sorteer op:

Besluitenlijsten (17)

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

 • Agenda procedurevergadering vaste commissie voor SZW d.d. woensdag 12 april 2017, 11.30 uur; LET OP NIEUWE DATUM!!!

  ...agendapunten 18 en 19) 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284 Voorstel: Ter bespreking. 5 19. Agendapunt: Antwoorden op vragen commissie over arbeidsomstandigheden...

  Besluitenlijsten

  07-04-2017

 • Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW (groslijst controversieel verklaren) - 4 april 2017

  ...Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Volgcommissie(s): EZ, OCW 23. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden Zaak 1: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2016 RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284 Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Zaak 2: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 januari 2017...

  Besluitenlijsten

  05-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (7)

 • RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers"

  ... Aanbieding RIVM-rapport Pagina van In mijn brief van 6 juni 2016 (TK 2015-2016, 25 883, nr. 275) heb ik Uw Kamer naar aanleiding van berichten in de media toegezegd een eenmalig diepgaand onderzoek te doen naar het gebruik van de stof DMAC en PFOA bij de fabrieken van Dupont (en rechtsopvolgers) in Dordrecht waarbij werknemers in het verleden mogelijk zijn blootgesteld aan de stoffen DMAC en PFOA. Ik heb daarbij aangegeven dat ik dit laat doen om lessen te kunnen trekken die ook in andere zaken benut kunnen worden. Omdat het gaat om zaken die in het verleden speelden, is het van belang de feiten in de juiste context te bezien. Daarom heb ik het RIVM gevraagd de destijds bekende gezondheidsrisico’s en geldende normstelling voor de...

  Brieven regering

  25883-284

  22-12-2016

 • Toezeggingen op het gebied van perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en zeer zorgwekkende stoffen

  ...Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat ‘GenX’ geen stof is, maar een naam voor een techniek waarbij meerdere stoffen gebruikt worden. Het RIVM-rapport heb ik recent ontvangen en vindt u als bijlage bij deze brief. Resultaten Het RIVM meldt mij dat naar zijn verwachting de uitstoot naar de lucht van deze stoffen door de fabriek geen risico voor de gezondheid van omwonenden met zich meebrengt. Op basis van de beschikbare informatie blijkt het echter niet mogelijk om voor alle stoffen tot een definitieve conclusie te komen. Daarom heeft het RIVM enkele suggesties gedaan voor testen die met deze stoffen uitgevoerd kunnen worden om alsnog tot een definitief oordeel te komen. Deze conclusie is besproken met de provincie Zuid-Holland en...

  Brieven regering

  28089-35

  14-12-2016

 • Uitstel presentatie bevindingen feitenonderzoek Dupont

  ... Uitstel presentatie bevindingen feitenonderzoek Dupont Datum Onze referentie Pagina van Datum Onze referentie Pagina van Bij brief van 6 juni jl. heb ik u bericht dat ik een eenmalig diepgaand onderzoek laat doen naar mogelijk onveilige arbeidsomstandigheden in het verleden bij het bedrijf Dupont in Dordrecht. Aanleiding hiervoor waren berichten in de media over mogelijk gezondheidsschade bij ex-werknemers, als gevolg van blootstelling aan de stoffen dimethylacetamide (DMAC) bij de productie van Lycra en aan perfluoroctaanzuur (PFOA) bij de productie van Teflon. Beide fabrieken waren destijds van Dupont. De Lycrafabriek is in 2004 overgenomen door Invista en in 2006 gesloten. De Teflonfabriek is overgenomen...

  Brieven regering

  25883-282

  09-11-2016

meer  brieven regering

Kamervragen (13)

 • Het bericht ‘Zuid-Holland wil lozingen Chemours in Merwede verminderen’

  ...van de acties die u in uw brief d.d. 14 december 2016 (Kamerstuk 28 089 nr. 35) heeft toegezegd omtrent de GenX-technologie, waaronder het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis waarvan de richtwaarde van lozingen wordt afgeleid 3 Hoe oordeelt u over de zienswijze van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) als het gaat om risico’s voor de drinkwatervoorziening rondom de installatie van Chemours 4 Hoe oordeelt u over GenX als alternatief voor perfluoroctaanzuur (PFOA) In hoeverre is er duidelijkheid over de risico’s van GenX voor de volksgezondheid Waarom heeft het RIVM in Nederland extra onderzoek nodig en is er al wel een Amerikaans onderzoek dat concludeert dat GenX gevaarlijk...

  Kamervragen

  20-04-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Van Veldhoven over het bericht ‘Dordste fabriek stoot giftige stof uit

  ...om uit voorzorg op te treden tegen de uitstoot van een stof die waarschijnlijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft, maar (nog) niet op de Europese lijsten Zeer Zorgwekkende Stoffen staat Antwoord 8 Bij de uitstoot van (mogelijk) zeer zorgwekkende stoffen zijn twee kaders van belang, die ik om mogelijke misverstanden te vermijden kort wil duiden. Het Europese systeem dat stoffen reguleert. Via Europese wetgeving (de REACH-verordening3) over stoffen die op de markt worden gebracht kunnen stoffen worden aangewezen als substance of very high concern (SVHC). Deze Europese SVHC-lijst bestaat op dit moment uit 169 stoffen; PFOA is er daar één van. De verantwoordelijkheid voor het in kaart brengen van risico’s van stoffen is in REACH...

  Kamervragen

  26-08-2016

 • Antwoord op vragen van het lid Cegerek over de uitstoot van het kankerverwekkende GenX door Chemours

  ...criteria op zich voldoet om te kwalificeren als SVHC: - kankerverwekkend; - mutageen; - reprotoxisch; - persistent, bioaccumulerend en toxisch (zgn. PBT-stoffen); - zeer persistent en zeer bioaccumulerend; - stoffen van gelijke zorg, zoals hormoonverstorende stoffen. Zoals ik in antwoord op vraag 1 van het lid Ulenbelt (SP) aangaf, heb ik het RIVM verzocht om FRD-903 juist ten aanzien van deze criteria tegen het licht te houden (en daarnaast de gegevens over de emissies te beoordelen). Vraag 6 Wanneer verschenen de eerste onderzoeken over het gevaar van PFOA Hoeveel tijd zat er tussen deze eerste rapporten en het verbod op het gebruik van PFOA ...

  Kamervragen

  26-08-2016

meer  kamervragen

Overige Kamerstukken (16)

 • Lijst van ingekomen stukken

  ...de zorgen over de veiligheidscultuur bij Electrabel - 25422-177 minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 22 december 2016 Rondgezonden en gepubliceerd. Toezending van het rapport "PGB huisbezoeken" van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - 25657-276 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 december 2016 Rondgezonden en gepubliceerd. RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" - 25883-284 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,...

  Overige Kamerstukken

  17-01-2017

 • Convocatie algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 12 april

  ...2017 Tijd: 14.30 - 17.30 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Externe veiligheid Agendapunt: Toezeggingen op het gebied van perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en zeer zorgwekkende stoffen Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma – 14 december 2016 Toezeggingen op het gebied van perfluoroctaanzuur (PFOA), GenX en zeer zorgwekkende stoffen - 28089-35 Griffier: L. Tijdink Activiteitnummer: 2016A05347 ...

  Overige Kamerstukken

  16-01-2017

 • Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers

  ...De eenheid ppm (parts per million) is gelijk aan ml/m3 en 1 ppm komt overeen met 3,6 mg/m3, bij 20°C en 101,3 kPa. 4.1 Overzicht grenswaarden 4.1.1 ACGIH TLV-TWA In 1961 werd een grenswaarde TLV-TWA van 10 ppm (36 mg/m3) door de ACGIH voorgesteld. In het daaropvolgende jaar kwam een toevoeging met ‘skin’, waarna de waarde inclusief de huidnotatie in 1963 werd vastgesteld door ACGIH (ACGIH 2001). De huidnotatie houdt in dat blootstelling via de huid in belangrijke mate bijdraagt aan de opname van de stof. De waarde en de huidnotatie zijn opgenomen in een overzicht van TLV-TWA waarden door (Stokinger and et al. 1963), maar de oorspronkelijke ACGIH-documenten uit 1961, 1962 en 1963 zijn niet het bezit van RIVM. Hierdoor...

  Overige Kamerstukken

  22-12-2016

meer  overige kamerstukken

Verslagen (2)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 december 2016, over Externe veiligheid en asbest

  ...beschikbaar zijn, en de risico's die werknemers hebben gelopen, een onderzoek dat onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW plaatsvindt. In maart jl. heb ik een aantal onderzoeken naar PFOA (perfluorocaanzuur) aangekondigd. Als het onderzoek naar omwonenden is afgerond, kom ik in april of mei volgend jaar met een eindrapportage. Er zijn ook nog een aantal vragen gesteld over andere stoffen die DuPont en Chemours gebruiken en die met een vergunning of door incidenten in het milieu zijn gekomen. Tot nu toe heb ik geen indicatie dat die een risico voor omwonenden met zich meebrengen. Zoals gezegd, heb ik vandaag een brief gestuurd met daarin alvast twee onderzoeksresultaten. Het eerste gaat over PFOA en drinkwater. Het RIVM concludeert...

  Verslagen

  25834-117

  06-01-2017

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2016, over arbeidsomstandigheden

  ...is om bijvoorbeeld onze voorzitter te beschermen tegen de gevaren van haar werk. Dat is waarom ik de tablet erbij heb gehaald. Momenteel laat ik kijken naar een modern beoordelingsinstrument om de risico's van het werken met dit soort apparaten in beeld te brengen. Het is gewoon niet meer van deze tijd. Daarom heb ik het voorbeeld van de tablet genoemd. De heer Ulenbelt vroeg naar het DuPontonderzoek, waarbij het gaat om concentraties van de stof PFOA. De inspectie is van plan om op korte termijn in het bedrijf onderzoek te doen naar blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Daarbij gaat het overigens om alle gevaarlijke stoffen. Het beleid en de omstandigheden waaronder in de fabriek wordt gewerkt, zijn onderwerp van dat onderzoek....

  Verslagen

  25883-272

  13-04-2016

meer  verslagen

Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot