Amendement van het lid Van Nispen over het niet wettelijk maximeren van het aantal deelnemende gemeenten

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 10 januari 2019 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 6, eerste lid, vervalt “maximaal tien”. Toelichting Initiatiefnemer vindt het niet wenselijk in de wet vast te leggen dat er maximaal tien gemeenten deel mogen nemen aan het experiment. Voor een zinvol experiment en een goede evaluatie en effectmeting is het belangrijk voldoende variatie in type gemeenten en geografische spreiding te organiseren (aantal inwoners, aantal

10 jan 2019
2019D00448

Amendement van het lid Van Nispen over verlening van een gedoogbesluit voor coffeeshops voor max. vijf jaren

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN Ontvangen 13 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 6d, eerste lid, “twee jaren” vervangen door: vijf jaren. Toelichting Indiener is van mening dat de voorgestelde maximumtermijn van het gedoogbesluit voor coffeeshops van twee jaar te kort is en stelt voor deze termijn tot vijf jaar te verlengen. Coffeeshophouders moeten immers verschillende investeringen doen, bijvoorbeeld

13 feb 2017
2017D04766

Gewijzigd amendement van het lid Van Tongeren ter vervanging van nr. 11 over thuiskweek van medicinale cannabis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 20 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende: Ca Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd: 1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: a. In onderdeel b wordt “, of” vervangen door een puntkomma. b. De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma c. Er wordt een onderdeel

20 feb 2017
2017D05805

Amendement van het lid Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN Ontvangen 1 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa In artikel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende: 2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden het in artikel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet

1 feb 2017
2017D03186

Amendement van het lid Volp over informeren over de hoeveelheid

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VOLP 14 februari 2017 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 6c als volgt gewijzigd: 1. Aan het vierde lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: j. elk kwartaal wordt de burgemeester schriftelijk geïnformeerd over de hoeveelheid verkochte hennep en hasjiesj.   2. In het vijfde lid wordt “onderdelen c en f” vervangen

14 feb 2017
2017D05084

Kies periode

tot Toepassen