Kamer rondt begroting Infrastructuur en Waterstaat af

1 december 2022, begroting - Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat reageren op vragen en opmerkingen van de woordvoerders uit de eerste termijn van de begrotingsbehandeling.

Onze infrastructuur is het fundament van een gezond en veerkrachtig land met een sterke economie, zegt Harbers. Hij wil Nederland bereikbaar, veilig en mooi houden. Mobiliteit is een basisbehoefte, benadrukt Heijnen, die overal betaalbaar en toegankelijk moet zijn.

Auto

In Nederland rijden bijna 9 miljoen auto's rond, zegt Harbers. De auto is de populairste en in veel gevallen meest praktische vervoersvorm. Het beste tijdperk van de auto ligt volgens hem nog voor ons: ze worden schoner, stiller, veiliger, duurzamer en elektrisch.

Madlener (PVV) sluit zich aan bij de positieve woorden van de minister over de auto. Maar waarom komen er dan zo weinig parkeerplaatsen bij de woningen die nieuw gebouwd worden? Het is aan de gemeenten om dit te bepalen, zegt Harbers, maar hij verwacht dat die ervoor willen zorgen dat nieuwe woningen aantrekkelijk zijn.

We moeten de ambitie hebben om het aantal privéauto's te verminderen en het aantal deelauto's te vergroten, betoogt Van Ginneken (D66). Het is aan marktpartijen om dit te realiseren, reageert de minister, maar Van Ginneken vindt dat de overheid meer kan doen om het te stimuleren.

Een subsidie voor particulieren voor de aanschaf van elektrische leaseauto's, een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting en een korting in de bijtelling. Het kabinet doet van alles om elektrisch rijden te stimuleren, zegt Heijnen. Van Haga (Groep Van Haga) stelt voor om ook het gebruik van lichte elektrische voertuigen te stimuleren voor woon-werkverkeer.

Openbaar vervoer en goederenvervoer

Het openbaar vervoer dreigt te worden afgeschaald door gebrek aan geld, waarschuwt Alkaya (SP): er worden lijnen geschrapt. Bouchallikh (GroenLinks) vreest dat de gestegen energiekosten leiden tot een verdere verschraling. De bereikbaarheid met het ov van basisvoorzieningen, zoals de huisarts, werk of opleiding, staat volgens De Hoop (PvdA) onder druk.

We staan voor grote opgaven in het openbaar vervoer, zegt Heijnen. De garantieregeling biedt ov-bedrijven in 2023 een vangnet. De sector moet het komende jaar benutten om zich voor te bereiden op het nieuwe normaal. Daarbij gaat het onder andere om inspelen op een veranderende vraag. De staatssecretaris belooft de vinger aan de pols te houden.

Het moet in de toekomst mogelijk blijven om met een anonieme ov-chipkaart te betalen, betoogt Van Houwelingen (FVD). Heijnen verzekert dat ook met de opvolger van de bestaande ov-chipkaart anoniem gereisd kan worden.

Staphorst wordt al jarenlang aan het lijntje gehouden bij het realiseren van een eigen station, stelt Pouw (JA21) vast. Zij spoort de staatssecretaris aan om dit serieus te onderzoeken.

Minhas (VVD) vraagt aandacht voor goederenvervoer over het spoor. Hij suggereert dat goederentreinen langer kunnen worden en vraagt middelen vrij te maken om de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer te versterken.

Verkeersveiligheid

Harbers deelt de zorgen van veel woordvoerders over de verkeersveiligheid: elk verkeersslachtoffer is er een te veel. Daarom gaan de bewustwordingscampagnes Bob en MONO door.

Hebben gemeenten wel voldoende geld om de verkeersveiligheid te verbeteren? In reactie op deze vraag van Stoffer (SGP) wijst de minister op de pot van 500 miljoen die medeoverheden kunnen gebruiken voor investeringen in veiligere wegen, rotondes en fietspaden.

Roekeloos rijgedrag, waarmee mensen opzettelijk grote risico's nemen of structureel anderen in gevaar brengen, moet harder worden aangepakt, vindt Koerhuis (VVD). Harbers belooft hierover in gesprek te gaan met minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid).

Deelscooters veroorzaken overlast en zijn een gevaar voor de verkeersveiligheid, betoogt Van der Graaf (ChristenUnie). Hebben gemeenten voldoende mogelijkheden om hiertegen op te treden? De minister denkt dat de gereedschapskist al goed gevuld is, maar hij staat open voor wensen van gemeenten.

Schiphol

Als we niet willen dat Schiphol gaat concurreren met boeren om stikstofruimte, zegt Van Raan (PvdD), dan moet de overheid meer de regie nemen. We moeten nu een pas op de plaats maken en besluiten hoe we de stikstofruimte eerlijk verdelen, zegt Kröger (GroenLinks).

Als Schiphol stikstofruimte van boeren opkoopt, maakt dat het legaliseren van PAS-melders moeilijker, zegt Van der Molen (CDA), en dat is ongewenst. Van der Plas (BBB) benadrukt dat het niet de bedoeling is dat het ministerie een natuurvergunning voor Schiphol regelt.

Schiphol is als bedrijf zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een natuurvergunning en het verkrijgen van stikstofruimte, zegt Harbers. Hij verzekert dat het ministerie daar geen rol in heeft.

Circulaire economie en milieu

We moeten ervoor zorgen dat toekomstige generaties nog voldoende grondstoffen hebben, zegt Heijnen. De transitie naar een circulaire economie is bovendien nodig om de klimaatdoelen te halen. Hagen (D66) vindt daarom dat er een aparte wet moet komen voor de circulaire economie.

Om te komen tot een circulaire economie zou meer moeten worden ingezet op statiegeld, zegt Van Esch (PvdD). De industrie maakt in haar ogen te weinig haast en houdt zich niet aan de wet. De staatssecretaris erkent dat niet alles van een leien dakje gaat, maar op langere termijn komt er een goed systeem. De inspectie zal volgens haar gaan handhaven als de wet niet wordt nageleefd.

Milieucriminaliteit kost de samenleving meer dan 5 miljard per jaar, zegt Beckerman (SP). Zij pleit daarom voor een harde aanpak en het opstellen van een (Europese) zwarte lijst.

De eerste termijn van het debat over de begroting was op 30 november. De Kamer stemt in de week van 6 december over de begroting en de tijdens het debat ingediende moties.

Zie ook: