Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
19 jul 2019
Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit initiatiefwetsvoorstel van het lid Verhoeven (D66) heeft tot doel een wettelijk geborgd afwegingskader te creëren voor alle zerodays of onbekende kwetsbaarheden (fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van die software) die de
overheid ontdekt, aankoopt of anderszins in bezit krijgt.

K. Verhoeven
Tweede Kamerlid
35257
Indiener K. Verhoeven
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken
18 jul 2019
Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

Het wetsvoorstel biedt een wettelijke grondslag om met het oog op het bevorderen van eenvoudige, snelle, effectieve en de-escalerende geschilbeslechting te kunnen experimenteren met innovatieve vormen van rechtspleging. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in de praktijk te onderzoeken hoe de procesvoering voor de burgerlijke rechter kan worden verbeterd, met het oog op de behoefte van rechtzoekende burgers en bedrijven aan meer eenvoud, snelheid, en effectiviteit in de gerechtelijke geschilbeslechting en aan de-escalatie van het conflict. Vanwege het experimentele karakter is dit een tijdelijke wet met een looptijd van vijftien jaar. Na tien jaar wordt de wet geëvalueerd.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35263
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van

Dit wetsvoorstel combineert een aantal onderwerpen. Allereerst strekt het ertoe de beroepskwaliteitstoetsingen nader te regelen die passen bij de huidige beroepsuitoefening in de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarderij. Voor de advocatuur gaat het om het aanvullen van een wettelijke opdracht aan de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) voor de uitvoering van deze kwaliteitstoetsingen, terwijl het voor de beide andere juridische beroepsgroepen uitsluitend gaat om het aanvullen van een reeds bestaande wettelijke grondslag. De kwaliteitstoetsingen kunnen inmiddels rekenen op een breed draagvlak binnen de drie beroepsorgani-saties en worden in de praktijk van de notarissen en de gerechtsdeur-waarders al een aantal jaren toegepast. Voorts behelst het voorstel een aantal aanpassingen van wetstechnische en van redactionele aard, betrekking hebbend op alle drie de beroeps-groepen. Deze wijzigingen zijn grotendeels procedureel van karakter, herstellen soms een wetgevingstechnische omissie zoals een verouderde verwijzing, en hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat ze technisch van aard zijn.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35262
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74, met correcties in Trb. 2018, 200)

Dit wetsvoorstel houdt een wijziging in van de Wet internationale misdrijven (Wim) ter uitvoering van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. Deze wijziging van het Statuut behelst strafbaarstelling van de volgende handelingen als oorlogsmisdrijven:
–het gebruik van (micro)biologische of toxine wapens;
–het gebruik van wapens die beogen te verwonden door fragmenten die in het lichaam niet door röntgenstraling kunnen worden ontdekt; en
–het gebruik van laserwapens die zijn ontworpen om als voornaamste of bijkomende gevechtsfunctie blijvende blindheid te veroorzaken.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35259
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 2 anderen

Justitie en Veiligheid
18 jul 2019
Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200)

Dit voorstel van rijkswet strekt tot goedkeuring van de op 14 december 2017 aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof.
Ingevolge dit artikel 8 heeft het Internationaal Strafhof rechtsmacht voor wat betreft oorlogsmisdrijven, in het bijzonder wanneer deze worden gepleegd als onderdeel van een plan of beleid of als onderdeel van het op grote schaal plegen van dergelijke misdrijven.
De wijziging van artikel 8 heeft gevolgen voor de Nederlandse Wet internationale misdrijven. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet internationale misdrijven wordt tegelijkertijd met dit voorstel van rijkswet ter parlementaire goedkeuring ingediend.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35258-(R2130)
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
+ 2 anderen

Buitenlandse Zaken
18 jul 2019
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het computergebruik en het gebruik van internet hebben een hoge vlucht genomen. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden van verkeer via de elektronische weg bijgekomen.
Burgers en organisaties verwachten tegenwoordig dat bestuursorganen (zoals bijvoorbeeld gemeenten) ook langs elektronische weg bereikbaar zijn. In het regeerakkoord van 2012 is daarom afgesproken dat bedrijven en burgers zaken die ze met de overheid doen – zoals het aanvragen van een vergunning – digitaal moeten kunnen afhandelen.
Het regeerakkoord van 2017 en de kabinetsagenda Digitale Overheid stellen dat overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, in de toekomst ook digitaal moet kunnen, waarbij er een keuzemogelijkheid blijft om per post met de overheid te communiceren.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35261
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
18 jul 2019
Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

...

