Ziekte van Lyme

van het RIVM heeft dit aangetoond met een studie onder huisartsen in Nederland. Hoewel het niet duidelijk is hoe vaak de andere vormen van de ziekte van Lyme (waaronder chronische Lyme) in Nederland voorkomen, wordt aangenomen dat ook deze aantallen de afgelopen jaren zijn gestegen. Vanwege de problemen rondom diagnostiek en behandeling en de toename van het aantal patiënten zal ik, in aanvulling op de al lopende activiteiten en onderzoeken, meer investeren in de preventie en bestrijding van de ziekte van Lyme. Een deskundigenberaad over tekenbeten en de ziekte van Lyme, georganiseerd door de directeur van het CIb, heeft mij hierover geadviseerd. Op geleide van dit advies (bijlage 1) heb ik het CIb gevraagd vijf verschillende projecten die Lyme

20 jun 2011
2011D32776

Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum

welke patiënten bij start van de behandeling een verhoogd risico hebben op aanhoudende klachten. Zo zou het mogelijk kunnen worden om een meer persoonsgebonden behandeling te ontwikkelen die kan worden toegepast in de dagelijkse zorg voor Lyme patiënten. Via het AMC, UMC St Radboud en andere deelnemende ziekenhuizen zullen in 4 jaar tijd 500 Lyme patiënten deelnemen die niet eerder behandeld zijn. De website www.tekenradar.nl wordt gebruikt voor de aanmelding van de resterende 1.500 deelnemers voor deze prospectieve klinische studie, die vervolgens via hun eigen huisarts deelnemen. Als extra controlegroep worden via de deelnemende ziekenhuizen ook patiënten geworven die al aanhoudende klachten hebben. Lyme in Europa In 2013–2015 wordt samengewerkt

23 jun 2015
2015D24399

Informatie over toezending van een reactie op het Visiedocument Lyme Behandel- en Expertisecentrum van NVLP, STZ en Radboud UMC

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2015 U vraagt in uw brief om mijn reactie op het Visiedocument Lyme behandel en expertisecentrum van de Nederlandse Vereniging voor Lyme Patienten, de Stichting Tekenbeetziekten en het Radboud Universitair Medisch Centrum. Ik ben van mening dat het Visiedocument een waardevol document is dat gebruikt kan worden als basis voor het op te stellen Plan van Aanpak om daadwerkelijk te komen tot een expertisecentrum voor Lyme. In hun brief kondigen de opstellers van het Visiedocument aan in overleg te gaan

14 apr 2015
2015D13920

Stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 33 897 Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2014 U vraagt mij om een stand van zaken brief over de opzet van een expertise- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme en een opvatting over de situatie van een aantal patiënten waarvan uw brieven heeft ontvangen. Ik heb u tijdens de plenaire afronding van het burgerinitiatief ziekte van Lyme op 15 mei van dit jaar (Handelingen II 2013/14, nr. 83, item 4) toegezegd de patiëntenvereniging en het consortium van Radboud universitair medisch centrum, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en

4 nov 2014
2014D39854

Stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum

U heeft gevraagd om een stand van zakenbrief ten aanzien van Lyme en het expertisecentrum. Onderstaand ga ik in op het actieplan Lymeziekte en op de vorderingen van het expertisecentrum. Actieplan Lymeziekte Bij het debat rond het burgerinitiatief ziekte van Lyme heb ik u toegezegd dat de patiëntenvereniging betrokken wordt bij de onderzoeksagenda en het uit te zetten onderzoek. Dit heeft geresulteerd in het bijgevoegde actieplan: een inventarisatie van onderzoeksonderwerpen waaruit een onderzoeksagenda kan worden gehaald die dient als basis voor uit te zetten onderzoek. Het actieplan is qua inhoud breder van opzet geworden dan alleen een onderzoeksagenda, er staan ook andere activiteiten in om beter tegemoet te komen aan het uiteindelijke

29 jun 2016
2016D27517

Reactie op advies ‘Lyme onder de loep’ van de Gezondheidsraad

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 augustus 2013 Naar aanleiding van de indiening van het Burgerinitiatief over de ziekte van Lyme heeft uw Kamer in 2011 de Gezondheidsraad gevraagd om een advies over de stand van de wetenschap ten aanzien van diagnostiek en behandeling en over gewenst onderzoek naar de ziekte van Lyme. Eind juni 2013 heeft de Gezondheidsraad dit advies aangeboden en heeft u gevraagd om mijn reactie.1 Ik dank de Gezondheidsraad voor het afgewogen advies met aanbevelingen over diagnostiek, behandeling, kennisbundeling en -ontwikkeling

29 aug 2013
2013D33144

Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum

In mei 2014 spraken we in uw Kamer over de petitie van het burgerinitiatief “Betere diagnose- en behandelmogelijkheden voor de ziekte van Lyme” en het rapport van de Gezondheidsraad ‘Lyme onder de loep’. Daarbij nam de Kamer unaniem de motie van het lid Van Gerven c.s. (t.v.v. 33897, nr. 2) aan waarin werd gevraagd de oprichting van een landelijk onderzoeks- en behandelcentrum voor de ziekte van Lyme te bevorderen. Ik heb u in de afgelopen jaren een aantal keer laten weten dat er hard gewerkt werd aan een Lyme-expertisecentrum, ik kan u nu gelukkig het beleidsplan voor dit centrum ook daadwerkelijk aanbieden Al meteen in 2014 voerden patiëntenorganisaties, medisch professionals en wetenschappers de eerste inventariserende gesprekken.

20 jun 2017
2017D18086

Antwoorden commissievragen Inspectie Militaire Gezondheidszorg over 2007

teken in oefengebieden en te zoeken naar mogelijkheden om besmetting door teken te voorkomen Zo neen, waarom niet Zo ja, door wie en op welke termijn zal u een dergelijk onderzoek uit laten voeren De Ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de Borrelia bacterie en overgebracht naar de mens via een tekenbeet. Het IMG rapport constateert terecht dat uit onderzoek blijkt dat er in de Nederlandse natuurgebieden een toename is van met de Borrelia besmette teken. Gegeven dit onderzoek is het inderdaad aannemelijk dat dit ook het geval zal zijn op de Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 200 X, nr. 135 4 Defensieterreinen. Voor de militair bestaat de dreiging om via een tekenbeet de Ziekte van Lyme op te lopen, net zoals dat geldt voor een ieder

20 jun 2008
2008D01050

Zvw-pakket per 2017

pakketadviezen heeft uitgebracht, zijn: Mechano-chemische endoveneuze ablatie (MOCA) door middel van ClariVein als behandeling van stamvarices; Genvoya ®, een combinatiepreparaat bestemd voor de behandeling van hiv-1 infectie bij mensen vanaf 12 jaar. Daarnaast heeft het ZIN ook verschillende negatieve duidingen of pakketadviezen uitgebracht over zorgvormen. Deze maken dus geen onderdeel uit van het basispakket. Voorbeelden hiervan zijn: Langdurige antibiotica bij patiënten met persisterende niet specifieke klachten bij de ziekte van lyme (Post-treatment Lyme disease syndrome (PTLDS)); Antibacteriële verbandkleding met zilver, AEM 5772/5 of chitosan bij constitutioneel eczeem; Jinarc® voor het vertragen van de ontwikkeling van cysten en nierinsufficiëntie

20 mei 2016
2016D20819

Kabinetsreactie EU-groenboek bosbescherming

een goed voorbeeld. De huidige communautaire regeling op fytosanitair gebied wordt op dit moment herzien. Nederland is verheugd over het feit dat bij deze herziening de effecten van klimaatverandering op plagen ziekten worden meegenomen, zoals in het groenboek staat. Ook voor Nederland is deze aandacht van groot belang. Denk hierbij aan de recente vondst van de Aziatische boktor in boomkwekerijen, maar ook aan het sterk toenemende aantal teken in bosrijke natuurgebieden en de daaraan gerelateerde ziekte van Lyme, die ingrijpende gevolgen kan hebben voor mensen die eraan lijden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 442, nr. 1 10 Met grote bosbranden en de gevolgen daarvan ten zien van bijvoorbeeld veiligheid, biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid

30 jun 2010
2010D27741

Voortgang aanpak antibioticaresistentie

naar verwachting acht nieuwe onderzoeksinitiatieven gefinancierd. Bedrijven participeren actief in deze initiatieven. Daarnaast investeert Nederland 12,2 miljoen euro in de ontwikkeling van bacteriële vaccins via een vijfjarenopdracht aan Intravacc. Bacteriële vaccins zijn een preventieve maatregel in de aanpak van antibioticaresistentie; een vaccin beschermt tegen (resistente) infecties waardoor minder antibiotica worden gebruikt. Er wordt gefocust op een vaccin tegen resistente gonorroe omdat deze infectie bovenaan de prioriteitenlijst van de WHO staat en er bij Intravacc veel kennis over is. Daarnaast wordt gewerkt aan een vaccin tegen lyme, een aanhoudend probleem waarvoor bij de behandeling antibiotica wordt ingezet.

26 apr 2018
2018D27033

Beleid ten behoeve van een nieuwe ontwikkeling in de biotechnologie

van organismen (zoals micro-organismen, insecten, muizen) dus snel, effectief en blijvend worden veranderd. Zulke volledige overerving vindt niet plaats bij «gewone» genetische modificatie. De wetenschappers vragen om aandacht voor «gene drive» omdat toepassing van deze techniek onomkeerbare effecten kan hebben. In de literatuur wordt vaak het voorbeeld genoemd dat het toepassen van een «gene drive» bij muggen of teken het mogelijk kan maken om malaria of de ziekte van Lyme terug te dringen, juist door dat grootschalige en blijvende effect. Maar datzelfde grootschalige en blijvende effect kan tegelijkertijd een risico zijn, omdat niet altijd bekend is wat de gevolgen van die effecten zijn voor het ecosysteem. RIVM-rapportage De overheid

8 feb 2016
2016D05399

Uitwerking voornemen verzelfstandiging Intravacc

toegang tot goede en betaalbare vaccins en vermindering c.q. vervanging van dierproeven. Het eerste speerpunt ziet op het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van waardevolle vaccins tegen nieuwe of opnieuw opkomende infectieziekten, alsook het verbeteren van bestaande vaccins en het ontwikkelen van waardevolle vaccins inclusief alternatieve toedieningsvormen6. Dit belang komt vooral tot haar recht bij die vaccins waar de industrie vanwege commerciële overwegingen niet of onvoldoende geïnteresseerd is (marktfalen). In samenwerking met het AMC werkt Intravacc bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een vaccin tegen de ziekte van Lyme. De overheid draagt bij aan de ontwikkeling van het RSV vaccin en het verbeterd Kinkhoestvaccin. Het tweede

22 dec 2016
2016D50810

Kies periode

tot Toepassen