sorteer op:

Besluitenlijsten (17)

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor SZW d.d. woensdag 12 april 2017, 11.30 uur; LET OP NIEUWE DATUM!!!

  ...agendapunten 18 en 19) 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284 Voorstel: Ter bespreking. 5 19. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden...

  Besluitenlijsten

  07-04-2017

 • Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW (groslijst controversieel verklaren) - 4 april 2017

  ...Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Volgcommissie(s): EZ, OCW 23. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden Zaak 1: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284 Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Zaak 2: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2017...

  Besluitenlijsten

  05-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (10)

 • Gezond en veilig Nederland

  ... Gezond Op 31 oktober 2016 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de stappen die worden gezet naar een gezond en veilig Nederland1. In deze brief geef ik aan hoe verder is gegaan met de genoemde acties, zowel Europees als nationaal. Tijdens het plenair debat op 17 mei over de blootstelling van omwonenden aan emissies van een chemiebedrijf bij Dordrecht ben ik daar ook op ingegaan. Tevens vindt u hierbij de stand van zaken van de programmatische aanpak asbestdaken. Tot slot vindt u hierbij de tijdlijn die ik u heb toegezegd inzake perfluoroctaanzuur (PFOA). Stoffenbeleid Zoals aangegeven in mijn brief van 31 oktober 20161 werk ik langs twee sporen aan het bereiken van een gifvrije leefomgeving: aanscherping van Europese regelgeving, en verminderen...

  Brieven regering

  22-06-2017

 • Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours

  ...Dit ter verdere controle dat de maatregelen zoals die nu al genomen zijn en nog genomen moeten worden ook het beoogde effect hebben. Tenslotte Ik zie, ook naar aanleiding van de situatie rond dit bedrijf, dat er zeker nog stappen te zetten zijn. Daarom werk ik aan een Structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen. Uw Kamer wordt voor de zomer in een aparte brief hierover geïnformeerd. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 1 Kamerstukken 28 089, nr. 35. 2 Kamerstukken 28 089, nr. 36. ...

  Brieven regering

  28089-46

  19-06-2017

 • Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 18 april 2017, over de situatie rond de drinkwatervoorziening door lozing Chemours

  ...Steekproef en literatuurevaluatie PFOA Bij mijn eerder aangehaalde brief van 24 maart 2016 ontving uw Kamer het RIVM-rapport ‘Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden’. Hierin concludeerde het RIVM dat omwonenden van DuPont/Chemours in de periode 1970-2002 via de lucht zijn blootgesteld aan PFOA en dat het waarschijnlijk is dat zij hierdoor in die periode langdurig aan hoge waarden PFOA zijn blootgesteld. Bij een dergelijke blootstelling kon het RIVM gezondheidseffecten niet uitsluiten. Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het RIVM-rapport van maart 2016 was om via een steekproef onder omwonenden te onderzoeken of de gemeten concentraties PFOA overeenkomen met die welke het RIVM had berekend. In mijn brief4 van 4 juli 2016 heb...

  Brieven regering

  28089-36

  11-05-2017

meer  brieven regering

Kamervragen (14)

 • Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Zuid-Holland wil lozingen Chemours in Merwede verminderen'

  ...voor de registratie bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) en daardoor toegankelijk voor de Nederlandse overheid. In december heb ik de Kamer een RIVM-rapport toegestuurd waarin geconcludeerd werd dat de huidige emissie van GenX-stoffen naar de lucht naar verwachting geen risico voor omwonenden vormt2. Het RIVM heeft voor haar rapport – naast andere bronnen – gebruik gemaakt van de Amerikaanse studies die beschikbaar zijn in het registratiedossier bij ECHA. Het RIVM stelt in haar rapport dat de GenX-stoffen, in tegenstelling tot PFOA, niet voldoen aan de criteria om als reprotoxisch (gevaarlijk voor de voortplanting) te worden aangemerkt. Onder meer vanwege dit effect was PFOA aangemerkt als zzs. Daarnaast stelt het RIVM...

  Kamervragen

  15-05-2017

 • Het bericht ‘Zuid-Holland wil lozingen Chemours in Merwede verminderen’

  ...van de acties die u in uw brief d.d. 14 december 2016 (Kamerstuk 28 089 nr. 35) heeft toegezegd omtrent de GenX-technologie, waaronder het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis waarvan de richtwaarde van lozingen wordt afgeleid 3 Hoe oordeelt u over de zienswijze van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) als het gaat om risico’s voor de drinkwatervoorziening rondom de installatie van Chemours 4 Hoe oordeelt u over GenX als alternatief voor perfluoroctaanzuur (PFOA) In hoeverre is er duidelijkheid over de risico’s van GenX voor de volksgezondheid Waarom heeft het RIVM in Nederland extra onderzoek nodig en is er al wel een Amerikaans onderzoek dat concludeert dat GenX gevaarlijk...

  Kamervragen

  20-04-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over het bericht ‘Dordste fabriek stoot giftige stof uit

  ...om uit voorzorg op te treden tegen de uitstoot van een stof die waarschijnlijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft, maar (nog) niet op de Europese lijsten Zeer Zorgwekkende Stoffen staat Antwoord 8 Bij de uitstoot van (mogelijk) zeer zorgwekkende stoffen zijn twee kaders van belang, die ik om mogelijke misverstanden te vermijden kort wil duiden. Het Europese systeem dat stoffen reguleert. Via Europese wetgeving (de REACH-verordening3) over stoffen die op de markt worden gebracht kunnen stoffen worden aangewezen als substance of very high concern (SVHC). Deze Europese SVHC-lijst bestaat op dit moment uit 169 stoffen; PFOA is er daar één van. De verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen van risico’s van stoffen is in REACH...

  Kamervragen

  26-08-2016

meer  kamervragen

Moties (1)

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de effecten van te lozen chemische stoffen op de openbare drinkwatervoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 mei 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het beschermen van ons drinkwater essentieel is; Overwegende dat uit de casussen met PFOA, GenX en pyrazool is gebleken dat bij de vergunningverlening niet of te weinig rekening is gehouden met de effecten van lozingen op de drinkwatervoorziening; Overwegende dat drinkwaterbedrijven oproepen om bij de toekenning van vergunningen door het bevoegd gezag rekening te houden met de effecten op de waterkwaliteit maar dat de huidige wet- en regelgeving daar nu onvoldoende op toeziet; Verzoekt de...

  Moties

  28089-37

  17-05-2017

meer  moties

Overige Kamerstukken (26)

 • Lijst van ingekomen stukken

  ...Uitkomsten mondelinge behandeling UPR-rapportage in de VN-Mensenrechtenraad - 26150160 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 juni 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op het Amerikaanse GAO-rapport - 26488-433 minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert (VVD) - 07 juni 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Jaarrapportage 2016 van het Maatschappelijke Overleg Betalingsverkeer (MOB) - 27863-71 minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA) - 19 juni 2017 Rondgezonden en gepubliceerd. Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2017 Rondgezonden en gepubliceerd....

  Overige Kamerstukken

  21-06-2017

 • Rapportage Meetprogramma Chemours

  ...meetprogramma, te weten FRD, PFOA en, meer in bredere zin, overige geperfluorideerde verbindingen (PFAS). Ten aanzien van PFOA en FRD passen de volgende opmerkingen: ü PFOA is in december 2012 uitgefaseerd omdat het de eigenschappen heeft van een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). ü FRD stof is één van de chemische componenten die bij de zogenaamde GenX-technologie hoort en in het oppervlaktewater terechtkomt. De GenX-technologie is een nieuw proces dat sinds 2013 wordt toegepast binnen het productieproces bij Chemours ter vervanging van PFOA. ü Bij Rijkswaterstaat zijn geen meetgegevens bekend over de aanwezigheid van de FRD stof in oppervlaktewater. Een beknopte weergave van informatie over deze twee stoffen in relatie tot de uitvoering...

  Overige Kamerstukken

  19-06-2017

 • Gemeentefonds

  ...141.440),(€ 11.875),Den HeerlenBosch Middelburg (€ 11.875) en (€ 23.750) ontvangenbijdrage een in het eenmaligekader van de rijkscofinancieringsregeling Interreg V (CETSI) en de Interreg projectstimuleringsregeling V (PSR). Meicirculaire gemeentefonds 2017 32 18. Bodemsanering De gemeente Dordrecht ontvangt in 2017 een aanvullend bedrag van € 180.00 onderzoek naar nieuwe bedreigingen in de bodem, specifiek Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFASstoffen zoals PFOA en PFOS). Daarnaast ontvangt Dordrecht in de jaren 2017 tot en met 2020 een bijdrage voor de coördinatie van de ondersteuning en aansluiting bij het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 van de werkgroep bodem...

  Overige Kamerstukken

  01-06-2017

meer  overige kamerstukken

Verslagen (2)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Externe veiligheid en asbest

  ...beschikbaar zijn, en de risico's die werknemers hebben gelopen, een onderzoek dat onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW plaatsvindt. In maart jl. heb ik een aantal onderzoeken naar PFOA (perfluorocaanzuur) aangekondigd. Als het onderzoek naar omwonenden is afgerond, kom ik in april of mei volgend jaar met een eindrapportage. Er zijn ook nog een aantal vragen gesteld over andere stoffen die DuPont en Chemours gebruiken en die met een vergunning of door incidenten in het milieu zijn gekomen. Tot nu toe heb ik geen indicatie dat die een risico voor omwonenden met zich meebrengen. Zoals gezegd, heb ik vandaag een brief gestuurd met daarin alvast twee onderzoeksresultaten. Het eerste gaat over PFOA en drinkwater. Het RIVM concludeert...

  Verslagen

  25834-117

  06-01-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2016, over arbeidsomstandigheden

  ...is om bijvoorbeeld onze voorzitter te beschermen tegen de gevaren van haar werk. Dat is waarom ik de tablet erbij heb gehaald. Momenteel laat ik kijken naar een modern beoordelingsinstrument om de risico's van het werken met dit soort apparaten in beeld te brengen. Het is gewoon niet meer van deze tijd. Daarom heb ik het voorbeeld van de tablet genoemd. De heer Ulenbelt vroeg naar het DuPontonderzoek, waarbij het gaat om concentraties van de stof PFOA. De inspectie is van plan om op korte termijn in het bedrijf onderzoek te doen naar blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Daarbij gaat het overigens om alle gevaarlijke stoffen. Het beleid en de omstandigheden waaronder in de fabriek wordt gewerkt, zijn onderwerp van dat onderzoek....

  Verslagen

  25883-272

  13-04-2016

meer  verslagen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot