Wetsvoorstellen

Hieronder vindt u de tekst van de bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen. Aanhangige wetsvoorstellen zijn voorstellen voor nieuwe wetten, ingediend door regering of een Tweede Kamerlid, die mogelijk behandeld worden door de Tweede Kamer.

Filters wissen
11 okt 2019
Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

Deze wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening heeft met name betrekking op de uitwisseling van persoonsgegevens van burgers met problematische schulden. De voorgestelde wijziging maakt de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens voor schuldhulpverlening door gemeenten en andere bij schuldhulpverlening betrokken organisaties mogelijk. De belangrijkste doelgroep van de wetswijziging zijn burgers met schulden. Hierdoor krijgen zij eerder en betere hulp.

T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35316
Indiener T. van Ark
staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 okt 2019
Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35317
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid
09 okt 2019
Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

Voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen.

S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming
35311
Indiener S. Dekker
minister voor Rechtsbescherming

Justitie en Veiligheid
08 okt 2019
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Met dit wetsvoorstel wordt de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en –betrokkenheid een publieke en wettelijke taak, uitgevoerd door een aan te wijzen rechtspersoon. De Nationale Studentenenquête (NSE) wordt hiermee juridisch geborgd, mede naar aanleiding van belemmeringen door de komst van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).
De Nationale Studenten Enquête is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De NSE bestaat sinds 2005. Zij is van groot nut en belang gebleken, zowel voor studenten (bij studiekeuze) en instellingen (ten behoeve van voorlichting en kwaliteitsbewaking), als voor ministerie en inspectie (voor beleidsmonitoring).

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35310
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
04 okt 2019
Wet versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel strekt ertoe de regeling van de huidige rekenkamerfunctie in de Gemeentewet en de Provinciewet te laten vervallen. In het voorstel worden gemeenten en provincies verplicht een rekenkamer in te stellen. Daarnaast worden enkele onderzoeksbevoegdheden van de rekenkamers uitgebreid.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35298
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
04 okt 2019
Wet voortgezet onderwijs 20xx

Dit wetsvoorstel verbeterd de samenhang, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de Wet op het voortgezet onderwijs. De redactie van de meeste artikelen is herzien en de bepalingen zijn in een logische hoofdstukken-structuur gezet. De wet wordt in materieel opzicht (inhoudelijk) niet aangepast.

A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
35297
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
04 okt 2019
Verzamelwet VWS 20XX

Dit wetsvoorstel strekt tot wijzigingen, bijstellingen en technische verbeteringen in diverse wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
35299
Indiener H.M. de Jonge
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
03 okt 2019
Wet handhaving kraakverbod

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Koerhuis en Van Toorenburg stelt een wijziging voor in het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen.

D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
35296
Indiener D.A.N. Koerhuis
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken
30 sep 2019
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Het kabinet verlengt het vangnet voor werkloze zestigplussers die na afloop van hun WW-uitkering nog geen recht hebben op AOW. Oorspronkelijk zou deze uitkeringsregeling, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), volgend jaar aflopen. Nu loopt die door tot 1 januari 2014. Het komt erop neer dat werkloze ouderen nog tot eind 2025 een IOW-uitkering kunnen aanvragen in plaats van in de bijstand instromen. Net als de bijstand is de IOW een uitkering op minimumniveau, maar zonder partner- of vermogenstoets. De IOW-verlenging geldt voor mensen ouder dan 60 jaar en 4 maanden die na 1 januari 2020 werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35294
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
30 sep 2019
Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de Warmtewet in verband met de implementatie van richtlijn 2018/2002/EU betreffende energie-efficiëntie

Doel van de wijzigingsrichtlijn is het behalen van het Europese streefdoel van 32,5% energiebesparing op het energieverbruik in 2030 ten opzichte van 2005. Energiebesparing is, naast de productie van duurzame energie, een belangrijke pijler voor de verduurzaming van de energievoorziening en is voor de Europese Commissie een centraal element in de toekomstige besluitvorming over investeringen in de Europese energie-infrastructuur.

E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat
35292
Indiener E.D. Wiebes
minister van Economische Zaken en Klimaat

Economische Zaken en Klimaat
27 sep 2019
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het niet meer opleggen van het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht

Met dit wetsvoorstel worden de bepalingen betreffende het opleggen en de uitvoering van het alcoholslotprogramma (ASP) in het kader van het bestuursrecht geschrapt uit de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993).
Directe aanleiding vormt de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 maart 2015. Deze uitspraak heeft ertoe geleid dat het CBR niet langer het ASP oplegt, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. Het aantal deelnemers aan het ASP nam daardoor flink af.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35293
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
19 sep 2019
Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering

Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) 2019/125 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (PbEU 2019, L 30) (Wet tot wijziging van de Wet strategische diensten in verband met codificatie van de anti-folterverordening)

S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
35288
Indiener S.A.M. Kaag
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
18 sep 2019
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Instellingen kunnen aanvullende middelen krijgen indien sprake is van een onevenredig grote toename van het aantal studenten. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat instellingen ook aanvullende middelen kunnen krijgen bij bijzondere omstandigheden die niet binnen de rijksbijdrage van het betreffende jaar kunnen worden opgevangen en die in redelijkheid ook niet kunnen worden opgevangen binnen de normale bedrijfsvoering. Tevens wordt geregeld dat de verstrekte aanvullende middelen geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht kunnen worden op de rijksbijdrage van de instelling in latere jaren.

I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
35289
Indiener I.K. van Engelshoven
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
35300-XIV
Indiener C.J. Schouten
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
17 sep 2019
Overige fiscale maatregelen 2020

Dit tweede voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt verschillende veranderingen in de belastingwetten. Het gaat dan onder meer over
- belastingrente in de erfbelasting en de vennootschapsbelasting;
- de keuze voor berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post;
- aanpassing van de belasting op personenauto's en motoren (BPM) vanwege een andere testmethode voor de CO2-uitstoot;
- het openbaar maken van boetes voor belastingadviseurs, notarissen, accountants en advocaten vanwege hulp bij belastingontduiking of het met opzet foutief aanvragen van toeslagen;
- aanpassing van de tonnageregeling voor zeescheepvaartondernemingen;
- een aangepaste definitie van het begrip vaste inrichting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35303
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Dit vijfde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 regelt het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting. De aftrek wordt vervangen door een subsidieregeling van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het is nog niet bekend per wanneer de aftrek vervalt en de subsidieregeling in werking treedt.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35306
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Het derde voorstel van de zes voorstellen uit het pakket Belastingplan 2020 gaat over fiscale maatregelen in het jaar 2020 en later ter uitvoering van het Klimaatakkoord. Het betreft onder meer:
- belastingmaatregelen voor het stimuleren van emissievrij rijden;
- een verhoging van de motorrijtuigenbelasting op bestelauto's;
- een verhoging van de accijns op diesel;
- een verhoging van de energiebelasting op aardgas;
- een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit;
- een aanpassing van de tarieven van de Wet opslag duurzame energie (ODE);
- een verhoging van de heffingskorting (belastingvermindering) in de energiebelasting.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35304
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Het eerste voorstel uit een pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Het regelt veranderingen in de belastingen voor burgers en bedrijven zoals:
- verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting;
- verlaging van de zelfstandigenaftrek;
- verhoging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting;
- invoering van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting;
- verlaging van de vennootschapsbelasting;
- minder fiscale aftrek van rente en kosten voor banken en verzekeraars;
- verlaging van de verhuurderheffing;
- verhoging van de tabaksaccijns;
- verlaging van de btw op e-boeken, digitale kranten en digitale magazines;

W.B. Hoekstra
minister van Financiën
35302
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Financiën
+ 1 andere

Financiën
17 sep 2019
Bronbelasting op renten en royalty’s

Het vierde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020 regelt de invoering van een heffing (bronbelasting) op geld dat door bedrijven via Nederland naar landen wordt geleid die geen of zeer weinig belasting heffen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35305
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten

Het zesde voorstel uit het pakket van zes wetsvoorstellen in het Belastingplan 2020. Met dit voorstel worden de Wet op de omzetbelasting en het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting aangepast aan een Europese richtlijn die het grensoverschrijdend handelsverkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie moet versoepelen.

M. Snel
staatssecretaris van Financiën
35307
Indiener M. Snel
staatssecretaris van Financiën

Financiën
17 sep 2019
Begroting van de Staten-Generaal voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van de Staten-Generaal.

K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
35300-IIA
Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35300-XII
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
17 sep 2019
Begroting van het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het Infrastructuurfonds.

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat
35300-A
Indiener C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
35300-XV
Indiener W. Koolmees
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
17 sep 2019
Begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2020 van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
35300-VI
Indiener F.B.J. Grapperhaus
minister van Justitie en Veiligheid
+ 1 andere

Justitie en Veiligheid