sorteer op:

Besluitenlijsten (19)

 • Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 11 oktober 2017. Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór het eind van het zomerreces te reageren op de reactie van Chemours op de geconstateerde lozing van GenX. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017 Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket - 2017Z09355 Besluit: Een politieke...

  Besluitenlijsten

  06-07-2017

 • Agenda procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...programma voor het beheer van radioactief afval - 2017Z09404 Voorstel: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire veiligheid. Volgcommissie(s): EU Water 25. Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Voorstel: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water d.d. 21 juni 2017. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: ...

  Besluitenlijsten

  29-06-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4 Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. ...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (14)

 • Reactie op verzoek commissie over de situatie bij Chemours, naar aanleiding van recente berichten in de media

  ...de lozing van GenX-stoffen beperkt moet worden om te zorgen dat de concentraties bij innamepunten en in het oevergrondwater op lange termijn veilig blijven. Op de duiding van het onderzoek naar GenX en PFOA op gras en bladeren door de VU en het RIVM ben ik hierboven ingegaan. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Beantwoording Kamervragen van het lid Laçin gesteld op 17 juli (2017Z10461). 2 RIVM kenmerk 098/2017 M&V EvS. 3 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Onderzoek naar de invloed van luchtemissies op de kwaliteit van grond en grondwater. 4 Kamerstukken II, 2016-2017, 28 089, nr. 47. ...

  Brieven regering

  28089-48

  03-08-2017

 • Feitenonderzoek DuPont en lessen voor de toekomst

  ...275). Met het bijgesloten document ‘PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij DuPont (1964-2012), Nota van Bevindingen - Feitenonderzoek ten behoeve van lessen voor de toekomst’ dat is opgesteld door de Inspectie SZW, bied ik u de resultaten van dit feitenonderzoek aan. In deze brief ga ik in op de lessen en de daarbij voorgestelde maatregelen. Ik kan mij goed voorstellen dat (oud-)medewerkers zich zorgen maken over hun gezondheid. Ik besef dat ik deze zorgen niet weg kan nemen met dit onderzoek. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat ik dit feitenonderzoek heb laten uitvoeren met als doel hieruit lessen te trekken voor de toekomst. Ik heb de feiten over het omgaan met PFOA en DMAC niet verzameld met het oog op een oordeel...

  Brieven regering

  25883-294

  05-07-2017

 • Structurele aanpak van opkomende stoffen uit puntbronnen in relatie tot bescherming drinkwaterbronnen

  ...Waarde signaleringsparameter en nader onderzoek risicovolle stoffen De waarde van de signaleringparameter van 1 microgram/L in de drinkwaterregelgeving blijft vooralsnog gehandhaafd. Uit de RIVM evaluatie van de waarde van de signaleringsparameter blijkt dat deze voor verreweg de meeste stoffen voldoende beschermend is (aparte bijlage bij deze brief, RIVM onderzoek). Echter voor enkele stoffen zoals PFOA en GenX-stoffen geldt dit niet. De signaleringsparameter voor drinkwater voor dit soort stoffen voldoet niet omdat blijkt dat deze stoffen al schadelijk kunnen zijn in gehalten lager dan de waarde van de signaleringsparameter. Met name dit soort stoffen, die persistent, mobiel en toxisch zijn, vormen een bedreiging voor de drinkwaterkwaliteit....

  Brieven regering

  27625-404

  05-07-2017

meer  brieven regering

Kamervragen (18)

 • Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitstoot van GenX-stoffen en PFOA door Chemours

  ...  Antwoord 10 Er zijn bij mij geen andere gevallen bekend van emissies van PFOA en/of GenX in Nederland. De BRZO-omgevingsdiensten hebben inzicht in de uitstoot van fabrieken via de vergunningverlening en het toezicht. De bedrijven waar het om gaat zijn bovendien verplicht om eens per vijf jaar te rapporteren over hun emissies van zeer zorgwekkende stoffen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Volkskrant, 21 juli 2017. 2 RIVM kenmerk 098/2017 M&V EvS. 3 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Onderzoek naar de invloed van luchtemissies op de kwaliteit van grond en grondwater. 4 Kamerstuk 28 089, nr. 39. ...

