Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

sorteer op:

Besluitenlijsten (19)

 • Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 11 oktober 2017. Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór het eind van het zomerreces te reageren op de reactie van Chemours op de geconstateerde lozing van GenX. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017 Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket - 2017Z09355 Besluit: Een politieke...

  Besluitenlijsten

  06-07-2017

 • Agenda procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...programma voor het beheer van radioactief afval - 2017Z09404 Voorstel: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire veiligheid. Volgcommissie(s): EU Water 25. Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Voorstel: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water d.d. 21 juni 2017. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: ...

  Besluitenlijsten

  29-06-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4 Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. ...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (23)

 • Appreciatie evaluatie Europese stoffenverordening REACH

  ...in. De Commissie concludeert dat REACH de gestelde doelen bereikt. Tot 2006, vóór REACH, was er informatie over enkele duizenden stoffen. Inmiddels zijn dat ruim 19.000 stoffen, en dat loopt nog op tot vermoedelijk ca. 25.000 stoffen. Volgens de Commissie is de voortgang van REACH minder snel en tegen hogere kosten dan vooraf beoogd. Wel blijven de baten veel hoger dan de kosten. De Commissie formuleert 16 maatregelen ter verbetering, die alle kunnen worden uitgevoerd binnen de huidige juridische tekst van REACH. In Nederland is de aandacht voor veiligheid van stoffen toegenomen, zowel door zorgen over specifieke stoffen (PFOA, DMAC, rubbergranulaat) als door het toewerken naar een circulaire economie. Daarom wil ik de komende jaren een versterkte...

  Brieven regering

  14-05-2018

 • Informatie over een besluit van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake een last onder dwangsom opgelegd aan Chemours te Dordrecht

  ... Last Tijdens het dertigledendebat op 14 maart 2018 inzake het lozen van GenX in het oppervlaktewater, heb ik aangegeven uw Kamer te zullen informeren indien er ontwikkelingen zijn op het gebied van GenX of Chemours. Middels deze brief stel ik uw Kamer op de hoogte van het besluit dat is genomen door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland inzake een last onder dwangsom die zij oplegt aan Chemours te Dordrecht. Dit in verband met de constatering van een lozing van PFOA in het afvalwater van het bedrijf. Kortheidshalve verwijs ik voor verdere details naar de brief van Gedeputeerde Staten, welke als bijlage is toegevoegd aan deze brief. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga ...

  Brieven regering

  28089-77

  23-04-2018

 • Fiche: Voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) (herschikking)

  ...Nederland acht het van belang dat de mogelijkheid tot tijdelijke afwijking van kwaliteitseisen, na vaststelling van afwezigheid van risico’s voor de volksgezondheid, behouden blijft om de continuïteit van de drinkwatervoorziening niet in gevaar te brengen. Update parameters Het voorstel bevat een herziening van de gestelde parameters en voor enkele parameters een aanpassing van de hoogte van kwaliteitseisen. Nederland ondersteunt de toevoeging van nieuwe parameters die een betere indicatie geven van de drinkwaterkwaliteit. Nederland ondersteunt in het bijzonder de opname van perfluorverbindingen (waaronder PFOA en GenX). Dit biedt een betere basis om zowel nationaal als Europees emissies van deze stoffen te verminderen. Nederland ondersteunt...

  Brieven regering

  22112-2503

  09-03-2018

meer  brieven regering

Kamervragen (22)

 • Antwoord op vragen van het lid Kröger over de berichten over verontreinigde grond met PFOS en PFOA bij Schiphol

  ...het lid Kröger aangehaalde berichten gaat om 9.150 m3 en in totaal om ca. 50.000 m3. Het beeld op basis van de verzamelde data is dat de gehalten van zowel PFOS als PFOA in meer dan 85% van de gevallen onder de 8 microgram per kilogram droge stof liggen. Deze gehalten liggen ruim onder het niveau dat het RIVM voor humane en ecologische risico’s heeft afgeleid (de humane risicogrenzen zijn lager dan de ecologische risicogrenzen, en zijn voor PFOS 6.600 microgram per kilogram droge stof, en voor PFOA 900 microgram per kilogram droge stof). Ook op locaties waar geen incident heeft plaatsgevonden is een lichte verontreiniging met PFOS en PFOA gevonden. Voor het hergebruiken van dergelijke grond heeft de gemeente Haarlemmermeer, zoals aangegeven...