A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
35260-(R2131)
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie
+ 1 andere

Defensie
11 jul 2019
Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Voorstel voor aanpassing van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan de bepalingen van de zesde maatregel betreffende verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen de EU-lidstaten. Met de wijziging wordt het voor intermediairs verplicht om grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies vanaf 25 juni 2018 te melden aan de Belastingdienst.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35255
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
11 jul 2019
Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Het gaat in dit wetsvoorstel om de wijziging van de berekening van de maximale huursomstijging, waarmee de huurharmonisatie (huurverhoging bij nieuwe verhuring), de huurverlagingen wegens inkomensdaling van de huurder na eerdere inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging en alle huurverhogingen wegens renovatie (waaronder verduurzaming) buiten de berekening van jaarlijkse huursomstijging gebracht worden. Daartoe wordt voorgesteld artikel 54 van de Woningwet
te wijzigen.
Daarnaast voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid om op voorstel van woningcorporaties in gezamenlijke afspraken met huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeente(n) lokaal een hogere maximale jaarlijkse huursomstijging vast te leggen (maximaal 1 procentpunt hoger).
Aanleiding voor dit wetsvoorstel is het Sociaal Huurakkoord 2018 dat Aedes en Woonbond hebben gesloten op 21 december 2018.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35254
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
11 jul 2019
Wet versterken positie mbo-studenten

Iedere jongere, ongeacht zijn of haar financiële of persoonlijke situatie, moet de kans krijgen om onderwijs te volgen. Het wetsvoorstel ‘versterken positie mbo-studenten’ draagt hieraan bij via
1) de introductie van een mbo-studentenfonds;
2) maatregelen voor de versterking van de positie van zwangere mbo-studenten;
3) de introductie van de mbo-verklaring;
4) wijziging van de benaming van mbo-studenten en
5) het niet langer verplichten om nadere vooropleidingseisen te stellen.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35252
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
10 jul 2019
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

Dit voorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Omgevingswet, enkele wetten die ook al gewijzigd worden met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34.986) en een aantal andere wetten in verband met twee stelselwijzigingen: de bundeling en uniformering van het omgevingsrecht door middel van de nieuwe Omgevingswet en de codificatie en harmonisatie van het nadeelcompensatierecht via de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns).
In verband met deze stelselwijzigingen beoogt dit wetsvoorstel in de eerste plaats een goede afstemming tussen de Awb en de nieuwe Omgevingswet te bewerkstelligen. Ten tweede wordt voorgesteld de in de Awb vervatte medewerkingsplicht aan toezichthouders aan te vullen met de mogelijkheid om overtreding van deze medewerkingsplicht bestuurlijk te handhaven door middel van een last onder bestuursdwang. Tot slot bevat dit voorstel enkele voorstellen tot aanpassing of intrekking van bijzondere nadeelcompensatieregelingen met het oog op de inwerkingtreding van de algemene nadeelcompensatieregeling van de Awb.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35256
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
05 jul 2019
Tijdelijke wet Groningen

Veel bewoners van Groningen hebben schade aan hun woningen die veroorzaakt is door aardbevingen. Onder de bewoners heerst al lange tijd ontevredenheid over afhandeling van hun schadeverzoeken door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).
Dit wetsvoorstel voorziet in een wettelijke regeling voor een onafhankelijke afhandeling van alle vormen van schade als gevolg van bodembeweging. Het gaat hierbij om bodembeweging die veroorzaakt wordt door de gaswinning uit het Groningenveld of door de gasopslag bij Norg door de overheid. Voor de afhandeling van aanvragen om vergoeding van schade wordt het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht. Hiermee wordt bereikt dat de afhandeling voortaan onafhankelijk plaatsvindt van de NAM, maar ook van andere betrokken partijen zoals de Minister van Economische Zaken en Klimaat, betrokken decentrale overheden en maatschappelijke organisaties.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35250
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 2 anderen

