Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

10 september 2008
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wet bestuurlijke lus Awb

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van twee op 12 februari 2004 te Parijs tot stand gekomen Protocollen houdende wijziging onderscheidenlijk van het Verdrag van Parijs van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie en van het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van Parijs, beide verdragen zoals gewijzigd bij Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij Protocol van 16 november 1982

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn nr. 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad wat betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958, houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te ’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van 12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te ’s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet EG-bewijsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwerpbesluit wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport Versterking van de cassatierechtspraak

  Het verslag van het schriftelijk overleg over deze brief d.d. 4 juli 2008 is gedrukt onder kamerstuk nr. 29279, nr. 78

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van het programma Versterking Opsporing en Vervolging

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Invulling motie-Pechtold (kamerstuk 31200 VI, nr. 79) over vormgeving onderzoek naar Nederlands antiterrorismebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Eindrapport van de commissie ter evaluatie van de herinrichting van het stelsel van speciale eenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kwaliteitskader vergunninghouders interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rapport werkgroep Organisatie passagierscontrole Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie naar aanleiding van toezeggingen aan de Kamer in het debat over Gregorius Nekschot

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bijzondere aanwijzingsbevoegdheid in verband met de aanhouding van de cartoonist Gregorius Nekschot

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vrouwen in het vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inspectierapport Doorlichting PI Zuyder Bos-Amerswiel

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Inspectierapport 'Informatieoverdracht in de executieketen' van de Inspectie voor de Sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering motie-Kamp over bindende internationale afspraak die het voor eenieder mogelijk maakt afstand te doen van oorspronkelijke nationaliteit bij verkrijgen andere nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken met betrekking tot de kabinetsreactie op het rapport 'Lesbisch ouderschap' van de commissie.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  GRECO-evaluatie inzake de strafbaarstelling van corruptie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Jaarverslag Rechtspraak 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over 2007 'Openbaar Ministerie in cijfers en letters'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  De poster voor een benefietfeest op 29 april 2008 van de Anarchistische Groep Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport Schone Kunsten, preventieve doorlichting kunst- en antiekhandel

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Jaarverslag 2007 van het Nederlands Forensisch Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport Fijnaut inzake het stelsel van sociale eenheden en de DSI

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overdracht van de brief van 23 juni 2008 (08-JUST-B-056) aan de minister van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Plan van aanpak Huiselijk geweld 2008-2011

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding onderzoek kansspelproblematiek onder in Nederland wonende spelers van Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Surinaamse en Chinese afkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Maatregelen recidivereductie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stichting Huisvesting Alleenstaanden en Meerpersoonshuishoudens (SHAM)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Inspectierapport doorlichting PI Zuidwest, locatie Dordtse Poorten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op het advies "Meer op een cel?" van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wettelijke regels in Turkije inzake het erven door personen met een niet-Turkse nationaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanvullende informatie over vastgoedfraude en notariaat

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het rapport over de vertrouwensbreuk ondernemingsraad en Raad van Bestuur van forensisch psychiatrisch centrum (fpc) Oldenkotte

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ongewenste omgangsvormen en werkdruk bij DJI

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Experiment met deels vrij te besteden reclasseringsbudget

  Het verslag van het schriftelijk overleg over deze brief d.d. 4 juli 2008 is gedrukt onder kamerstuknr. 29270, nr. 21

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Gebruik van chipkaart bij beveiliging gevangenissen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beleidsstandpunt longstay forensische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Zorg in justitieel kader

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voorwaardenpakket inzake de fiscale afhandeling van prostitutiearbeid en informatieuitwisseling tussen de Belastingdienst en de politie Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde agenda bijeenkomst JBZ-Raad d.d. 24-25 juli 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Aanvullende geannoteerde agenda bijeenkomst JBZ-Raad d.d. 24-25 juli 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de geannoteerde agenda voor de informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 7 en 8 juli 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag JBZ-Raad d.d. 24-25 juli 2008 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Blauwdruk modern migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  100-procentscontrole Surinamers

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Brievenlijst

 57. 57

  EU-stafnotitie - Richtlijnvoorstel auteursrecht - Groenboek Auteursrecht in de informatiemaatschappij

 58. 58

  EU-stafnotitie achterstand implementatie EU-richtlijnen/kaderbesluiten in nationale wetgeving / Justitie

 59. 59

  Bespreking voorstel rondetafelgesprek over illegaal verblijf in Nederland

  Met enige aanpassingen in de tijdblokindeling wordt het voorstel overgenomen.

 60. 60

  Gesprek met de Chinese ambassadeur

  De commissie geeft er de voorkeur aan het gesprek met de Chinese ambassabeur in de het gebouw van de Tweede Kamer te laten plaatsvinden.