  Kamervragen

  19-04-2018

 • De berichten over verontreinigde grond met PFOS en PFOA bij Schiphol

  ...1) Haarlemmermeernieuws.nl, 1 maart 2018 (https://www.haarlemsdagblad.nl/haarlemmermeer/vervuilde-grond-schiphol-naar-aalsmeerderbrugutm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) 2) Haarlemmermeernieuws.nl, 8 maart 2018 (https://haarlemmermeer.nieuws.nl/nieuws/86582/vervuilde-grond-zorgt-onrust/) ...

  Kamervragen

  27-03-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Kröger over de berichten in de media “GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk” en “Bron GenX op zuivering Bath gevonden”

  ...van deze vergunning. Dit mede omdat ATM al zelfstandig heeft besloten geen afvalwater meer te accepteren van Chemours, alle medewerking heeft toegezegd en een intern onderzoek heeft gestart. Vraag 5 Wordt er nader onderzoek gedaan of GenX ook is verspreid door de lucht Zo nee, waarom niet Wordt er daarnaast ook bodemonderzoek gedaan naar GenX-vervuiling in de omgeving van ATM Zo nee, waarom niet Antwoord 5 In opdracht van de gemeente Dordrecht wordt al onderzoek gedaan naar verspreiding van GenX en perfluoroctaanzuur (PFOA) via lucht naar de bodem, rond het bedrijf Chemours in Dordrecht. De resultaten daarvan komen over enkele weken beschikbaar en kunnen een indicatie geven of verder onderzoek bij andere mogelijke bronnen, zoals ATM, zinvol...

  Kamervragen

  21-02-2018

meer  kamervragen

Moties (5)

 • Motie van het lid Kröger c.s. over schuimblussers met PFOA

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 59 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat uer aannemelijk wordt geacht dat PFOA ook in particuliere draagbare schuimblussers aanwezig kan zijn, maar er geen concrete gegevens zijn over het soort of het aantal blussers, en dat tevens onduidelijk is of nog schuimblussers met PFOA worden ver kocht; Overwegende dat deze particuliere schuimblussers met schadelijke stof PFOA nog tot ver in de toekomst kunnen worden gebruikt, en dat aannemelijk is dat veel particulieren niet op de hoogte zijn van de gevaren hiervan; Verzoekt de regering in overleg met RIVM op haar website te waarschuwen voor...

  Moties

  28089-59

  30-01-2018

 • Motie van het lid Wassenberg c.s. over het uitfaseren van GenX

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 61 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de negatieve effecten van GenX nog niet volledig in kaart zijn gebracht, Constaterende dat volgens het RWM wel bekend is dat de effecten van GenX deels vergelijkbaarimet het inmiddels verboden perfluoroctaanzuur PFOA, .2jkl Constaterende dat GenX schadelijke effecten heeft op de lever en kankerverwekkend is, Constaterende dat is aangetoond dat GenX zich ophoopt in het lichaam, maar dat nog niet helemaal duidelijk is in welke mate dat gebeurt, Constaterende dat de provincies het bevoegd gezag zijn om een oordeel te vellen over de vraag of de...

  Moties

  28089-61

  30-01-2018

 • Motie van het lid Kröger over verbreding van het bloedonderzoek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KRI5GER Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat ook personen die niet woonachtig zijn in de omgeving van Chemours, maar vanwege werk of andersoortige redenen veelvuldig in de omgeving van de fabriek aanwezig zijn geweest, een verhoogde kans hebben op verhoogde waardes PFOA in hun bloed; Verzoekt de regering ook voor personen die niet woonachtig zijn in de omgeving van Chemours, maar vanwege andere redenen veelvuldig en langjarig in de omgeving van Chemours aanwezig zijn geweest, de mogelijkheid te bieden om van een bloedonderzoek - gebruik te maken, En gaat over tot de orde van de dag. Kréiger...

  Moties

  28089-63

  30-01-2018

meer  moties

Overige Kamerstukken (58)

 • De Staat van Ons Water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017

  ...nadat drie drinkwaterbedrijven in 2015 langdurig de inname moesten stilleggen vanwege de lozing van pyrazool. In 2016 kwamen lozingen van melamine en perfluoroctaanzuur in het nieuws. In 2017 was dat GenX: sinds 2012 gebruikt fabrikant Chemours in Dordrecht de GenX­technologie als vervanging van PFOA. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de schadelijke effecten van GenX stoffen deels vergelijkbaar zijn met die van PFOA. GenX staat inmiddels op de lijst pomet entieel zeer zorgwekkende stoffen. Het streven is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren. Het RIVM heeft deze lijst in februari 2018 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerd. Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen Gebiedsdossiers brengen problemen...

  Overige Kamerstukken

  16-05-2018

 • Advies voor beoordeling GenX in oppervlaktewater

  ...handvat voor de beoordeling van de gevolgen van het lozen van afvalwater. Het RIVM is daarom gevraagd om toch met een advieswaarde voor oppervlaktewater te komen. Schatting op basis van gegevens voor PFOA Zoals hierboven is aangegeven, kan dit niet op een wetenschappelijk onderbouwde manier zolang de informatie over de opname door vis ontbreekt. Voor andere stoffen zou het mogelijk zijn om de bioaccumulatie te schatten op basis van de chemische eigenschappen, maar voor perfluorverbindingen zoals de GenX-stoffen en PFOA kan dit niet omdat hun gedrag in water en vis afwijkend is. ...

  Overige Kamerstukken

  15-05-2018

 • Jaarverslag 2017 Inspectie SZW

  ...In meer dan 80% van de gevallen leidde een inspectie tot de inzet van handhavingsinstrumenten. Dit speelde niet alleen bij kleine bedrijven, maar ook bij grote bedrijven, waarvan verwacht mocht worden dat zij voldoende kennis in huis hebben om op een goede manier aandacht te besteden aan werken met gevaarlijke stoffen. • In de derde plaats is er steeds meer publieke belangstelling voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen, zoals voor Chroom-6, PFOA, DMAc, GenX, benzeen en asbest8 . Ook aanscherping van grenswaarden en Europese aandacht voor kankerverwekkende en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS-stoffen) vroeg om meer aandacht van de Inspectie.9 • In de vierde plaats is, zoals in de bijstelling van het jaarplan 2016 al is benoemd, een toename...

  Overige Kamerstukken

  14-05-2018

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (1)

meer  stemmingsuitslagen

Verslagen (6)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2018, over externe veiligheid

  ...Wij hebben begrepen dat deze afvalverwerker direct naast een grote voedselproducent ligt. Wij willen dan ook zeker weten dat er geen risico is voor de voedselveiligheid doordat GenX zich via de lucht verspreidt. Kan de staatssecretaris ons hierover meer helderheid geven Voorzitter. De meest logische eerste stap zou zijn om aan Chemours te vragen aan welke bedrijven het allemaal GenX levert en waar het afvalstromen heen stuurt; die transparantie. Uit de brief wordt duidelijk dat wordt bekeken of via Chemours verdere informatie verkregen kan worden. Dat is een vrij open en wat mij betreft onduidelijke zin. Is Chemours via de milieu-inspectie verzocht een lijst in te leveren van alle ontvangers van GenX-producten in Nederland en van alle locaties...

  Verslagen

  28089-66

  15-02-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over Water

  ...een afrondende vervolgvraag. Mevrouw Arissen (PvdD): Op de website van het RIVM staat inderdaad dat GenX zeer schadelijk is voor de voortplanting, de lever et cetera. Ook vindt er ophoping in het lichaam plaats, net als bij PFOA. Vervolgens wordt er gezegd: "Het drinkwaterbedrijf Oasen heeft berekend wat er bij huidige uitstoot in de toekomst te verwachten is aan hoeveelheden FRD-903 in het drinkwater. Het RIVM heeft deze resultaten getoetst aan de indicatieve richtwaarde. Daaruit blijkt dat de concentratie FRD-903 de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot nét niet overschrijdt." Dat is dan de veilige richtwaarde die op dit moment is vastgesteld en waarvan de Partij voor de Dieren eigenlijk vindt dat je die niet kunt vaststellen....

  Verslagen

  34775-J-17

  08-12-2017

 • Water

  ...een afrondende vervolgvraag. Mevrouw Arissen (PvdD): Op de website van het RIVM staat inderdaad dat GenX zeer schadelijk is voor de voortplanting, de lever et cetera. Ook vindt er ophoping in het lichaam plaats, net als bij PFOA. Vervolgens wordt er gezegd: "Het drinkwaterbedrijf Oasen heeft berekend wat er bij huidige uitstoot in de toekomst te verwachten is aan hoeveelheden FRD-903 in het drinkwater. Het RIVM heeft deze resultaten getoetst aan de indicatieve richtwaarde. Daaruit blijkt dat de concentratie FRD-903 de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot nét niet overschrijdt." Dat is dan de veilige richtwaarde die op dit moment is vastgesteld en waarvan de Partij voor de Dieren eigenlijk vindt dat je die niet kunt vaststellen....

  Verslagen

  27-11-2017

meer  verslagen