Uitgelicht : Commissiedebat over water

Over diverse wateronderwerpen debatteert de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op woensdag 7 juni tussen 10.00 en 14.00 uur. Namens het kabinet is minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Troelstrazaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Ook via website of de app Debat Direct kunt u het debat volgen.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken bekijken die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Staat van Ons Water 2022

Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Daarin is dit jaar speciale aandacht voor de droogte/het zoetwatertekort en voor de waterkwaliteit. Met behulp van kaarten en infographics worden de oorzaken, gevolgen en maatregelen van de droogte in 2022 gepresenteerd. Ook de opgaven voor verbetering van de waterkwaliteit staan in infographics toegelicht. Het rapport staat op de agenda van dit debat.

Waterkwaliteit

Uiterlijk in 2027 moeten de landen binnen de EU voldoen aan de kwaliteitsdoelen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van die richtlijn is een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en een goede chemische en kwantitatieve toestand van het grondwater. Daarbij moeten die wateren ook beschermd worden tegen vervuiling. Voor Nederland gaat het om 745 oppervlaktewaterlichamen met per waterlichaam ca. 140 doelen voor onder andere stoffen, biologie en nutriënten, en 23 grondwaterlichamen met per waterlichaam ca. 12 doelen.

Maatregelen uitvoeren

Om er voor te zorgen dat Nederland die doelen haalt zijn het Rijk en de regionale waterbeheerders een KRW-impulsprogramma gestart. De kern van dat programma is dat alle waterbeheerders vooral de eerder afgesproken maatregelen tijdig moeten uitvoeren. Het gaat daarbij zowel om ruimtelijke maatregelen als om maatregelen ten aanzien van stoffen (industrie, rioolwaterzuivering en de landbouw). Als Nederland niet aan de KRW voldoet levert dat juridische risico’s op, bijvoorbeeld voor de doorgang van projecten.

Tekort aan drinkwater

In Nederland dreigt een tekort aan drinkwater, zeker in periodes van droogte. Om voor Nederland en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk voldoende drinkwatercapaciteit te houden is volgens het RIVM in 2030 ca. 102 miljoen m3 extra winningscapaciteit nodig. Om op korte termijn de extra winningscapaciteit te realiseren wordt een Actieplan Leveringszekerheid drinkwater opgesteld door Vewin (de vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland) en het Interprovinciaal Overleg (IPO), samen met het ministerie van I&W. Daarbij worden ook alternatieve bronnen onderzocht, zoals het ontzilten van zeewater. Verwachting is echter dat dit laatste voor 2030 niet kan bijdragen aan het aanbod van drinkwater.