sorteer op:

Besluitenlijsten (19)

 • Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 11 oktober 2017. Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór het eind van het zomerreces te reageren op de reactie van Chemours op de geconstateerde lozing van GenX. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017 Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket - 2017Z09355 Besluit: Een politieke...

  Besluitenlijsten

  06-07-2017

 • Agenda procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...programma voor het beheer van radioactief afval - 2017Z09404 Voorstel: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire veiligheid. Volgcommissie(s): EU Water 25. Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Voorstel: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water d.d. 21 juni 2017. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: ...

  Besluitenlijsten

  29-06-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4 Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. ...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (17)

 • Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht ‘Na 45 jaar uit eigen tuin eten tegenover Chemours is Ted ‘de giftigste man van Sliedrecht’’

  ...regeling zijn bloed heeft laten onderzoeken. Zoals ik aangegeven heb in mijn brief van 3 oktober jl. is het niet mogelijk om zonder verdere persoonsinformatie deze meetresultaten te duiden1. In het bericht is aangegeven dat deze inwoner veel groente uit eigen tuin heeft gebruikt. Op dit moment onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het gehalte aan onder andere PFOA in eetbare gewassen uit een aantal moestuinen in de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht. De resultaten hiervan zullen meer inzicht geven in de huidige blootstelling aan PFOA die zou kunnen ontstaan vanuit consumptie van zelf geteelde groenten. Het eindrapport hiervan wordt begin 2018 verwacht. Ik verwacht dat op dat moment de omwonenden meer...

  Brieven regering

  28089-51

  09-10-2017

 • Invulling van toezeggingen gedaan tijdens het debat van 21 september 2017 over blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  ... Invulling Tijdens het debat op 21 september jl. over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van de bedrijven DuPont en Chemours heb ik na vragen van het lid Laçin (SP) de Kamer toegezegd na te gaan of de resultaten van de aangekondigde bloedtesten naar PFOA mogelijk geanonimiseerd verzameld zouden kunnen worden. Ook heb ik toegezegd aan te geven welke criteria gebruikt worden om een stof als ‘mogelijk zeer zorgwekkend’ aan te merken. Door middel van deze brief wil ik beide toezeggingen invullen. Verzamelen van resultaten van bloedtesten Na het debat is over het mogelijk verzamelen van de resultaten contact geweest met de GGD en het RIVM en met de betrokken gemeenten, die in het kader van de uitvoering van de...

  Brieven regering

  28089-50

  03-10-2017

 • Actuele stand van zaken GenX in water

  ...drinkwaterbedrijven Er vinden op dit moment op mijn verzoek extra metingen plaats naar GenX in drinkwater. De drinkwaterbedrijven blijven de kwaliteit van hun drinkwater zorgvuldig monitoren. Mijn ministerie is hierbij nauw aangesloten. Zoals de drinkwaterbedrijven hebben aangegeven voldoet het drinkwater aan de zeer strenge eisen die in Nederland gelden en is het veilig om te drinken. Eind september heb ik alle uitkomsten binnen, ik zal de Kamer zo spoedig mogelijk informeren of deze metingen aanleiding geven voor verdere acties. Metingen naar PFOA en GenX in planten Op 3 augustus heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uw Kamer een reactie gegeven4 op het door de Vrije Universiteit (VU) uitgevoerde, verkennende onderzoek naar...

  Brieven regering

  28089-49

  05-09-2017

meer  brieven regering

Kamervragen (18)

 • Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitstoot van GenX-stoffen en PFOA door Chemours

  ...  Antwoord 10 Er zijn bij mij geen andere gevallen bekend van emissies van PFOA en/of GenX in Nederland. De BRZO-omgevingsdiensten hebben inzicht in de uitstoot van fabrieken via de vergunningverlening en het toezicht. De bedrijven waar het om gaat zijn bovendien verplicht om eens per vijf jaar te rapporteren over hun emissies van zeer zorgwekkende stoffen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Volkskrant, 21 juli 2017. 2 RIVM kenmerk 098/2017 M&V EvS. 3 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Onderzoek naar de invloed van luchtemissies op de kwaliteit van grond en grondwater. 4 Kamerstuk 28 089, nr. 39. ...

