sorteer op:

Besluitenlijsten (19)

 • Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 11 oktober 2017. Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór het eind van het zomerreces te reageren op de reactie van Chemours op de geconstateerde lozing van GenX. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017 Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket - 2017Z09355 Besluit: Een politieke...

  Besluitenlijsten

  06-07-2017

 • Agenda procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...programma voor het beheer van radioactief afval - 2017Z09404 Voorstel: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire veiligheid. Volgcommissie(s): EU Water 25. Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Voorstel: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water d.d. 21 juni 2017. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: ...

  Besluitenlijsten

  29-06-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4 Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. ...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (18)

 • Planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

  ...tijdens de jaarwisseling door vuurwerk Q2 Monitoringbrief Basisnet Q2 Nieuwe risico’s/ Safe-by-design Beleidsaanpak nieuwe risico’s (eindrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid) Q1 Veiligheid biotechnologie Voortgangsrapportage acties uit kabinetsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2016 “Regelgeving Ontregeld” Q1 NL aanpak veiligheid (bio)technologieën (strategie en de beleidsaanpak die NL in de komende jaren realiseren) Q1 Veiligheid chemische stoffen Kamerbrief inzake resultaten van het onderzoek naar GenX en PFOA in moestuinen Q2 Beleidsreactie conclusies uit de Europese «review 2017» van de Europese REACH-verordening Q3 Asbestbeleid AMvB Wettelijke verplichtstelling Landelijk Asbest Volg Systeem Q3 Nucleaire veiligheid...

  Brieven regering

  34775-XII-9

  17-11-2017

 • Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 oktober 2017, over het bericht ‘Na 45 jaar uit eigen tuin eten tegenover Chemours is Ted ‘de giftigste man van Sliedrecht’’

  ...regeling zijn bloed heeft laten onderzoeken. Zoals ik aangegeven heb in mijn brief van 3 oktober jl. is het niet mogelijk om zonder verdere persoonsinformatie deze meetresultaten te duiden1. In het bericht is aangegeven dat deze inwoner veel groente uit eigen tuin heeft gebruikt. Op dit moment onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het gehalte aan onder andere PFOA in eetbare gewassen uit een aantal moestuinen in de gemeenten Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht. De resultaten hiervan zullen meer inzicht geven in de huidige blootstelling aan PFOA die zou kunnen ontstaan vanuit consumptie van zelf geteelde groenten. Het eindrapport hiervan wordt begin 2018 verwacht. Ik verwacht dat op dat moment de omwonenden meer...

  Brieven regering

  28089-51

  09-10-2017

 • Invulling van toezeggingen gedaan tijdens het debat van 21 september 2017 over blootstelling aan gevaarlijke stoffen

  ... Invulling Tijdens het debat op 21 september jl. over blootstelling van werknemers en omwonenden aan gevaarlijke stoffen van de bedrijven DuPont en Chemours heb ik na vragen van het lid Laçin (SP) de Kamer toegezegd na te gaan of de resultaten van de aangekondigde bloedtesten naar PFOA mogelijk geanonimiseerd verzameld zouden kunnen worden. Ook heb ik toegezegd aan te geven welke criteria gebruikt worden om een stof als ‘mogelijk zeer zorgwekkend’ aan te merken. Door middel van deze brief wil ik beide toezeggingen invullen. Verzamelen van resultaten van bloedtesten Na het debat is over het mogelijk verzamelen van de resultaten contact geweest met de GGD en het RIVM en met de betrokken gemeenten, die in het kader van de uitvoering van de...

  Brieven regering

  28089-50

  03-10-2017

meer  brieven regering

Kamervragen (19)

 • Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat grond van een bungalowpark is vervuild met GenX

  ...met betrokken partijen of door het bevoegd gezag de mogelijkheid te geven om bij het afgeven van vergunningen strengere eisen te kunnen stellen Antwoord 5 De betrokken overheden bespreken dit dossier al op regelmatige basis, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. In de brieven van 22 juni en 5 juli hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en ik u geïnformeerd5 over de acties die wij uitvoeren om ongewenste risico’s van stoffen verder terug te dringen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Algemeen Dagblad, 28 september 2017. 2 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Beschikbaar via https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/...

  Kamervragen

  25-10-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitstoot van GenX-stoffen en PFOA door Chemours

  ...  Antwoord 10 Er zijn bij mij geen andere gevallen bekend van emissies van PFOA en/of GenX in Nederland. De BRZO-omgevingsdiensten hebben inzicht in de uitstoot van fabrieken via de vergunningverlening en het toezicht. De bedrijven waar het om gaat zijn bovendien verplicht om eens per vijf jaar te rapporteren over hun emissies van zeer zorgwekkende stoffen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Volkskrant, 21 juli 2017. 2 RIVM kenmerk 098/2017 M&V EvS. 3 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Onderzoek naar de invloed van luchtemissies op de kwaliteit van grond en grondwater. 4 Kamerstuk 28 089, nr. 39. ...

  Kamervragen

  04-08-2017

 • De omgeving van Chemours die sterk vervuild blijkt

  ...Worden GenX-stoffen ook meegenomen in de bestaande en geplande onderzoeken 10 Zijn er bij u andere gevallen bekend van te hoge concentraties GenX en PFOA rond fabrieken Op welke manier wordt gecontroleerd of dit zich ook bij andere fabrieken voordoet 1) Volkskrant, 21 juli 2017 2) Kamerstuk 28 089, nr. 39 ...

  Kamervragen

  24-07-2017

meer  kamervragen

Moties (2)

 • Motie van het lid Laçin over een handreiking voor gebruik van de ABM- en immissietoets

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 27 625 Nr. 391 en gaat over tot de orde van de dag, Lacin Waterbeleid MOTIE VAN HET LID LAgN Voorgesteld 27 juni 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, i overwegende, dat uit lozingen van o.a. PFOA en GenX blijkt dat bij de vergunningverlening onvoldoende rekening is gehouden met de effecten van de lozing voor de drinkwatervoorziening, overwegende, dat overheden — vanuit de Drinkwaterwet - een zorgplicht hebben voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening, overwegende, dat bevoegd gezag gebruik maakt van de ABM-toets en Immissietoets voor het al dan niet toestaan van een lozing en verlenen van de vergunning, maar de correcte Uitvoering te wensen overlaat, Verzoekt...

  Moties

  27625-391

  27-06-2017

 • Motie van het lid Kröger c.s. over de effecten van te lozen chemische stoffen op de openbare drinkwatervoorziening

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 37 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 17 mei 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat het beschermen van ons drinkwater essentieel is; Overwegende dat uit de casussen met PFOA, GenX en pyrazool is gebleken dat bij de vergunningverlening niet of te weinig rekening is gehouden met de effecten van lozingen op de drinkwatervoorziening; Overwegende dat drinkwaterbedrijven oproepen om bij de toekenning van vergunningen door het bevoegd gezag rekening te houden met de effecten op de waterkwaliteit maar dat de huidige wet- en regelgeving daar nu onvoldoende op toeziet; Verzoekt de regering te onderzoeken hoe bij vergunningverlening van te lozen...

  Moties

  28089-37

  17-05-2017

meer  moties

Overige Kamerstukken (48)

 • Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger over het proactief aanbieden van een bloedonderzoek (Kamerstuk 28089-39)

  ...Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, S. van Veldhoven - Van der Meer Bijlage 1 Gebied waarin in 2016 nog verhoogde bloedserumwaardes PFOA werden verwacht. Figuur overgenomen uit RIVM-rapport 2016-0049. Bijlage 2 Ingediende aanvragen en status van de aanvragen Gemeente Ingediend Toegewezen Afgewezen In behandeling Dordrecht 463 156 252 55 Sliedrecht 578 509 58 11 Papendrecht 306 196 91 19 Totaal 1347 861 401 85 Stand van zaken: 11 december 2017. Bron: gemeente Sliedrecht. 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, Aanhangsel van de Handelingen 205. 2 Dit gebied is als eerste vermeld in RIVM-rapport 2016-0049, en is ook afgedrukt in bijlage 1 bij deze brief. 3 Kamerstuk 28 089, nr. 39. 4 Bijlage bij Kamerstuk 28 089,...

  Overige Kamerstukken

  15-12-2017

 • Gemeentefonds Decembercirculaire 2017

  ...Chemische stoffen De gemeente Dordrecht ontvangt € 50.000 voor een onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de aanwezigheid van de chemische stoffen PFOA en GenX in groente bij moestuinen in Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Bij het onderzoek gaat het om de vraag of het eten van groente en fruit uit eigen tuin in de omgeving van deze fabriek verantwoord is. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt voor een derde bij in de totale kosten van € 150.000. 19. Projectstimuleringsregeling Interreg V De gemeente Eemsmond ontvangt € 48.000 ten behoeve van de toezichthoudende rol tijdens de uitvoeringsperiode van het project Aanleg Snel Internet. 20. Frictiekosten Energieloket In het kader van...

  Overige Kamerstukken

  08-12-2017

 • Vragenuur (ongecorrigeerd stenogram)

  ...Staatssecretaris Van Veldhoven: Dat was een van de eerste vragen die ik stelde toen ik dit hoorde, over die zes maanden. Ik heb begrepen dat daar helaas niet zo veel aan te doen is. Er is niet heel veel bekend over deze stof en voordat je weet hoe je die stof op een goede manier weer uit de bodem krijgt of onder welke waarde er geen schade van of risico voor hergebruik is, ben je echt zes maanden verder. Daarom is het zo belangrijk dat we een tussenoplossing vinden, zodat mensen niet zes maanden lang met een berg zand op hun terrein blijven zitten en ondernemers niet zes maanden lang stilstaan. Dat kan natuurlijk niet de oplossing zijn. Daarom is het zo belangrijk dat in die gemeenten echt het gesprek wordt gevoerd over het depot, zodat mensen...

  Overige Kamerstukken

  05-12-2017

meer  overige kamerstukken

Verslagen (5)

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over Water

  ...een afrondende vervolgvraag. Mevrouw Arissen (PvdD): Op de website van het RIVM staat inderdaad dat GenX zeer schadelijk is voor de voortplanting, de lever et cetera. Ook vindt er ophoping in het lichaam plaats, net als bij PFOA. Vervolgens wordt er gezegd: "Het drinkwaterbedrijf Oasen heeft berekend wat er bij huidige uitstoot in de toekomst te verwachten is aan hoeveelheden FRD-903 in het drinkwater. Het RIVM heeft deze resultaten getoetst aan de indicatieve richtwaarde. Daaruit blijkt dat de concentratie FRD-903 de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot nét niet overschrijdt." Dat is dan de veilige richtwaarde die op dit moment is vastgesteld en waarvan de Partij voor de Dieren eigenlijk vindt dat je die niet kunt vaststellen....

  Verslagen

  34775-J-17

  08-12-2017

 • Water (ongecorrigeerd stenogram)

  ...een afrondende vervolgvraag. Mevrouw Arissen (PvdD): Op de website van het RIVM staat inderdaad dat GenX zeer schadelijk is voor de voortplanting, de lever et cetera. Ook vindt er ophoping in het lichaam plaats, net als bij PFOA. Vervolgens wordt er gezegd: "Het drinkwaterbedrijf Oasen heeft berekend wat er bij huidige uitstoot in de toekomst te verwachten is aan hoeveelheden FRD-903 in het drinkwater. Het RIVM heeft deze resultaten getoetst aan de indicatieve richtwaarde. Daaruit blijkt dat de concentratie FRD-903 de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot nét niet overschrijdt." Dat is dan de veilige richtwaarde die op dit moment is vastgesteld en waarvan de Partij voor de Dieren eigenlijk vindt dat je die niet kunt vaststellen....

  Verslagen

  27-11-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 21 juni 2017, over Water

  ...Mijn collega Rob Jetten zal zich met name richten op waterveiligheid en daarover ook zo het woord voeren. Ik zal me focussen op waterkwaliteit. Daarmee zal ik beginnen met Chemours. Maandag ontvingen wij een brief van de minister waarin staat dat Chemours naast de vergunde indirecte lozingen ook GenX-stoffen direct loost op de Merwede. Daarvoor heeft Chemours echter helemaal geen vergunning. Nadat mensen jarenlang zijn blootgesteld aan het giftige perfluoroctaanzuur (PFOA), na de onrust en bezorgdheid over de vervanger, het GenX-proces, en na het terugschroeven van de toegestane lozing van GenX-stoffen om het drinkwater te beschermen, lezen wij nu dat er illegaal wordt geloosd. We zijn blij om te lezen dat de minister hiertegen stappen gaat ondernemen....

  Verslagen

  27625-405

  19-07-2017

meer  verslagen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot