Zoeken in Brieven regering

Zoekresultaten (17)

U zoekt op ‘lyme’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Ziekte van Lyme

en bestrijding van de ziekte van Lyme. Een deskundigenberaad over tekenbeten en de ziekte van Lyme, georganiseerd door de directeur van het CIb, heeft mij hierover geadviseerd. Op geleide van dit advies (bijlage 1) heb ik het CIb gevraagd vijf verschillende projecten die Lyme integraal aanpakken te starten in samenwerking met relevante partners. Zoals

2011D32776

Brieven regering

Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum

2016. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 897, nr. 6 2 Prospectieve klinische studie Lyme In april 2015 is een prospectieve klinische studie gestart naar de lange termijn effecten van de ziekte van Lyme en het ontstaan van aanhoudende klachten. Dit is een samenwerking van een consortium RIVM-AMCRadboud, waarbij prospectief alle mogelijke verklaringen

2015D24399

Brieven regering

Reactie op de Nederlandse Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten

Lyme Monitor 2019 van de Lymevereniging en op de Europese samenwerking bij de bestrijding van tropische infectieziekten. Langdurige, ernstige klachten In Nederland lopen mensen jaarlijks ongeveer 1.3 miljoen tekenbeten op, daarvan krijgen ongeveer 27.000 mensen lyme en tussen de 1.000 en 2.500 van hen houden ook na behandeling langdurige klachten. Lyme

2019D29052

Brieven regering

Informatie over toezending van een reactie op het Visiedocument Lyme Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC

2014–2015 33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2015 U vraagt in uw brief om mijn reactie op het Visiedocument Lyme behandel en expertisecentrum van de Nederlandse Vereniging voor Lyme Patienten, de Stichting

2015D13920

Brieven regering

Stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten

Stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

2014D39854

Brieven regering

Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum

Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2016 U heeft gevraagd om een stand van

2016D27517

Brieven regering

Reactie op advies ‘Lyme onder de loep’ van de Gezondheidsraad

het Burgerinitiatief over de ziekte van Lyme heeft uw Kamer in 2011 de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over de stand van de wetenschap ten aanzien van diagnostiek en behandeling en over gewenst onderzoek naar de ziekte van Lyme. Eind juni 2013 heeft de Gezondheidsraad dit advies aangeboden en heeft u gevraagd om mijn reactie.1 Ik dank de Gezondheidsraad

2013D33144

Brieven regering

Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2017 In mei 2014 spraken we in uw Kamer over de petitie van het burgerinitiatief «Betere diagnose- en behandelmogelijkheden voor de ziekte van Lyme» en het rapport van de Gezondheidsraad «Lyme onder de loep»(Handelingen II 2013/14, nr. 83,

2017D18086

Brieven regering

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021

Wet zorg en dwang20). Voortgang van het expertisecentrum Lyme en de wachtlijsten & Aandacht voor capaciteit in ziekenhuizen rondom Lyme De voormalig Minister voor MZS heeft de Kamer toegezegd om de Kamer te informeren over de voortgang van het expertisecentrum Lyme en wachtlijsten, en gesprekken die ik zorgverzekeraars en ziekenhuizen zou hebben over

2021D39024

Brieven regering

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021

zal dit onderzoek nu in het derde kwartaal van 2022 worden afgerond. Aandacht voor capaciteit in ziekenhuizen rondom Lyme & voortgang van het expertisecentrum Lyme en wachtlijsten Uw kamer heeft in 2019 aandacht gevraagd voor de capaciteit in ziekenhuizen voor de ziekte van Lyme. De Minister van VWS heeft toegezegd hierover in gesprek te gaan met zorgverzekeraars

2021D50978

Brieven regering

Antwoorden commissievragen Inspectie Militaire Gezondheidszorg over 2007

zoeken naar mogelijkheden om besmetting door teken te voorkomen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, door wie en op welke termijn zal u een dergelijk onderzoek uit laten voeren? De Ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia bacterie en overgebracht naar de mens via een tekenbeet. Het IMG rapport constateert terecht dat uit onderzoek blijkt dat er in

2008D01050

Brieven regering

Aanpak van teken en tekenbeten

is er geen sprake van een toename van het aantal patiënten. Ook in Europa is sprake van een stabiele trend sinds de midden jaren 90.3 2. Persoonlijke bescherming Er is onderzoek4 gedaan naar de kennis, de houding en het gedrag van volwassenen en schoolkinderen ten aanzien van de preventie van tekenbeten en de ziekte van Lyme om zo de voorlichting en

2019D15365

Brieven regering

Zvw-pakket per 2017

duidingen of pakketadviezen uitgebracht over zorgvormen. Deze maken dus geen onderdeel uit van het basispakket. Voorbeelden hiervan zijn: – Langdurige antibiotica bij patiënten met persisterende niet specifieke klachten bij de ziekte van lyme (Post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS)); – Antibacteriële verbandkleding met zilver, AEM 5772/5

2016D20819

Brieven regering

Kabinetsreactie EU-groenboek bosbescherming

worden meegenomen, zoals in het groenboek staat. Ook voor Nederland is deze aandacht van groot belang. Denk hierbij aan de recente vondst van de Aziatische boktor in boomkwekerijen, maar ook aan het sterk toenemende aantal teken in bosrijke natuurgebieden en de daaraan gerelateerde ziekte van Lyme, die ingrijpende gevolgen kan hebben voor mensen die

2010D27741

Brieven regering

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

gebruikt. Er wordt gefocust op een vaccin tegen resistente gonorroe omdat deze infectie bovenaan de prioriteitenlijst van de WHO staat en er bij Intravacc veel kennis over is. Daarnaast wordt gewerkt aan een vaccin tegen lyme, een aanhoudend probleem waarvoor bij de behandeling antibiotica wordt ingezet. Internationale samenwerking en coördinatie Er

2018D27033

Naar boven