  Kamervragen

  04-08-2017

 • De omgeving van Chemours die sterk vervuild blijkt

  ...Worden GenX-stoffen ook meegenomen in de bestaande en geplande onderzoeken 10 Zijn er bij u andere gevallen bekend van te hoge concentraties GenX en PFOA rond fabrieken Op welke manier wordt gecontroleerd of dit zich ook bij andere fabrieken voordoet 1) Volkskrant, 21 juli 2017 2) Kamerstuk 28 089, nr. 39 ...

  Kamervragen

  24-07-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Remco Dijkstra over het bericht 'Zuid-Holland wil lozingen Chemours in Merwede verminderen'

  ...de registratie bij het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) en daardoor toegankelijk voor de Nederlandse overheid. In december heb ik de Kamer een RIVM-rapport toegestuurd waarin geconcludeerd werd dat de huidige emissie van GenX-stoffen naar de lucht naar verwachting geen risico voor omwonenden vormt2. Het RIVM heeft voor haar rapport – naast andere bronnen – gebruik gemaakt van de Amerikaanse studies die beschikbaar zijn in het registratiedossier bij ECHA. Het RIVM stelt in haar rapport dat de GenX-stoffen, in tegenstelling tot PFOA, niet voldoen aan de criteria om als reprotoxisch (gevaarlijk voor de voortplanting) te worden aangemerkt. Onder meer vanwege dit effect was PFOA aangemerkt als zzs. Daarnaast stelt het RIVM dat...

  Kamervragen

  15-05-2017

meer  kamervragen

Moties (2)

 • Motie van het lid Laçin over een handreiking voor gebruik van de ABM- en immissietoets

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 27 625 Nr. 391 en gaat over tot de orde van de dag, Lacin Waterbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 27 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, i overwegende, dat uit lozingen van o.a. PFOA en GenX blijkt dat bij de vergunningverlening onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van de lozing voor de drinkwatervoorziening, overwegende, dat overheden — vanuit de Drinkwaterwet - een zorgplicht hebben voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening, overwegende, dat bevoegd gezag gebruik maakt van de ABM-toets en Immissietoets voor het al dan niet toestaan van een lozing en verlenen van de vergunning, maar de correcte Uitvoering te wensen overlaat, Verzoekt...

  Moties

  27625-391

  27-06-2017

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de effecten van te lozen chemische stoffen op de openbare drinkwatervoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 mei 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het beschermen van ons drinkwater essentieel is; Overwegende dat uit de casussen met PFOA, GenX en pyrazool is gebleken dat bij de vergunningverlening niet of te weinig rekening is gehouden met de effecten van lozingen op de drinkwatervoorziening; Overwegende dat drinkwaterbedrijven oproepen om bij de toekenning van vergunningen door het bevoegd gezag rekening te houden met de effecten op de waterkwaliteit maar dat de huidige wet- en regelgeving daar nu onvoldoende op toeziet; Verzoekt de regering te onderzoeken hoe bij vergunningverlening van te lozen...

  Moties

  28089-37

  17-05-2017

meer  moties

Overige Kamerstukken (40)

 • Regeling van werkzaamheden

  ...Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan ga ik nu naar mevrouw Arissen namens de Partij voor de Dieren. Mevrouw Arissen (PvdD): Voorzitter, dank u wel. Gisteren zond EenVandaag een reportage uit over de giftigste man van Sliedrecht. Na 45 jaar lang groente uit zijn eigen moestuin gegeten te hebben— die ligt vlak tegenover de fabriek van Chemours, die al jarenlang C8 en nu GenX uitstoot — zijn er extreem hoge bloedwaarden PFOA geconstateerd en hij heeft al tien jaar lymfklierkanker. De Partij voor de Dieren wil per direct een verbod op lozen van GenX. We willen graag een debat met de minister van Volksgezondheid, en ook met staatssecretaris Dijksma — daar hebben we al een aantal keren...