  Kamervragen

  04-08-2017

 • De omgeving van Chemours die sterk vervuild blijkt

  ...Worden GenX-stoffen ook meegenomen in de bestaande en geplande onderzoeken 10 Zijn er bij u andere gevallen bekend van te hoge concentraties GenX en PFOA rond fabrieken Op welke manier wordt gecontroleerd of dit zich ook bij andere fabrieken voordoet 1) Volkskrant, 21 juli 2017 2) Kamerstuk 28 089, nr. 39 ...

  Kamervragen

  24-07-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Zuid-Holland wil lozingen Chemours in Merwede verminderen'

  ...de registratie bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) en daardoor toegankelijk voor de Nederlandse overheid. In december heb ik de Kamer een RIVM-rapport toegestuurd waarin geconcludeerd werd dat de huidige emissie van GenX-stoffen naar de lucht naar verwachting geen risico voor omwonenden vormt2. Het RIVM heeft voor haar rapport – naast andere bronnen – gebruik gemaakt van de Amerikaanse studies die beschikbaar zijn in het registratiedossier bij ECHA. Het RIVM stelt in haar rapport dat de GenX-stoffen, in tegenstelling tot PFOA, niet voldoen aan de criteria om als reprotoxisch (gevaarlijk voor de voortplanting) te worden aangemerkt. Onder meer vanwege dit effect was PFOA aangemerkt als zzs. Daarnaast stelt het RIVM dat...

  Kamervragen

  15-05-2017

meer  kamervragen

Moties (2)

 • Motie van het lid Laçin over een handreiking voor gebruik van de ABM- en immissietoets

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 27 625 Nr. 391 en gaat over tot de orde van de dag, Lacin Waterbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 27 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, i overwegende, dat uit lozingen van o.a. PFOA en GenX blijkt dat bij de vergunningverlening onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van de lozing voor de drinkwatervoorziening, overwegende, dat overheden — vanuit de Drinkwaterwet - een zorgplicht hebben voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening, overwegende, dat bevoegd gezag gebruik maakt van de ABM-toets en Immissietoets voor het al dan niet toestaan van een lozing en verlenen van de vergunning, maar de correcte Uitvoering te wensen overlaat, Verzoekt...

  Moties

  27625-391

  27-06-2017

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de effecten van te lozen chemische stoffen op de openbare drinkwatervoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 mei 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het beschermen van ons drinkwater essentieel is; Overwegende dat uit de casussen met PFOA, GenX en pyrazool is gebleken dat bij de vergunningverlening niet of te weinig rekening is gehouden met de effecten van lozingen op de drinkwatervoorziening; Overwegende dat drinkwaterbedrijven oproepen om bij de toekenning van vergunningen door het bevoegd gezag rekening te houden met de effecten op de waterkwaliteit maar dat de huidige wet- en regelgeving daar nu onvoldoende op toeziet; Verzoekt de regering te onderzoeken hoe bij vergunningverlening van te lozen...

  Moties

  28089-37

  17-05-2017

meer  moties

Overige Kamerstukken (36)

 • Risicoschatting FRD-903 in drinkwater in het voorzieningsgebied van drie oevergrondwaterproductielocaties

  ...mee te nemen is een bepaalde  veiligheidsmarge nodig welke ervoor moet zorgen dat ook op lange termijn de concentratie FRD‐903  onder de r ich t waard e blij ft . Dit  pleit  erv o or dat  de  emissie  van FRD‐ 90 3 naar o pperv lak tew at er   verder wordt verlaagd.  In le iding   Tussen 1970 en 2012 heeft de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht de stof perfluor‐ oc taanzuur  (PFOA) naar  de omgevingslucht  en het opperv laktewater uit gesto ten. Hierdoor zijn direct   omwonenden van deze fabriek decennialang via de lucht aan deze stof blootgesteld geweest  (Zeilmaker et al, 2016).  Deze stof is eveneens aanwezig in het drinkwater van productielocaties...

  Overige Kamerstukken

  03-08-2017

 • Verzoek om spoedbrief situatie Chemours - termijn 3 augustus 2017

  ...6) Vindt u ook dat er maatregelen genomen moeten worden tegen Chemours en dat de lozing van GenX, met de recente ontwikkelingen scherp op het netvlies, moet stoppen totdat er meer duidelijkheid is over de gevolgen van de lozing van PFOA en GenX op de volksgezondheid, natuur en milieu Zo nee, waarom niet 7) Wat gaat u in Europees verband doen om opkomende stoffen eerst grondig te testen voordat ze op de markt komen, nu van alle kanten (provincie, drinkwaterbedrijven, toxicologen) wordt onderstreept dat er meer kennis moet zijn over de gevolgen en risico's van GenX op lange termijn 8) Welke maatregelen gaat u op nationaal niveau nemen om stoffen als GenX te weren, zodat soortgelijke situaties als nu bij Chemours zich niet meer zullen voordoen...

  Overige Kamerstukken

  27-07-2017

 • PFOA en DMAC in de productie van Teflon en Lycra bij DuPont (1964 - 2012). Nota van Bevindingen

  ...Ook moet de werkgever zijn werknemers bij indiensttreding en voorts zo dikwijls als nodig is informeren en instrueren gericht op het gezond en veilig werken en het juiste gebruik van eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen. • Een werkgever, behorend tot een bij AMVB aangewezen categorie bedrijven, moet een ArboJaarplan en -Jaarverslag opstellen en beide aan de werknemersvertegenwoordiging en de Arbeidsinspectie sturen. Voor beide rapportage`verplichtingen valt DuPont binnen de aangewezen categorie van bedrijven. Eveneens geldt de verplichting tot het opstellen van een Arbeidsveiligheidsrapport. Dit houdt bijvoorbeeld in een beschrijving van het bedrijf, de inrichting of een deel daarvan, de daarin voorkomende stoffen en de eigenschappen...

  Overige Kamerstukken

  05-07-2017

meer  overige kamerstukken

Verslagen (3)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Water

  ...Mijn collega Rob Jetten zal zich met name richten op waterveiligheid en daarover ook zo het woord voeren. Ik zal me focussen op waterkwaliteit. Daarmee zal ik beginnen met Chemours. Maandag ontvingen wij een brief van de minister waarin staat dat Chemours naast de vergunde indirecte lozingen ook GenX-stoffen direct loost op de Merwede. Daarvoor heeft Chemours echter helemaal geen vergunning. Nadat mensen jarenlang zijn blootgesteld aan het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA), na de onrust en bezorgdheid over de vervanger, het GenX-proces, en na het terugschroeven van de toegestane lozing van GenX-stoffen om het drinkwater te beschermen, lezen wij nu dat er illegaal wordt geloosd. We zijn blij om te lezen dat de minister hiertegen stappen gaat ondernemen....

  Verslagen

  27625-405

  19-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Externe veiligheid en asbest

  ...beschikbaar zijn, en de risico's die werknemers hebben gelopen, een onderzoek dat onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW plaatsvindt. In maart jl. heb ik een aantal onderzoeken naar PFOA (perfluorocaanzuur) aangekondigd. Als het onderzoek naar omwonenden is afgerond, kom ik in april of mei volgend jaar met een eindrapportage. Er zijn ook nog een aantal vragen gesteld over andere stoffen die DuPont en Chemours gebruiken en die met een vergunning of door incidenten in het milieu zijn gekomen. Tot nu toe heb ik geen indicatie dat die een risico voor omwonenden met zich meebrengen. Zoals gezegd, heb ik vandaag een brief gestuurd met daarin alvast twee onderzoeksresultaten. Het eerste gaat over PFOA en drinkwater. Het RIVM concludeert...

  Verslagen

  25834-117

  06-01-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2016, over arbeidsomstandigheden

  ...is om bijvoorbeeld onze voorzitter te beschermen tegen de gevaren van haar werk. Dat is waarom ik de tablet erbij heb gehaald. Momenteel laat ik kijken naar een modern beoordelingsinstrument om de risico's van het werken met dit soort apparaten in beeld te brengen. Het is gewoon niet meer van deze tijd. Daarom heb ik het voorbeeld van de tablet genoemd. De heer Ulenbelt vroeg naar het DuPontonderzoek, waarbij het gaat om concentraties van de stof PFOA. De inspectie is van plan om op korte termijn in het bedrijf onderzoek te doen naar blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Daarbij gaat het overigens om alle gevaarlijke stoffen. Het beleid en de omstandigheden waaronder in de fabriek wordt gewerkt, zijn onderwerp van dat onderzoek....

  Verslagen

  25883-272

  13-04-2016

meer  verslagen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot