Aanbevelingen aardbevingsrapport overgenomen

3 maart 2015, debat - Minister Kamp (Economische Zaken) neemt de aanbevelingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid in het rapport over de aardbevingsrisico's in Groningen over.

De OVV trekt in zijn rapport Aardbevingsrisico's in Groningen harde conclusies over het onvoldoende meewegen van de veiligheid van Groningse burgers bij de gaswinning in de periode 1959-2014. Decennialang is onzorgvuldig gehandeld en is de veiligheid van Groningers verwaarloosd, concludeert Jan Vos (PvdA). Kamp heeft om die reden inmiddels spijt betuigd aan de Groningers. De Kamer adviseert de minister om de aanbevelingen van het rapport over te nemen: betrokkenheid van andere ministeries bij de gaswinning, een rol voor provincies en gemeenten, onafhankelijker toezicht, een versterkte onderzoeksplicht van mijnbouwondernemingen en heldere communicatie met burgers over onzekerheden bij delfstoffenwinning. In de kabinetsreactie eind maart zullen wij de "heldere aanbevelingen" uitwerken, reageert de minister.

Minder gaswinning voor de veiligheid

Om veiligheidsredenen mag in 2015 maximaal 30 miljard kuub gas worden gewonnen, vinden Slob (ChristenUnie), Van Tongeren (GroenLinks), Klever (PVV) en Krol (50PLUS). En een flinke verlaging in volgende jaren, beveelt Smaling (SP) aan. Ook Mulder (CDA) wil "uit voorzorg" het winningsplafond verlagen. Haal in ieder geval de mogelijkheid om meer dan 35 miljard kuub te winnen van tafel, zeggen Van Veldhoven (D66) en Dijkgraaf (SGP). Bosman (VVD) weigert mee te doen aan deze "gasbingo" en wil het kabinetsbesluit van 1 juli aanstaande over de gaswinning afwachten. Bij dat goed onderbouwde besluit zal de veiligheid vooropstaan, reageert de minister. Maar Ouwehand (PvdD), Krol en Klever vinden dat onaanvaardbare veiligheidsrisico's worden genomen en zeggen het vertrouwen in het kabinet op.

Het gasgebouw moet anders worden ingericht

Het zogenaamde gasgebouw, bestaande uit NAM, ministerie van EZ, Energiebeheer Nederland, GasTerra, Shell en ExxonMobil, heeft zich volgens de OVV steeds gericht op optimale opbrengsten en leveringszekerheid, en niet op de veiligheid. Ook toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bood onvoldoende tegenkracht. Het was "ons kent ons" in het gasgebouw, concludeert Klever. Onafhankelijk Kamerlid Klein bepleit meer checks-and-balances in het systeem, zodat de veiligheidsbelangen beter worden meegewogen. Geef SodM een onafhankelijkere positie, zegt Van Tongeren de onderzoeksraad na. Kamp verwijst naar het Energierapport waarmee hij eind 2015 komt. Daarin zal hij aangeven hoe hij de toekomst van het gasgebouw ziet.

Beperk de gasvraag en handel de schade af

Het rapport noopt tot een bezinning op de toekomst, zegt Ouwehand: wij moeten af van onze gasverslaving. Van Tongeren wil dat de overheid geen nieuwe buitenlandse gascontracten afsluit. Maak haast met energiebesparende maatregelen, adviseert Dijkgraaf. Slob vindt dat de energietransitie serieus moet worden opgepakt. Daar ben ik al volop mee bezig, reageert Kamp. In antwoord op een vraag van Krol zegt hij dat de aardbevingsschade ruimhartig zal worden afgehandeld. Daarbij verwijst hij onder meer naar het opgerichte Centrum Veilig Wonen. Öztürk (GrKÖ) stelt voor om 10% van de gasbaten in een compensatiefonds voor gedupeerde Groningers te stoppen. Niet nodig, vindt Kamp, verwijzend naar het geld dat reeds voor compensatie is gereserveerd.

De Kamer stemt op 10 maart over de ingediende moties.

Zie ook:

  • Het overzicht van de laatste debatten in het kort
  • De geredigeerde woordelijke verslagen van Kamervergaderingen (het stenogram). Deze zijn maximaal vier uur na het uitspreken beschikbaar.
Naar boven