  Overige Kamerstukken

  03-10-2017

 • Debat over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van chemiebedrijf Chemours/DuPont

  ...spreker het woord. De spreektijden zijn vier minuten. Mevrouw Van Eijs (D66): Dank u wel, voorzitter. Een veilig thuis, een veilige omgeving. Daarover sprak ik in mei tijdens mijn maidenspeech over Chemours. De omwonenden van Chemours hebben niet in zo'n veilige omgeving gewoond. En werknemers hebben niet in een veilige omgeving gewerkt, zo blijkt, terwijl mensen daar wel op moeten kunnen vertrouwen. Deze zomer bracht drie slechtnieuwsberichten rond deze fabriek. Het rapport over blootstelling van de medewerkers die naast zorgen over hun gezondheid ook moeten dealen met het negatieve nieuws, het onderzoek van de Vrije Universiteit over GenX en PFOA op gras en bladeren en daarmee ook op groente en fruit uit lokale tuintjes en ook berichten over...

  Overige Kamerstukken

  21-09-2017

 • Jaarstukken 2016 GR DG&J

  ...aan reizigers en beroepsgroepen te versterken. Deze ontwikkeling zal in 2017 worden doorgezet. Medische Milieukunde (MMK) (verantwoording op deel subdoelstelling C en deel E – voorkomen milieuproblemen die tot ziekmakende omstandigheden leiden; bescherming tegen invloeden van milieudeterminanten) In 2016 heeft DG&J op een aantal grote regionale dossiers (PFOA, Moerdijk) aan meerdere gemeenten geadviseerd over gezondheidseffecten. Zorgvuldige samenwerking in een complex netwerk van gemeenten, regionale organisaties, provincie en Rijk was daarbij essentieel. DG&J heeft geïnvesteerd in deze netwerken. DG&J zorgde als onderaannemer van het RIVM voor de beantwoording van burgervragen over PFOA en organiseerde de bloedafname in het kader van het...

  Overige Kamerstukken

  30-08-2017

meer  overige kamerstukken

Verslagen (3)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Water

  ...Mijn collega Rob Jetten zal zich met name richten op waterveiligheid en daarover ook zo het woord voeren. Ik zal me focussen op waterkwaliteit. Daarmee zal ik beginnen met Chemours. Maandag ontvingen wij een brief van de minister waarin staat dat Chemours naast de vergunde indirecte lozingen ook GenX-stoffen direct loost op de Merwede. Daarvoor heeft Chemours echter helemaal geen vergunning. Nadat mensen jarenlang zijn blootgesteld aan het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA), na de onrust en bezorgdheid over de vervanger, het GenX-proces, en na het terugschroeven van de toegestane lozing van GenX-stoffen om het drinkwater te beschermen, lezen wij nu dat er illegaal wordt geloosd. We zijn blij om te lezen dat de minister hiertegen stappen gaat ondernemen....

  Verslagen

  27625-405

  19-07-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Externe veiligheid en asbest

  ...beschikbaar zijn, en de risico's die werknemers hebben gelopen, een onderzoek dat onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW plaatsvindt. In maart jl. heb ik een aantal onderzoeken naar PFOA (perfluorocaanzuur) aangekondigd. Als het onderzoek naar omwonenden is afgerond, kom ik in april of mei volgend jaar met een eindrapportage. Er zijn ook nog een aantal vragen gesteld over andere stoffen die DuPont en Chemours gebruiken en die met een vergunning of door incidenten in het milieu zijn gekomen. Tot nu toe heb ik geen indicatie dat die een risico voor omwonenden met zich meebrengen. Zoals gezegd, heb ik vandaag een brief gestuurd met daarin alvast twee onderzoeksresultaten. Het eerste gaat over PFOA en drinkwater. Het RIVM concludeert...

  Verslagen

  25834-117

  06-01-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2016, over arbeidsomstandigheden

  ...is om bijvoorbeeld onze voorzitter te beschermen tegen de gevaren van haar werk. Dat is waarom ik de tablet erbij heb gehaald. Momenteel laat ik kijken naar een modern beoordelingsinstrument om de risico's van het werken met dit soort apparaten in beeld te brengen. Het is gewoon niet meer van deze tijd. Daarom heb ik het voorbeeld van de tablet genoemd. De heer Ulenbelt vroeg naar het DuPontonderzoek, waarbij het gaat om concentraties van de stof PFOA. De inspectie is van plan om op korte termijn in het bedrijf onderzoek te doen naar blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Daarbij gaat het overigens om alle gevaarlijke stoffen. Het beleid en de omstandigheden waaronder in de fabriek wordt gewerkt, zijn onderwerp van dat onderzoek....

  Verslagen

  25883-272

  13-04-2016

meer  verslagen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot