Uitgelicht : Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is een onderwerp waarover de commissie Infrastructuur en Waterstaat regelmatig debatteert. Op woensdag 31 mei 2023 van 10.00 tot 14.00 uur vindt het eerstvolgende commissiedebat daarover plaats. Namens het kabinet zijn de ministers Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid aanwezig.

Fietser op de rug gezien op fietspad, ernaast rijbanen met auto's

Volg live

 

Het overleg vindt plaats in de Wttewaal van Stoetwegenzaal. U kunt u live meekijken of meeluisteren met het debat. Via de website of de app Debatdirect kunt u het debat ook volgen.

Agenda en verslag

 

U kunt hier alle documenten bekijken die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen. Hieronder enkele van de onderwerpen die op de agenda staan.

Uitvoering plan verkeersveiligheid

In 2022 kwamen 737 mensen om het leven bij een verkeersongeluk. De meesten (291) waren fietsers, gevolgd door 225 automobilisten en 57 voetgangers. Om dit aantal omlaag te brengen wordt sinds 2025 geïnvesteerd in de verkeershandhaving, met name in digitale middelen. Ook komt er extra handhaving op afleiding in het verkeer (gebruik van de mobiele telefoon).

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft berekend en in kaart gebracht dat met extra snelheidshandhaving een groot aantal slachtoffers voorkomen kan worden. 

Verder worden maatregelen genomen om de bermen van rijkswegen veiliger te maken, krijgen smalle enkelbaanswegen meer fysieke rijrichtingscheiding en worden maatregelen genomen om spookrijden te voorkomen.

Aanpak rijden onder invloed

In november 2022 is een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat het percentage bestuurders dat rijdt onder invloed van alcohol tijdens weekendnachten in vijf jaar bijna is verdubbeld. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een integrale aanpak tegen rijden onder invloed.

Zo wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel verbetering aanpak rijden onder invloed, en vindt de komende jaren meer onderzoek plaats naar achtergronden van middelengebruik, inclusief drugs. Verder zijn er nieuwe gerichte campagnes in ontwikkeling, met als doel de sociale norm te versterken dat je na middelengebruik niet moet deelnemen aan het verkeer. Eén grote campagne lijkt niet effectief te zijn omdat er te veel verschil is tussen doelgroepen die verschillende middelen gebruiken. 

30 kilometer binnen bebouwde kom

Het ministerie heeft een ministeriële regeling voorbereid waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen meer 30 km-wegen binnen de bebouwde kom toe te passen op die plekken waar zij dat zinvol achten. Om te bevorderen dat daadwerkelijk maximaal 30 km per uur gereden wordt, moeten die wegen opnieuw ingericht worden. Daarvoor heeft het kenniscentrum CROW een handreiking opgesteld met inrichtingskenmerken voor dergelijke wegen. Inmiddels heeft 70% van de weglengte binnen de bebouwde kom al een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Verkeersveiligheid op N-wegen

Onderzoek laat zien dat tot 2040 naar verwachting per jaar naar verhouding vijf keer zo veel verkeersdoden vallen op zogenaamde N-wegen als op autosnelwegen. Op verzoek van de Tweede Kamer is een overzicht gemaakt van de N-wegen waar de meeste ongevallen plaatsvinden. In het coalitieakkoord van het huidige kabinet is € 200 miljoen beschikbaar gesteld om extra te investeren in de verkeersveiligheid op de Rijks-N-wegen; met name de N9, N18, N35, N59 en de N36. Overigens zijn de meeste N-wegen in beheer bij provincies. Zij krijgen ondersteuning van de rijksoverheid bij het verbeteren van de verkeersveiligheid op hun eigen wegennet.