Amendement van de leden Özdil en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 11 over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij verder uit elkaar lopen van beloningsverschillen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN öZDIL EN GIJS VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111 Ontvangen 17 januari 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat

17 jan 2018
2018D01101

Amendement van het lid Karabulut over instemmingsrecht van de ondernemingsraad op de ontwikkeling van de beloning van bestuurders

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 15 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: Aa Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende: d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt alsmede van de vergoedingen

15 nov 2016
2016D43675

Amendement van het lid Karabulut over adviesrecht van de ondernemingsraad inzake de beloning van bestuurders

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 15 november 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I komt te luiden: ARTIKEL I Aan artikel 25, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: o. wijzigingen in een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden met het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt alsmede van de vergoedingen die worden verstrekt aan het toezichthoudend orgaan van de

15 nov 2016
2016D43753

Agenda procedurevergadering vc SZW - 19 december 2017

14. Agendapunt: Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2017) Voorstel: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd

14 dec 2017
2017D37274

Besluitenlijst extra procedurevergadering vc SZW (groslijst controversieel verklaren) - 4 april 2017

31045 Besluit: Niet controversieel verklaren. Ib. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling 3. Agendapunt: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders - 34494 Besluit: Controversieel verklaren. 4. Agendapunt:

5 apr 2017
2017D09341

Besluitenlijst procedurevergadering vc SZW - 19 december 2017

Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 14 december 2017) Besluit: Ter informatie Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling) 1. Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS)) (34606) 2. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Plenaire debatten 1. Debat over het bericht dat Amsterdam toch start met het bijstandsexperiment (aangevraagd door het lid Nijkerken-de Haan (VVD), bij de RvW van 8 november 2017) 2. Debat over gemeenten die gelden voor armoedebestrijding onder kinderen niet uitgeven (aangevraagd door het lid Gijs

20 dec 2017
2017D38172

Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Medezeggenschap van 24 september 2015 (Kamerstuk 29 818, nr. 40) over de positie van de ondernemingsraad (OR) en reactie op motie van de leden Voortman en Tanamal over vergroten van de inspraak van flexwerkers (Kamerstuk 34 300-XV, nr. 56)

Voor wat betreft de in de brief van de Vaste Kamercommissie naar voren gebrachte opties ter versterking van de OR met betrekking tot topbeloningen verwijs ik graag naar het recent bij de Kamer ingediende wetsvoorstel (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders, 34494). Dit wetsvoorstel beoogt invoering van de verplichting tot een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, binnen bedrijven met honderd werknemers of meer. Toezegging initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot In de reactie op de initiatiefnota ‘Private equity: einde aan de excessen’ van de leden

5 jul 2016
2016D28600

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

. De onderzoekers concluderen daaruit dat de jurisprudentie-analyse een lichte indicatie geeft dat de eis dat de OK binnen een redelijke termijn na het treffen van een voorziening moet beslissen of een onderzoek plaatsvindt zijn doel heeft bereikt. Appreciatie Ik kan me vinden in de voorzichtige conclusie van de onderzoekers dat de wetswijzigingen die zien op de onmiddellijke voorzieningen hun doel hebben bereikt. Ik concludeer dat het overgrote deel van de respondenten op de vragenlijst positief is over de wetswijzigingen. Daaraan doet niet af dat het aantal beschikkingen soms te klein is om daar significant relevante oordelen uit af te kunnen leiden en dat er nog steeds mogelijkheden bestaan om het onderzoek uit te stellen. Dit laatste voorkomt

20 dec 2018
2018D61202

Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbeleid (t.v.v. 34494-18)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 20 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 18 Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat werknemers, via de ondernemingsraad, zeker willen zijn van een fatsoenlijk bezoldigingsbeleid bij de bestuurders van hun organisatie; constaterende dat het bezoldigingsbeleid van nv's en bv's wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders en bij stichtingen via de raad van toezicht; constaterende dat een ondernemingsraad al spreekrecht over het bezoldigingsbeleid

23 jan 2018
2018D01278

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbeleid

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondFnemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 18 - MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S. Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat werknemers, via de ondernemingsraad, zeker willen zijn van een fatsoenlijk bezoldigingsbeleid bij de bestuurders van hun organisatie; constaterende dat het bezoldigingsbeleid van NV's en BV's wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders en bij stichtingen via de Raad van Toezicht; constaterende dat een ondernemingsraad al spreekrecht over het bezoldigingsbeleid heeft bij algemene vergadering van aandeelhouders

17 jan 2018
2018D01144

Motie van het lid Öztürk over een Koolmeescoëfficiënt ontwikkelen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2017-2018 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernerlitingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 19 MOTIE VAN HET LID CIZTI) Voorgesteld 17 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, RK constaterende dat de Gini-coëfficiënt voor inkomensorigelijkheid voor de meeste mensen abstract is; overwegende dat het verschil in beloning tussen de top en de werkvloer, veel duidelijker tot uitdrukking brengt, hoe de inkomensongelijkheid zich ontwikkelt; verzoekt de minister een dergelijke Koolmees-coëfficiënt te ontwikkelen, te monitbren, en de Kamer jaarlijks op deze manier verslag te doen van de inkomensongelijkheid; en gaai over tot de

17 jan 2018
2018D01145

Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) - 7 september 2016

Den Haag, 29 juni 2016 Aan: alle leden Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: woensdag 7 september 2016 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494) Agendapunt: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 13 juni 2016 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

29 jun 2016
2016D27524

34494, bijgewerkt t/m nr. 9 (Overgenomen amendement d.d. 17 januari 2018)

Bijgewerkt t/m nr. 9 (Overgenomen amendement d.d. 17 januari 2018) 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen worden uitgebreid; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden

17 jan 2018
2018D01246

34494, eindtekst

De Tweede Kamer der Staten- Generaal zendt bijgaand door haar aangenomen wetsvoorstel aan de Eerste Kamer. De Voorzitter, 23 januari 2018 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de bevoegdheden van ondernemingsraden inzake de beloningen van bestuurders van grote ondernemingen worden uitgebreid; Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

23 jan 2018
2018D04397

De lijst van controversiële onderwerpen

2010, 321)   26643-426  Kabinetsstandpunt over WRR-rapport “Big Data in een vrije en veilige samenleving”   34641-0  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar)   32805-49  RIVM Rapport Bloedglucosemeters   29477-418  Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit houdende wijziging

11 apr 2017
2017P05310

Overige moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

34494-19  Motie van het lid Öztürk over een Koolmeescoëfficiënt ontwikkelen   34494-20  Gewijzigde motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over spreekrecht over het bezoldigingsbeleid (t.v.v. 34494-18)  

23 jan 2018
2018P00481

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34 494)

34494-10  Amendement van het lid Van Weyenberg over geen geheimhouding bij bespreking van de beloningen van bestuurders   34494-15  Amendement van de leden Özdil en Gijs van Dijk ter vervanging van nr. 11 over instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij verder uit elkaar lopen van beloningsverschillen   34494-13  Amendement van het lid Van Kent ter vervanging van nr. 8 over adviesrecht van de ondernemingsraad inzake de beloning van bestuurders   34494-0  Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders   34494-12  Amendement van het lid Van Kent ter vervanging nr. 7 over instemmingsrecht van de ondernemingsraad op de ontwikkeling van de beloning

23 jan 2018
2018P00480