Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

4 september 2008
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vertrouwelijke verzending van de brief inzake aanbestedingsresultaten van Het Nieuwe Rijksmuseum

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Opnemen van voorschriften over buitenruimten en buitenbergingen in de bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op de e-mail van de heer J.Noordermeer inzake bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Definiëring van het begrip 'niet-zelfredzame personen' in het Gebruiksbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Capelle aan den IJssel over stedelijke vernieuwing

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstellen voor vereenvoudiging van de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Het meewegen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) van de energieprestatie van woningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  reactie op advies VROM-raad en CPB-rapport over (huur)woningmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel van voorstellen over de inrichting van het corporatiestelsel tot na het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bouwtechnische maatregelen brandveiligheid in de justitiële inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting i.v.m. Subsidie toegelaten instellingen voor wijkenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Huisvestingswet (mogelijkheid van bestuurlijke boete voor enkele overtredingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Vervolgmeting maatschappelijk rendement huurgeschillenbeslechting' en het jaarverslag 2007 vd Huurcommissie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Transitie Huisvestingswet en toezichtonderzoek woonruimteverdeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afspraken over de verstedelijking vanaf 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Oordeel over de voorgelegde statutenwijziging en haar daaruit voortvloeiende afwijzing van het verzoek tot het aangaan van een bestuurlijke fusie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op voorstellen van het lid Jansen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de brief van mevrouw J.C. Falter inzake inwonende kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brieven inzake de governance-discussie en de commissie Meijerink

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Mogelijke verdringing op de woningmarkt a.g.v. Huisvesting van statushouders

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Uitkomsten gesprek programmadirecteur Wijken met Stichting Kamers met Kansen Nederland op 27 juni 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Mogelijkheden om in regelgeving voor bijzondere projectsteun voor de 40 wijken rekening te houden met eventuele fusieprikkels

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  De Outcomemonitor Krachtwijken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Studie naar de oorzaken van de teruggang in vroeg-naoorlogse wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsinformatiestructuur krachtwijkenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding rapportage 'Turkse dienstplicht en integratie'

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Kamp over nota's en brieven over integratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Publicatie 'Datgene wat ons bindt; gemeenschappelijke integratie-agenda' (GIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbieding SCP-rapportage Informatievoroziening niet-westerse allochtonen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie van het kabinet op het 'Derde rapport over Nederland' van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa (ECRI)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Onderzoek naar de gronddeal Westermoskee

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  De oplossing voor de financiële problemen omtrent de inburgeringscursussen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stopzetten van subsidies voor inburgeringscursussen bij het centraal orgaan opvang asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs in het openbaar basisonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Procedurevergadering WWI

  De SP-fractie verzoekt de minister WWI te vragen de rapportages van het CFV en WSW over de financiële risico's van woningcorporatie Woonbron inzake de ss Rotterdam, vertrouwelijk beschikbaar te stellen aan de Kamer.
 37. 37

  Procedurevergadering WWI

  De CDA-fractie verzoekt de minister voor WWI te vragen de kabinetsreactie op de de evaluaties van de Woningwet, conform het amendement Rietkerk, naar de Kamer te sturen.  
 38. 38

  Procedurevergadering WWI

  Z.s.m. een algemeen overleg plannen over de uittreding van woningcorporaties.
 39. 39

  Procedurevergadering WWI

  De minister verzoeken de kabinetsreatie op het rapport van de taskforce Antillianen naar de Kamer te sturen.
 40. 40

  Procedurevergadering WWI

  De commissie EZ doorgeven voor het algemeen overleg over de wijkeconomie ook de commissie WWI uit te nodigen.
 41. 41

  Procedurevergadering WWI

  De commissiestaf gaat na welke toezeggingen inzake de wet inburgering buitenland nog openstaan en koppelt dit terug in de eerstvolgende procedurevergadering.