Economische Zaken en Klimaat
05 jul 2019
Wet homologatie onderhands akkoord

Het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is bedoeld voor ondernemingen die op zichzelf rendabel zijn, maar door een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in surseance van betaling of faillissement komen. Voor die situatie maakt het voorstel het mogelijk dat de rechtbank een akkoord over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers en aandeelhouders van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd. Vorderingen en andere rechten van werknemers op grond van arbeidsovereenkomst blijven van rechtswege buiten het akkoord. In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35249
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
05 jul 2019
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband met verdere flexibilisering van de loodsplicht (Loodsplicht nieuwe stijl)

Dit wetsvoorstel wijzigt de Scheepvaartverkeerswet, zodat het mogelijk wordt ontheffingen voor de loodsplicht met Pilotage Exemption Certificates (PEC’s) in te voeren.
Kapiteins van zeeschepen zijn bij binnenkomst of vertrek uit een Nederlandse zeehaven verplicht van de diensten van een loods gebruik te maken. De loods adviseert de kapitein aan boord van het schip of vanaf een andere locatie over de te voeren navigatie. Rijkshavenmeesters, loodsen en reders hebben aangegeven dat de bestaande wetgeving om een vrijstelling van de loodsplicht te krijgen niet meer voldoet. Daarom hebben de rijkshavenmeesters voorstellen gedaan voor de introductie van het systeem met PEC’s.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35248
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
04 jul 2019
Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Dit wetsvoorstel beoogt partijen te helpen duurzaamheidsinitiatieven te realiseren door hen de mogelijkheid te geven hun initiatieven om te laten zetten in voorschriften. Door een duurzaamheidsinitiatief in regelgeving te vertalen, worden belemmeringen voor de totstandkoming of voor het succes van zulke initiatieven weggenomen. Bedrijven en inwoners krijgen hierdoor meer ruimte als zij samen willen werken aan oplossingen die het milieu minder belasten of de klimaatverandering tegengaan.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35247
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
04 jul 2019
Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

In de afgelopen jaren liepen de kamer van koophandel en nijverheid van Bonaire en die van Sint Eustatius en Saba in de praktijk aan tegen diverse knelpunten in de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES.
Dit wijzigingsvoorstel voor beide wetten lost deze knelpunten op. Het gaat hier om knelpunten op het gebied van hoge administratieve lasten bij de verkiezing van de besturen van de kamers, de aansturing van één uitvoeringsorganisatie en het financieel toezicht op beide kamers. Daarnaast is het oude en soms onduidelijk taalgebruik aangepast.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35246
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
04 jul 2019
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handha

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming. De wijziging geeft uitvoering aan de Europese verordening samenwerking consumentenbescherming. Deze verordening versterkt de samenwerking tussen nationale autoriteiten op het gebied van de bescherming van consumentenrechten, consumentenbelangen en handhaving van (Europees) consumentenrecht. Met deze verordening krijgen de betrokken instanties extra bevoegdheden om te handhaven. Ook voorziet de verordening in een coördinerende rol voor de Europese Commissie bij bepaalde grensoverschrijdende inbreuken op het Europees consumentenrecht.

M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
35251
Indiener M.C.G. Keijzer
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
01 jul 2019
Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Het voorstel van wet dient ertoe om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op enkele onderdelen te verduidelijken of aan te passen. Het gaat in het bijzonder om de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden en de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten. Ook wordt een samenloopbepaling met de Wet open overheid (Woo) opgenomen en worden enkele omissies en redactionele onvolkomenheden hersteld.

M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
35242
Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 3 anderen

Binnenlandse Zaken
01 jul 2019
Goedkeuringswet Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland

Dit wetsvoorstel regelt de Nederlandse goedkeuring van de op 5 oktober 2016 tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Nieuw-Zeeland.
Naast de bevestiging van de gehechtheid aan de democratische beginselen, de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en goed bestuur bevat de Overeenkomst hoofdzakelijk bepalingen die zien op het aangaan, dan wel het intensiveren van de politieke dialoog en de onderlinge samenwerking op een breed scala aan beleidsterreinen. Door de Overeenkomst wordt ook een Gemengde Commissie opgericht waarin overlegd zal worden om de uitvoering van de overeenkomst te vergemakkelijken.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35244
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
01 jul 2019
Goedkeuringswet Kaderovereenkomst Europese Unie en Australië

Dit wetsvoorstel regelt de Nederlandse goedkeuring van de op 7 augustus 2017 tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Australië.
Deze overeenkomst bevat achtereenvolgens bepalingen over politieke dialoog en samenwerking inzake buitenlands beleid en veiligheid; samenwerking inzake mondiale ontwikkeling en humanitaire hulp; samenwerking inzake economische en handelsaangelegenheden; samenwerking inzake justitie, vrijheid en veiligheid; samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur; en samenwerking op het gebied van duurzame ontwikkeling, energie en vervoer. De Overeenkomst biedt hiermee een nieuwe basis voor de versterking van de politieke en economische samenwerking. Het verdrag vervangt het EU-Australië Partnerschapskader uit 2005.

S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken
35243
Indiener S.A. Blok
minister van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
01 jul 2019
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Dit voorstel regelt de aanpassing van de Nederlandse wet aan Europese regels voor het wisselen en bewaren van virtuele valuta, de handel in kunst en het verkopen of verhuren van onroerend goed. Ook bevat het verplichtingen voor financiële instellingen om klanten uit hoog-risico landen nader te onderzoeken en uitbreiding van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten. Verder stelt het beperkingen aan het gebruik van anonieme betaalkaarten (debit cards).

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35245
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
28 jun 2019
Wijziging van de begroting van het Ministerie van Econmische Zaken en Klimaat 2019

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Econmische Zaken en Klimaat . Deze wijziging houdt verband met de incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35236
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
28 jun 2019
Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking

Dit wetsvoorstel regelt de toepassing van de tweede Europese antibelastingontwijkingsrichtlijn (ATAD2) in de Nederlandse belastingwet. ATAD2 schrijft regels voor om belastingontwijking via "hybridemismatches" te bestrijden. Hybridemismatches zijn situaties waarin een belastingvoordeel wordt behaald door de verschillen in de fiscale behandeling van lichamen, instrumenten, vaste inrichtingen of vestigingsplaatsen tussen verschillende stelsels van vennootschapsbelasting. Die verschillen tussen de stelsels kunnen ertoe leiden dat 1) een vergoeding of betaling aftrekbaar is, maar de opbrengst nergens wordt belast, of 2) dat één en dezelfde vergoeding of betaling meerdere malen aftrekbaar is. De bepalingen in het wetsvoorstel moeten die voordelen wegnemen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35241
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
28 jun 2019
Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen

Het kabinet heeft besloten extra middelen beschikbaar te stellen om versneld te werken aan reducering van broeikasgasuitstoot. Hiervoor worden de beschikbare middelen op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Het budget wordt verdeeld over de verschillende departementen en over de verschillende jaren.
Voor het jaar 2019 en 2020 wordt de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verhoogd met een bedrag van in totaal € 183 mln. Het budget voor BZK wordt verdeeld over de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) en het Programma Reductie Energieverbruik (PRE).

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35234
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
28 jun 2019
Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda

Het kabinet stelt extra middelen beschikbaar om sneller tot vermindering van de broeikasgasuitstoot te komen. Hiervoor worden middelen op de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uit de begrotingsreserve Maatregelen CO2-reductie ingezet. Een van de maatregelen, in het kader van de uitspraak inzake Urgenda, is dat het kabinet 70 miljoen euro extra vrijmaakt voor de sanering van de varkenshouderij.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35237
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit