Debat over de Voorjaarsnota 2022 voortgezet

5 juli 2022, debat - De Kamer vervolgt het debat met premier Rutte, minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) over de Voorjaarsnota.

Het debat over de Voorjaarsnota begon op 15 juni jongstleden. Veel woordvoerders kwamen met voorstellen om naast de kabinetsmaatregelen meer te doen om de gevolgen van de hoge inflatie op te vangen. In een brief heeft het kabinet aangegeven dat het daartoe nauwelijks mogelijkheden ziet.

Koopkracht

Het is onacceptabel dat het kabinet niks doet voor "miljoenen huishoudens die stuk zitten", vindt Marijnissen (SP). We krijgen "een dikke middelvinger" van het kabinet, constateert Wilders (PVV). Klaver (GroenLinks) spreekt van "politieke onwil". Snapt de premier wel dat mensen niet kunnen wachten tot 2023, vraagt Kuiken (PvdA). We zijn in Nederland kennelijk niet in staat om mensen in een crisis een reddingsboei toe te werpen, constateert Van der Plas (BBB).

Technisch zijn er mogelijkheden om nog dit jaar maatregelen te treffen, maar dat zou echt te veel vragen van de uitvoeringsinstanties, zegt Rutte. Veel voorgestelde maatregelen zouden ook pas eind dit jaar effect hebben. Het kabinet wil in augustus een besluit nemen over aanvullende koopkrachtmaatregelen per 1 januari 2023. Dan zijn er "alle mogelijkheden om te draaien aan de knoppen van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid".

Aanvullende structurele maatregelen zijn nodig, meent ook Segers (ChristenUnie), verwijzend naar de groeiende rijen bij de voedselbank. Hermans (VVD) vraagt de regering mede namens de coalitiepartners om zich met de sociale partners in te spannen voor koopkrachtafspraken, waar hogere lonen, lastenverlichting en gerichte ondersteuning onderdeel van uitmaken.

Energietoeslag

Heerma (CDA) wijst erop dat de gemeenten zich willen inspannen om een verdere verhoging van de energietoeslag met 500 euro nog in 2022 voor elkaar te krijgen. Geef de gemeenten daarvoor groen licht, luidt de aansporing van Van Weyenberg (D66). Daartoe is de premier bereid, maar hij wijst wel op de nadelen van de verhoging van de toeslag: de kloof tussen mensen die 'm wel en niet krijgen wordt vergroot.

Lage en middeninkomens

Mensen met kleine banen hebben niks aan de maatregelen van het kabinet en "zakken volledig door het ijs", zegt Omtzigt. Azarkan (DENK) constateert dat zeker de groep mensen met 130% of 140% van het sociaal minimum ernstig in problemen komt.

De premier erkent dat sommige groepen onvoldoende baat hebben bij de maatregelen. Daarom zal het kabinet de koopkracht in augustus "integraal bekijken". Stoffer (SGP) is benieuwd welke kant dat opgaat en vraagt specifiek aandacht voor mensen met middeninkomens. Laat de hogere btw-inkomsten ten goede komen aan die middeninkomens, stelt Eerdmans (JA21) voor.

Bedrijven

Verhoog de belasting van bedrijven die geprofiteerd hebben van de crisis, adviseert Dassen (Volt). Staatssecretaris Van Rij zegt toe dat hij "de diepte in zal gaan" om te bekijken of er een belasting of een heffing kan komen om excessieve winsten af te romen. Onderzoek hoe de lonen van werknemers kunnen stijgen zonder dat de lasten voor werkgevers omhooggaan, vraagt Van Haga (Groep Van Haga).

AOW

Het is goed dat de eenmalige ontkoppeling tussen minimumloon en AOW van tafel is, vindt Den Haan (Fractie Den Haan). Wel keert zij zich tegen een deel van de financiering van deze maatregel, namelijk de afschaffing van de aanvullende inkomensondersteuning voor ouderen.

Klimaat

Voor de kabinetsmaatregelen worden middelen uit het klimaatfonds gehaald, constateert Van Raan (PvdD, mede namens BIJ1). Hij wil dat de Kamer voortaan vooraf wordt geïnformeerd over bestedingsplannen en over de effecten daarvan voor het klimaat. Dat is echt voldoende geborgd, reageert minister Kaag.

Beschaving

Baudet (FVD) constateert dat de Nederlandse politiek doorgaat met het "kapotmaken van de grootste beschaving die de wereld ooit gezien heeft".

Het debat over de Voorjaarsnota begon op 15 juni. Over de ingediende moties stemt de Kamer op 7 juli.

Zie ook

Naar boven