Uitgelicht : Bedrijven en milieurisico's

De commissie voor Infrastructuur en Waterstaat debatteert op woensdag 26 januari van 10.00 tot 13.00 uur over het onderwerp externe veiligheid. Namens het kabinet is staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aanwezig.

Schoorstenen en gebouwen vanuit de lucht gefotografeerd.
Luchtfoto van Tata Steel.

Volg live

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de handige app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt hier alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.

Tata steel

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat kinderen in de IJmondregio een verhoogd gezondheidsrisico lopen door de aanwezigheid van stofdepositie, met daarin de schadelijke stoffen lood en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Om dit probleem op te lossen moet de uitstoot (emissie) van die stoffen, die voor een groot deel afkomstig is van het bedrijf Tata Steel Nederland, zo snel mogelijk omlaag. Want uit een ander RIVM-onderzoek van vrijdag 21 januari 2022 blijkt dat Tata meer uitstoot dan op basis van de eigen cijfers zou moeten.

De vorige staatssecretaris heeft samen met de IJmondgemeenten, provincie Noord-Holland en omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een actieplan gemaakt. Hierin staat dat de uitstoot van de gevaarlijke stoffen omlaag moet. Dit gebeurt onder andere door strengere maatregelen in vergunningen, vaker meten of de uitstoot vermindert en goed in de gaten houden of Tata Steel alle maatregelen neemt om haar fabrieken en processen aan te passen. Bewoners krijgen regelmatig bericht over de getroffen maatregelen. Eind 2022 bekijkt de staatssecretaris of de maatregelen voldoende effect hebben gehad.

Asfaltcentrales

Asfaltcentrales zijn bedrijven die luchtverontreiniging veroorzaken doordat ze (te veel) PAK’s en benzeen uitstoten. Dit heeft gezondheidseffecten voor omwonenden en is slecht voor het milieu. De overheidsorganisaties die toezicht houden op de asfaltcentrales, de omgevingsdiensten, hebben actie ondernomen, zodat de luchtvervuiling zo snel mogelijk vermindert en aan de regelgeving voldoet.

Asfaltcentrales worden strenger gecontroleerd, moeten nieuwe technieken toepassen en een plan van aanpak opstellen om de overlast terug te dringen. In sommige gevallen zijn boetes uitgedeeld. Er bestaat nog wel discussie over hoe hoog de emissies van de gevaarlijke stoffen kan zijn.

Vóór de zomer laat de staatssecretaris weten wat het effect is van het aangescherpte beleid voor asfaltcentrales en krijgt de Tweede Kamer een overzicht van de emissies van benzeen en PAK’s door asfaltcentrales.

Asbest

In maart 2020 hebben het ministerie, provincies, gemeenten en een aantal andere partijen afgesproken de sanering van asbestdaken te versnellen. Sinds het beëindigen van de subsidie voor het saneren halverwege 2019 is het tempo van saneren flink gedaald. In het huidige tempo wordt gevreesd dat het nog zeker tien jaar duurt voor alle asbestdaken in Nederland zijn verwijderd.

Om er toch voor te zorgen dat al het asbest wordt verwijderd wordt een aantal maatregelen genomen. Zo is er bijvoorbeeld voor particulieren een particulier fonds ingesteld, waarmee subsidie kan worden gekregen als de asbestsanering wordt gecombineerd met het nemen van energiebesparende maatregelen (isolatie en zonnepanelen). Voor bedrijven die geen financiering kunnen krijgen voor de sanering is een zakelijk fonds in het leven geroepen.

Verder zal een campagne starten om de sanering van asbestdaken meer onder de aandacht te brengen en wordt bekeken of er eenvoudigere (en daarmee goedkopere) manieren zijn om asbest te verwijderen.