Zoeken in Wetsvoorstellen

Zoekresultaten (39)

U zoekt op ‘verandering in de Grondwet’

Wetsvoorstellen

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 430) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35789 is die tweede lezing. Hierin wordt voorgesteld om de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet in de Grondwet aan te passen. Concreet wordt voorgesteld om in de eerste plaats te verduidelijken dat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet het voorstel tot Grondwetsherziening in tweede lezing overweegt. Verder wordt voorgesteld te bepalen dat indien deze Tweede Kamer in tweede lezing geen besluit neemt, het grondwetsvoorstel van rechtswege vervalt. Tevens is beoogd de bestaande Grondwetsherzieningsprocedure te verduidelijken en te bewerkstelligen dat de behandeling van een grondwetsvoorstel sneller wordt afgerond en het parlementaire debat zich kan richten op de inhoud daarvan.

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Rutte VVD
K.H. Ollongren D66
35789

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Het wetsvoorstel regelt dat de tweede lezing van een wetsvoorstel dat de Grondwet wijzigt, voortaan in een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. Nu schrijft de Grondwet in zo’n geval goedkeuring door de Eerste Kamer met twee derde meerderheid voor. Het wetsvoorstel voorkomt volgens de regering dat een beperkte minderheid van de Eerste Kamer een grondwetswijziging verhindert die gesteund wordt door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is immers direct gekozen tijdens verkiezingen, die ook als doel hebben om de invloed van kiezers op die grondwetswijziging mogelijk te maken.

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
35533

Indiener K.H. Ollongren
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Het wetsvoorstel heeft tot doel om meer duidelijkheid te verschaffen over onderdelen van de Grondwetsherzieningsprocedure, met name daar waar het gaat om de tweede lezing. Artikel 137, derde lid, van de Grondwet regelt nu dat de tweede lezing kan worden behandeld door een nieuw gekozen Tweede Kamer. In het verleden is discussie geweest over de vraag of dit de eerst gekozen Tweede Kamer moest zijn na het aannemen van de eerste lezing of dat dit ook een latere kon zijn. Het wetsvoorstel brengt op dit punt duidelijkheid. Alleen de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet kan het voorstel behandelen. Als die het wetsvoorstel niet behandelt voor het einde van de zittingsduur, vervalt het van rechtswege.

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Rutte VVD
R.W. Knops CDA
35419

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van Tongeren Constitutionele toetsing door de rechter

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet en strekt ertoe de rechter een beperkte bevoegdheid te geven formele wetten te toetsen aan een aantal grondrechten. Wettelijke bepalingen die de rechter strijdig acht met één van de in het wetsvoorstel genoemde grondrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs of het gelijkheidsbeginsel, kunnen buiten werking worden gesteld. Het overwegingsvoorstel 28.331 is op 2 december 2008 door de Eerste Kamer aangenomen. Het overwegingsvoorstel en het onderhavige wetsvoorstel zijn oorspronkelijk ingediend door het toenmalige Tweede Kamerlid Halsema (GroenLinks). Het voormalige Tweede Kamerlid Sap heeft later de verdediging van dit initiatiefvoorstel overgenomen. Bij brief van 5 december 2013 (TK 32.334, nr. 7) heeft mevrouw Van Tongeren de Voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het feit dat zij het initiatiefvoorstel verder zal verdedigen.

Indiener K.M. Buitenweg
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
L. van Tongeren GL
32334

Indiener K.M. Buitenweg
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen. Additioneel artikel I van de Grondwet bepaalt dat de artikelen 57a en 129, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet eerst na vier jaar of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking treden. Deze artikelen zijn op 11 oktober 2006 in werking getreden. Additioneel artikel I van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen. Additioneel artikel II van de Grondwet bepaalt dat artikel 54, tweede lid, naar de tekst van 1983 gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht blijft en dat deze termijn bij de wet voor ten hoogste vijf jaren kan worden verlengd. Deze termijn is geëindigd op 1 december 2008, de datum waarop de wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele technische aanpassingen (Stb. 405) in werking is getreden. Additioneel artikel II van de Grondwet is daarmee uitgewerkt en kan vervallen.

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Rutte VVD
R.W. Knops CDA
35417

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35786 is die tweede lezing. De Grondwet wordt als volgt gewijzigd: Voor hoofdstuk 1 wordt een ongenummerd artikel ingevoegd, luidende: Algemene bepaling De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Rutte VVD
K.H. Ollongren D66
F.B.J. Grapperhaus CDA
S. Dekker VVD
35786

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 3 anderen

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Jetten Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Jetten (D66) beoogt de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Hiermee krijgt de wetgever de vrijheid de aanstellingswijze vast te stellen. Met de bekendmaking van de wet van 24 juni 2015, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (zie dossier 33.239) is de eerste lezing van dit Grondwetsvoorstel afgerond. Het onderhavige voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het Grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt  – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Indiener R.A.A. Jetten
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
R.A.A. Jetten D66
34716

Indiener R.A.A. Jetten
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Opneming in de Grondwet van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Het voorstel strekt ertoe een nieuwe bepaling toe te voegen aan de Grondwet met betrekking tot de Nederlandse en de Friese taal. In het voorgestelde artikel 23a van de Grondwet wordt allereerst bepaald dat het Nederlands de taal van Nederland is. Daarnaast worden twee grond-rechten geïntroduceerd: een sociaal grondrecht in de vorm van een zorgplicht voor bevordering van het gebruik van het Nederlands voor de overheid en een klassiek grondrecht inhoudende het recht om in het verkeer met de overheid het Nederlands te gebruiken en door de overheid in het Nederlands te worden benaderd. Ten aanzien van het Fries in het verkeer met de overheid moeten regels worden gesteld in de wet. In de adviesaanvraag is bijzondere aandacht van de Raad gevraagd voor de vraag of artikel 23a blijvend aan het slot van hoofdstuk 1 van de Grondwet zou moeten worden opgenomen of dat het beter past in het hoofdstuk Algemene bepalingen, indien dit hoofdstuk tot stand zou komen. Daarnaast is bijzondere aandacht gevraagd voor de vraag in hoeverre het derde lid van artikel 23a tot nieuwe of gewijzigde wetgeving noopt.

Indiener J.P. Balkenende
minister-president
+ 3 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
Jan Peter Balkenende CDA
Avatar
Avatar
A. Rouvoet CU
32522

Indiener J.P. Balkenende
minister-president
+ 3 anderen

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Om die tweede lezing in gang te zetten dient Van Raak (SP) nu opnieuw een initiatiefwetsvoorstel in waarin hij voorstelt de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt. De Tweede Kamer die gevormd wordt na de verkiezingen van maart 2021 kan dit voorstel in tweede lezing dan in behandeling nemen. Van Raak verwijst in zijn onderbouwing van het voorstel ook naar het rapport 'Lage drempels, hoge dijken' van de Staatscommissie parlementair stelsel (Commissie Remkes) waarin ook wordt geadviseerd het correctief referendum mogelijk te maken. De verdediging van het wetsvoorstel is, na vertrek van Van Raak uit de Tweede Kamer, overgenomen door SP-Tweede Kamerlid Leijten. De Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel tot invoering van het bindend correctief referendum (35729) te splitsen in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Daarmee wordt de invoering van het bindend correctief referendum voor decentrale overheden apart geregeld. De tekst van het wetsvoorstel zoals dat luidt na de daarin op 31 mei 2022 aangebrachte splitsing is te vinden in Kamerstuk 35729, nr. 16.

Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
35729

Indiener R.M. Leijten
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Met de bekendmaking van de wet van 19 augustus 2017 (Stb. 2017, 334) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35790 is die tweede lezing. Dit wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim dat in artikel 13 Grondwet is neergelegd, uit te breiden naar alle communicatiemiddelen. In de praktijk van het digitale tijdperk voldoet de huidige grondwettelijke bepaling niet langer; de modernisering van artikel 13 zal moeten leiden tot een meer techniekonafhankelijke benadering van de reikwijdte.

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
M. Rutte VVD
K.H. Ollongren D66
F.B.J. Grapperhaus CDA
35790

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefwetsvoorstel van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Dit initiatiefvoorstel, oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) en overgenomen door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA), voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren. De eerste lezing van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 9 februari 2021. Dit wetsvoorstel (35741) is de tweede lezing van deze grondwetswijziging.

Indiener A.R. Hammelburg
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
V.A. Bergkamp D66
N. Özütok (GL
K.A.E. van den Hul PvdA
35741

Indiener A.R. Hammelburg
Tweede Kamerlid
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Van Raak Correctief referendum

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) tot wijziging van de Grondwet beoogt vast te leggen dat een voorstel van wet dat door de Staten-Generaal is aangenomen, aan een referendum wordt onderworpen indien hiervoor voldoende steun is. Hiervoor moet na een inleidend verzoek van een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar maken. Dit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. Het overwegingsvoorstel 30.174 is in 2014 aangenomen. De kamers kunnen een voorstel van wet terzake van het vereiste aantal kiesgerechtigden alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Aan het inleidend verzoek wordt geen gevolg gegeven, indien de Koning de Staten-Generaal kennis heeft gegeven van zijn besluit waarbij aan het voorstel de bekrachtiging is onthouden. De bekrachtiging van een voorstel van wet kan pas plaatsvinden nadat over dit voorstel een referendum is gehouden of nadat is komen vast te staan dat daarover geen referendum wordt gehouden. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van deTweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.

Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
A.A.G.M. van Raak SP
34724

Indiener A.A.G.M. van Raak
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Wilders en Bosma Wijziging Grondwet inzake uitbreiding uitsluitingsgronden kiesrecht en verbod meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Dit initiatiefwetsvoorstel van de leden Wilders en Bosma (beiden PVV) stelt een wijziging voor van de Grondwet zodat personen die naast de Nederlandse nationaliteit ook een of meerdere vreemde nationaliteiten bezitten worden uitgesloten van het actieve kiesrecht. Daarnaast wordt voorgesteld in de Grondwet op te nemen dat enkel personen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit mogen worden aangesteld en/of worden benoemd als bepaalde (politieke) ambtsdragers. Onder bepaalde (politieke) ambtsdragers verstaan de initiatiefnemers de Minister-President, ministers, staatssecretarissen, leden van de Staten-Generaal, leden van de gemeenteraad, leden van de provinciale staten, leden van de Raad van State, leden van de Algemene Rekenkamer, leden van de gedeputeerde staten, leden van de Waterschappen, wethouders, de Nationale ombudsman, de commissaris van de Koning en de burgemeester.

Indiener G. Wilders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
G. Wilders PVV
M. Bosma PVV
35144

Indiener G. Wilders
Tweede Kamerlid
+ 1 andere

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel-Halsema en Van Gent Opnemen zorgplicht voor het welzijn van dieren in de Grondwet

Het wetsvoorstel strekt tot aanvulling van artikel 21 van de Grondwet, dat thans voorziet in een zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het voorstel wil daaraan toevoegen dat de zorg van de overheid tevens gericht is op het welzijn van dieren. Blijkens de toelichting beogen de voorstellers hiermee het belang van het dier en de eigen intrinsieke waarde van dieren in de Grondwet vast te leggen.

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
T.M.T. van der Lee GL
30900

Indiener T.M.T. van der Lee
Tweede Kamerlid

Binnenlandse Zaken

Wetsvoorstellen

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Dit wetsvoorstel stelt een wijziging voor in artikel 17 van de Grondwet. Er wordt een nieuw lid toegevoegd (lid 1) met de volgende tekst: Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 2 anderen

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan
K.H. Ollongren D66
S. Dekker VVD
35784

Indiener M. (Mark) Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 2 anderen

Binnenlandse Zaken

Naar boven