Filteren

sluit

Verfijn uw resultaten

Kies een periode (dd-mm-jjjj)

tot

sorteer op:

Besluitenlijsten (19)

 • Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van HaegenMaas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 11 oktober 2017. Besluit: Bewindspersoon verzoeken om vóór het eind van het zomerreces te reageren op de reactie van Chemours op de geconstateerde lozing van GenX. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2017 Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket - 2017Z09355 Besluit: Een politieke...

  Besluitenlijsten

  06-07-2017

 • Agenda procedurevergadering IenM d.d. 5 juli 2017

  ...programma voor het beheer van radioactief afval - 2017Z09404 Voorstel: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Nucleaire veiligheid. Volgcommissie(s): EU Water 25. Agendapunt: Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 juni 2017 Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours - 28089-46 Voorstel: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Water d.d. 21 juni 2017. Europa 26. Agendapunt: Uitkomst subsidiariteitstoetsen EU-mobiliteitspakket Zaak: ...

  Besluitenlijsten

  29-06-2017

 • Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 12 april 2017

  ...L.F. Asscher - 13 februari 2017 Kabinetsreactie op SER-verkenning ‘Mens en Technologie: samen aan het werk’ - 29544-773 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): EZ, OCW 17. Agendapunt: AO Arbeidsomstandigheden (agendapunten 18 en 19) Besluit: Het algemeen overleg Arbeidsomstandigheden wordt gepland voor het zomerreces. 18. Agendapunt: RIVM-rapport "Historisch overzicht van openbare informatie over de gezondheidseffecten, classificatie en normstelling voor PFOA en DMAC toegespitst op blootstelling van werknemers" 4 Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. ...

  Besluitenlijsten

  13-04-2017

meer  besluitenlijsten

Brieven regering (21)

 • Fiche: Voorstel voor een herziening van de Drinkwaterrichtlijn (98/83/EG) (herschikking)

  ...Nederland acht het van belang dat de mogelijkheid tot tijdelijke afwijking van kwaliteitseisen, na vaststelling van afwezigheid van risico’s voor de volksgezondheid, behouden blijft om de continuïteit van de drinkwatervoorziening niet in gevaar te brengen. Update parameters Het voorstel bevat een herziening van de gestelde parameters en voor enkele parameters een aanpassing van de hoogte van kwaliteitseisen. Nederland ondersteunt de toevoeging van nieuwe parameters die een betere indicatie geven van de drinkwaterkwaliteit. Nederland ondersteunt in het bijzonder de opname van perfluorverbindingen (waaronder PFOA en GenX). Dit biedt een betere basis om zowel nationaal als Europees emissies van deze stoffen te verminderen. Nederland ondersteunt...

  Brieven regering

  22112-2503

  09-03-2018

 • Update planningsbrief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2018

  ...de jaarwisseling door vuurwerk (samen met JenV) Q2 Monitoringbrief Basisnet, verslag werking Q2 Nieuwe risico’s/ Safe-by-design Beleidsaanpak nieuwe risico’s (eindrapportage programma Bewust Omgaan met Veiligheid) Q2 Veiligheid biotechnologie Voortgangsrapportage acties uit kabinetsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2016 “Regelgeving Ontregeld” Q1 Start programma “Modernisering Veiligheid Biotechnologie” (2018-2021) Q1 Veiligheid chemische stoffen Kamerbrief inzake resultaten van het onderzoek naar GenX en PFOA in moestuinen Q2 Beleidsreactie conclusies uit de Europese «review 2017» van de Europese REACH-verordening Q3 TK-brief inzake resultaten onderzoek Omwonenden Bollenvelden (bestrijdingsmiddelen) (samen met EZK) Q4 Nucleaire...

  Brieven regering

  34775-XII-71

  23-02-2018

 • Stand van zaken GenX in water

  ...bij gebruik als recreatiewater. Bij het water in de vijver op het bedrijfsterrein zelf verwacht het RIVM geen directe blootstelling. RIVM zal de monitoring blijven volgen en blijft beschikbaar om bij nieuwe ontwikkelingen of vragen ons en daarmee de omwonenden van advies te kunnen voorzien. GenX en PFOA in de bodem GenX en PFOA kunnen door depositie vanuit de lucht ook in de bodem terecht komen. Ik heb u hierover eerder geïnformeerd rond de casus van Chemours. De concentraties liggen onder de risicogrenswaarden en leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. Omdat er (nog) geen normen zijn voor hergebruik van grond met GenX en PFOA, is hergebruik maar zeer beperkt mogelijk. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft hiervoor een handreiking...

  Brieven regering

  28089-56

  16-01-2018

meer  brieven regering

Kamervragen (20)

 • Antwoord op vragen van het lid Kröger over de berichten in de media “GenX aangetroffen in afvalwater ATM Moerdijk” en “Bron GenX op zuivering Bath gevonden”

  ...van deze vergunning. Dit mede omdat ATM al zelfstandig heeft besloten geen afvalwater meer te accepteren van Chemours, alle medewerking heeft toegezegd en een intern onderzoek heeft gestart. Vraag 5 Wordt er nader onderzoek gedaan of GenX ook is verspreid door de lucht Zo nee, waarom niet Wordt er daarnaast ook bodemonderzoek gedaan naar GenX-vervuiling in de omgeving van ATM Zo nee, waarom niet Antwoord 5 In opdracht van de gemeente Dordrecht wordt al onderzoek gedaan naar verspreiding van GenX en perfluoroctaanzuur (PFOA) via lucht naar de bodem, rond het bedrijf Chemours in Dordrecht. De resultaten daarvan komen over enkele weken beschikbaar en kunnen een indicatie geven of verder onderzoek bij andere mogelijke bronnen, zoals ATM, zinvol...

  Kamervragen

  21-02-2018

 • Antwoord op vragen van het lid Laçin over het bericht dat grond van een bungalowpark is vervuild met GenX

  ...met betrokken partijen of door het bevoegd gezag de mogelijkheid te geven om bij het afgeven van vergunningen strengere eisen te kunnen stellen Antwoord 5 De betrokken overheden bespreken dit dossier al op regelmatige basis, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. In de brieven van 22 juni en 5 juli hebben de minister van Infrastructuur en Milieu en ik u geïnformeerd5 over de acties die wij uitvoeren om ongewenste risico’s van stoffen verder terug te dringen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Algemeen Dagblad, 28 september 2017. 2 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Beschikbaar via https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/...

  Kamervragen

  25-10-2017

 • Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitstoot van GenX-stoffen en PFOA door Chemours

  ...  Antwoord 10 Er zijn bij mij geen andere gevallen bekend van emissies van PFOA en/of GenX in Nederland. De BRZO-omgevingsdiensten hebben inzicht in de uitstoot van fabrieken via de vergunningverlening en het toezicht. De bedrijven waar het om gaat zijn bovendien verplicht om eens per vijf jaar te rapporteren over hun emissies van zeer zorgwekkende stoffen. Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Sharon A.M. Dijksma 1 Volkskrant, 21 juli 2017. 2 RIVM kenmerk 098/2017 M&V EvS. 3 Expertisecentrum PFAS (2017), Luchtdepositie onderzoek PFOA en HFPO-DA (GenX) Dordrecht en omgeving. Onderzoek naar de invloed van luchtemissies op de kwaliteit van grond en grondwater. 4 Kamerstuk 28 089, nr. 39. ...

  Kamervragen

  04-08-2017

meer  kamervragen

Moties (5)

 • Motie van het lid Kröger c.s. over schuimblussers met PFOA

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 59 MOTIE VAN HET LID KROGER C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat uer aannemelijk wordt geacht dat PFOA ook in particuliere draagbare schuimblussers aanwezig kan zijn, maar er geen concrete gegevens zijn over het soort of het aantal blussers, en dat tevens onduidelijk is of nog schuimblussers met PFOA worden ver kocht; Overwegende dat deze particuliere schuimblussers met schadelijke stof PFOA nog tot ver in de toekomst kunnen worden gebruikt, en dat aannemelijk is dat veel particulieren niet op de hoogte zijn van de gevaren hiervan; Verzoekt de regering in overleg met RIVM op haar website te waarschuwen voor...

  Moties

  28089-59

  30-01-2018

 • Motie van het lid Wassenberg c.s. over het uitfaseren van GenX

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 61 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat de negatieve effecten van GenX nog niet volledig in kaart zijn gebracht, Constaterende dat volgens het RWM wel bekend is dat de effecten van GenX deels vergelijkbaarimet het inmiddels verboden perfluoroctaanzuur PFOA, .2jkl Constaterende dat GenX schadelijke effecten heeft op de lever en kankerverwekkend is, Constaterende dat is aangetoond dat GenX zich ophoopt in het lichaam, maar dat nog niet helemaal duidelijk is in welke mate dat gebeurt, Constaterende dat de provincies het bevoegd gezag zijn om een oordeel te vellen over de vraag of de...

  Moties

  28089-61

  30-01-2018

 • Motie van het lid Kröger over verbreding van het bloedonderzoek

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 63 MOTIE VAN HET LID KRI5GER Voorgesteld 30 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat ook personen die niet woonachtig zijn in de omgeving van Chemours, maar vanwege werk of andersoortige redenen veelvuldig in de omgeving van de fabriek aanwezig zijn geweest, een verhoogde kans hebben op verhoogde waardes PFOA in hun bloed; Verzoekt de regering ook voor personen die niet woonachtig zijn in de omgeving van Chemours, maar vanwege andere redenen veelvuldig en langjarig in de omgeving van Chemours aanwezig zijn geweest, de mogelijkheid te bieden om van een bloedonderzoek - gebruik te maken, En gaat over tot de orde van de dag. Kréiger...

  Moties

  28089-63

  30-01-2018

meer  moties

Overige Kamerstukken (53)

 • Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (ongecorrigeerd stenogram)

  ...Van Aalst. Dan geef ik nu het woord aan de heer Laçin namens de SP-fractie, die fluitend naar het spreekgestoelte loopt. De heer Laçin (SP): Dank, voorzitter. Eén ding moet ik Chemours nageven: het is nooit saai rondom het bedrijf. Nadat Chemours jarenlang van incident naar incident hobbelde, weigerde het bedrijf recentelijk om een lijst met GenX afnemende bedrijven te overleggen aan de overheid. Het bedrijf weigerde om te betalen voor bloedonderzoek op PFOA en C8 voor omwonenden in Sliedrecht. Nadat er vorig jaar op verschillende plaatsen in Zuid-Holland al GenX was aangetroffen, werd deze chemische troep recent ook gevonden op verschillende plaatsen in Brabant. Hierna besloot afvalverwerker ATM om het afvalwater van Chemours niet meer te...

  Overige Kamerstukken

  14-03-2018

 • Stemmingen

  ...dat we niet anders kunnen dan op de voorgestelde manier in te grijpen. In het belang van de eilandbewoners en onze rechtsstaat moet er een einde komen aan de bestuurlijke wanordelijkheden. Wij zullen daarom voor het wetsvoorstel stemmen. De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen over het wetsvoorstel. In stemming komt het wetsvoorstel. De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen moties Externe veiligheid Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Externe veiligheid, te weten: de motie-Kröger over belemmeringen voor de ILT (28089, nr. 57); de motie-Kröger c.s. over schuimblussers met PFOA (28089, nr. 59); de motie-Laçin/Kröger over asbest in talkhoudende producten...

  Overige Kamerstukken

  06-02-2018

 • Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 6

  ... TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 AGENDA Opgesteld 2 februari 2018 Dinsdag 6 februari 14.00 uur Woensdag 7 februari 10.15 uur Donderdag 8 februari 10.15 uur 1. Vragenuur 2. Regeling van werkzaamheden Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid 28 089, nr. 57 -de motie-Kröger over belemmeringen voor de ILT 28 089, nr. 58 (overgenomen) -de motie-Kröger over inzicht in alle stromen van GenX 28 089, nr. 59 -de motie-Kröger c.s. over schuimblussers met PFOA 28 089, nr. 60 -de motie-Laçin/Kröger over asbest in talkhoudende producten Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over uitvoering van de motie van de leden Van Eijs en Kröger inzake het proactief aanbieden van...

  Overige Kamerstukken

  02-02-2018

meer  overige kamerstukken

Stemmingsuitslagen (1)

meer  stemmingsuitslagen

Verslagen (6)

 • Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2018, over externe veiligheid

  ...Wij hebben begrepen dat deze afvalverwerker direct naast een grote voedselproducent ligt. Wij willen dan ook zeker weten dat er geen risico is voor de voedselveiligheid doordat GenX zich via de lucht verspreidt. Kan de staatssecretaris ons hierover meer helderheid geven Voorzitter. De meest logische eerste stap zou zijn om aan Chemours te vragen aan welke bedrijven het allemaal GenX levert en waar het afvalstromen heen stuurt; die transparantie. Uit de brief wordt duidelijk dat wordt bekeken of via Chemours verdere informatie verkregen kan worden. Dat is een vrij open en wat mij betreft onduidelijke zin. Is Chemours via de milieu-inspectie verzocht een lijst in te leveren van alle ontvangers van GenX-producten in Nederland en van alle locaties...

  Verslagen

  28089-66

  15-02-2018

 • Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 27 november 2017, over Water

  ...een afrondende vervolgvraag. Mevrouw Arissen (PvdD): Op de website van het RIVM staat inderdaad dat GenX zeer schadelijk is voor de voortplanting, de lever et cetera. Ook vindt er ophoping in het lichaam plaats, net als bij PFOA. Vervolgens wordt er gezegd: "Het drinkwaterbedrijf Oasen heeft berekend wat er bij huidige uitstoot in de toekomst te verwachten is aan hoeveelheden FRD-903 in het drinkwater. Het RIVM heeft deze resultaten getoetst aan de indicatieve richtwaarde. Daaruit blijkt dat de concentratie FRD-903 de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot nét niet overschrijdt." Dat is dan de veilige richtwaarde die op dit moment is vastgesteld en waarvan de Partij voor de Dieren eigenlijk vindt dat je die niet kunt vaststellen....

  Verslagen

  34775-J-17

  08-12-2017

 • Water

  ...een afrondende vervolgvraag. Mevrouw Arissen (PvdD): Op de website van het RIVM staat inderdaad dat GenX zeer schadelijk is voor de voortplanting, de lever et cetera. Ook vindt er ophoping in het lichaam plaats, net als bij PFOA. Vervolgens wordt er gezegd: "Het drinkwaterbedrijf Oasen heeft berekend wat er bij huidige uitstoot in de toekomst te verwachten is aan hoeveelheden FRD-903 in het drinkwater. Het RIVM heeft deze resultaten getoetst aan de indicatieve richtwaarde. Daaruit blijkt dat de concentratie FRD-903 de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot nét niet overschrijdt." Dat is dan de veilige richtwaarde die op dit moment is vastgesteld en waarvan de Partij voor de Dieren eigenlijk vindt dat je die niet kunt vaststellen....

  Verslagen

  27-11-2017

meer  verslagen