Antwoord vragen Neppérus over de uitgaven van een klimaatspindoctor

zoveel mogelijk te voorkomen. Vraag 5 Bent u van mening dat u zich bij het verstrekken en laten uitvoeren van deze opdrachten door de heer Groen heeft gehouden aan de uitgangspunten rondom overheidscommunicatie, die stellen dat de communicatie van de overheid altijd gericht moet zijn op de inhoud van


Antwoord op vragen van het lid Koopmans over het bericht 'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

van deze zogenaamde horizontale privacy. Facebook heeft een groot bereik en is daarom voor overheidscommunicatie een belangrijk medium. Ik zie thans geen aanleiding om uit het incident inzake Cambridge Analytica consequenties te trekken voor de overheidscommunicatie via Facebook. Antwoorden op de schriftelijke


schriftelijke vragen van het lid Schinkelshoek over communicatieadviseurs bij het rijk onder vermelding van nummer 2009Z07500.

Overheidscommunicatie nieuwe Stijl (ONS) is er op gericht via de vorming van gemeenschappelijke diensten een bijdrage te leveren aan de taakstelling van de departementen zonder aan kwaliteit van de overheidscommunicatie in te boeten. In termen van het programma VRD; een bijdrage aan «Kleiner en Beter».


Antwoord vragen Elissen en Van Bemmel over Deep Packet Inspection door telecomproviders en de aantasting van privacy

en/of een in het buitenland gevestigd bedrijf de mogelijkheid heeft gegeven dit te doen Zo ja, welke consequenties gaat u daar aan verbinden Gaat u onderzoeken of er vertrouwelijke overheidscommunicatie onderschept is (die eventueel privé is verzonden), nu blijkt dat telecomproviders middelen inzetten


Antwoord op vragen van het lid Van Oosten over het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'

bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'. Verdient het aanbeveling die term in de overheidscommunicatie te hanteren Antwoord vraag 6 Ik ben inderdaad van mening dat een loverboy niets liefdevols voor ogen heeft, maar slechts uit is op eigen gewin. Vandaar dat in overheidscommunicatie


Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over het monitoren en beïnvloeden van internetdiscussies over het ministerie van Veiligheid en Justitie

functie dient hij zich ook online als ambtenaar kenbaar te maken. Deze regel is in juni 2010 vastgesteld. Deze regel is een aanvulling op één van de Uitgangspunten van de Overheidscommunicatie: «De rijksoverheid is altijd, ongeacht het kanaal of medium, herkenbaar als deelnemer aan de communicatie,


Antwoord op vragen van het lid Agema over het bericht dat het ministerie van VWS de grootste stijging aan communicatiemedewerkers van alle ministeries heeft

communicatiemedewerkers van VWS werken aan communicatie over beleid, niet aan verkiezingsactiviteiten. De communicatie is gebonden aan de uitgangspunten van overheidscommunicatie die in 2002 zijn vastgesteld door de Ministerraad. 19 Deed de minister van VWS een beroep op communicatiemedewerkers die voor


Antwoord vragen van het lid El Fassed over het gebruik van Yammer door Nederlandse overheidsinstanties en de onbeperkte toegang van Amerikaanse autoriteiten tot die gegevens

verantwoord gebruik bevorderen en de risico’s van misbruik ondervangen.2 Deze zijn dus ook van toepassing op het gebruik 1 Nederlands Dagblad, 14 augustus 2012 2 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/documenten-en-publicaties/


Antwoord op vragen van het lid Schinkelshoek over de inhuur externe communicatieadviseurs

2009, nr. 2161 1, 2, 4 Uw vraag doelt waarschijnlijk op de inrichting van de Communicatiepool voor de Rijksoverheid, een van de deelprojecten van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl, onderdeel van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. De Communicatiepool is gericht op het professionaliseren


Het bericht 'Gegevens miljoenen Facebook-gebruikers gestolen voor politieke reclame'

slecht beveiligde data wordt geroofd of misbruikt Kan dit effectief worden gehandhaafd 8 Wat betekent het voor het vertrouwen van de Nederlandse overheid in het gebruik van Facebook voor diverse vormen van overheidscommunicatie, nu Facebook deze dataroof kennelijk twee jaar geheim heeft gehouden Welke


Antwoord op vragen van het lid Öztürk over het bericht dat volksvertegenwoordigers worden bedreigd

of communicatie over nog niet aanvaard beleid en kan ook beladen maatschappelijke kwesties betreffen. Het belangrijkste doel van de overheidscommunicatie is te voldoen aan het recht van de burger op informatie van de overheid. Dit recht ligt vast in de Grondwet en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De overheid


Het bericht 'Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee'

meisjes Deelt u de mening dat het woord pooierboy veel meer de misdadige gedragingen van dat soort jongens tot uitdrukking brengt Verdient het aanbeveling die term in de overheidscommunicatie te hanteren


Antwoord op vragen van de leden Verhoeven en Swinkels over de indiening van het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer

een belangrijk onderdeel van overheidsvoorlichting. Actieve communicatie vanuit de overheid is een belangrijk recht voor burgers. Dit sluit aan bij het rapport van de Commissie Wallage die de toekomst van de overheidscommunicatie onderzocht. Naar het oordeel van de commissie is het wenselijk dat er 1


Antwoorden op vragen van de leden Irrgang en Van Dijk over coproducties

betrokken is, is het noodzakelijk dat de overheid als afzender herkenbaar aanwezig is, zodat er geen sprake is van ongewenste overheidbeïnvloeding van het publiek. Zie ook de Uitgangspunten voor overheidscommunicatie (Kamerstuknr. 26 387, nr. 12). Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, Aanhangsel 1782


Antwoord op vragen van het lid Van der Burg over het bericht dat de overheid meester is in onduidelijke brieven

en publieke organisaties, getiteld Meer waar voor uw geld. Het onderzoek is uitgevoerd door een tekstbureau. De communicatie van overheidsorganisaties heeft mijn voortdurende aandacht en waar dat mogelijk is, stimuleer en bevorder ik heldere overheidscommunicatie. Mijn departement ondersteunt het gebruik


Kies periode

tot Toepassen