheidstesten Vorderingen CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging vc BZK en VW voor oefening Waterproef vrijdag 7 november as

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek Koopmans inzake Uitv. Motie Spies/Boelhouwer inzake duurzaam inkopen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek cie inzake probleem wegdek A32

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsreactie advies Commissie Private Financiering van Infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief over filevorming door brug bij Sluiskil

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Planning experimenteerwet differentiatie van parkeertarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2008

  Klik hier voor EU-stafnotitie "Implementatieoverzicht derde kwartaal 2008"
   

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag Transportraad 9 oktober 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Factsheets beschikbaarheid beleidsinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Algemeen Overleg Kaderrichtlijn Water

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Financieringsonderzoek A1

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoorden op vragen van de leden Jacobi en Kuiken (PvdA)inzake de borging van de veiligheid op het water rond de Waddeneilanden agenderen voor het AO Waterveiligheid d.d. 12 november 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Indeling notaoverleg MIRT d.d. 15 december 2008

  Besluit: het programma voor het notaoverleg MIRT d.d. 15 december 2008 wordt als volgt vastgesteld:

  10.15 uur 1ste termijn Kamer
  12.30 uur Lunchpauze
  13.15 uur vervolg 1ste termijn Kamer
  14.30 uur 1ste termijn Stas-VW en M-VROM
  16.00 uur 2de termijn Kamer, gericht aan Stas-VW en M-VROM
  16.45 uur 2de termijn Stas-VW en M-VROM
  17.30 uur Dinerpauze
  19.00 uur 1ste termijn M-VW
  21.00 uur 2de termijn Kamer, gericht aan M-VW
  22.00 uur 2de termijn M-VW
  23.00 uur einde

  De spreektijdverdeling voor het notaoverleg is reeds eerder vastgesteld.

 38. 38

  Rappel inzake brief minister VW over opheffing Maliebaanspoor

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek d.d. 19 november 2008

  Besluit: de spreektijden tijdens het wetgevingsoverleg (2 uur) zullen voor alle fracties gelijk zijn.

 40. 40

  Bedieningsplicht station Eijsden

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rappel t.a.v. in AO Toegankelijkheid OV d.d. 4 september 2008 en daaropvolgende VAO toegezegde brief

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Agenda AO Schiphol/Aldersadvies d.d. 5 november 2008 en agenda AO Schiphol/luchtvaart 20 november 2008

  Besluit: De zaken die nu voor het AO Schiphol/Aldersadvies d.d. 5 november 2008 geagendeerd zijn en die niet direct met het Aldersadvies te maken hebben, zoals de verkenning lange termijn Schiphol, reservering parallelle Kaagbaan, Samenstelling, Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens en Structuurvisie Luchthavenontwikkeling voor de mainport, zullen zowel tijdens dit AO als tijdens het AO Schiphol/luchtvaart d.d. 20 november 2008 aan de orde gesteld kunnen worden. 

 43. 43

  Algemeen Overleg Uitzetten NVB Rotterdam

  Besluit: Het algemeen overleg Uitzetten NVB Rotterdam , dat gepland staat voor 6 november 2008, zal worden verplaatst naar de volgende week.

 44. 44

  Evaluatie van de proef met het alcoholslot in Friesland

  Te behandelen:

  Loading data