De uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’

2017Z18253 Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van de uitzending van Zembla ‘Verdachte ouders’. (ingezonden 18 december 2017) 1 Bent u bekend met de uitzending ‘Verdachte ouders’ van Zembla Wat is uw reactie hierop 1) 2 Deet u de mening dat dat Munchausen by proxy/PCF een vreselijke vorm van kindermishandeling is, die moeilijk te bewijzen is maar wel voorkomt 3 Hoe beoordeelt u de stijging van de hoeveelheid meldingen van Munchausen by proxy bij Veilig Thuis Is er wetenschappelijk onderzocht hoeveel gevallen van Munchausen by proxy/PCF er jaarlijks zijn in Nederland 4 Deelt u de mening dat de beschuldiging van Munchausen

18 dec 2017
2017D37640

Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Gerven over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie (2016Z24886). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers Pagina van 5 Pagina van 5 Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie. (2016Z24886) 1 Wat is uw reactie op de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat patiënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie 1) 1 Aanbieders hebben een belangrijke rol

1 feb 2017
2017D02893

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Van Gerven over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie

De vragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat cliënten onvoldoende gewezen worden op de risico’s bij Lasik-oogchirurgie (2016Z24886) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers

13 jan 2017
2017D00556

Giftige dampen aan boord van vliegtuigen

2017Z15127 Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen. (ingezonden 10 november 2017) 1 Bent u bekend met de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen 1) 2 Kunt u zich herinneren dat u in mei 2015 reeds bent verzocht 2) te reageren op een (vervolg)onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) 3) over de relatie tussen vluchtige stoffen en de klachten bij twaalf personeelsleden van luchtvaartmaatschappijen, waarop u aangaf een internationale aanpak voor te staan alvorens actie op nationaal niveau te kunnen/willen nemen 4) 3 Kunt u bevestigen dat ondanks de aangenomen motie-Hachchi luchtvaartmaatschappijen

10 nov 2017
2017D31866

Antwoord op vragen van het lid Koopmans over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie

over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie. De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok Antwoorden van de minister van Veiligheid en Justitie op schriftelijke vragen van het lid Koopmans (VVD) over misstanden in Sri Lanka inzake adoptie (ingezonden 22 september 2017, nr. 2017Z12538) Vraag 1 Bent u bekend met de uitzending van Zembla van 20 september 2017 over misstanden in Sri Lanka in de jaren ’80 inzake adoptie door Nederlandse ouders Antwoord op vraag 1 Ja. Vraag 2 Welke mogelijkheden hebben de betrokken kinderen en ouders om opheldering te krijgen en welke hulp kunt u daarbij bieden Antwoord op vraag 2 De uitzending van Zembla laat zien dat er bij afstandsprocedures onwenselijke praktijken hebben plaatsgevonden in het geval van

11 okt 2017
2017D28609

Biomassabijstook

2017Z04008 Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken over biomassabijstook (ingezonden 24 maart 2017) 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla over “bos als brandstof” 1) 2 Heeft u het risico geïnventariseerd dat subsidie voor biomassabijstook leidt tot ontbossing Zo ja, wat zijn uw conclusies 3 Heeft u het risico geïnventariseerd dat subsidie voor biomassabijstook leidt tot de vervanging van waardevolle natuur voor eenvormige productiebossen 4 Voldoet de productie van pellets zoals die door Zembla wordt getoond aan de duurzaamheidseisen die u heeft vastgesteld 5 Op welke wijze wordt gecontroleerd of de pelletproductie in het buitenland, die in aanmerking komt voor subsidiëring,

24 mrt 2017
2017D08303

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over giftige dampen aan boord van vliegtuigen

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Paternotte (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over giftige dampen aan boord van vliegtuigen naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 8 november 2017 (ingezonden 10 november 2017). Vraag 1 Bent u bekend met de uitzending van ZEMBLA over giftige dampen aan boord van vliegtuigen1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Kunt u zich herinneren dat u in mei 2015 reeds bent verzocht2 te reageren op een (vervolg)onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC)3 over de relatie tussen vluchtige stoffen en de klachten bij twaalf personeelsleden van luchtvaartmaatschappijen, waarop u aangaf een internationale aanpak voor te staan alvorens actie op nationaal niveau te kunnen/willen

4 dec 2017
2017D35302

Antwoord op vragen van de leden Diertens en Van Eijs over schade door rubberkorrels kunstgras

Het is niet uit te sluiten dat deze stoffen in water of slib van afwateringskanalen kunnen worden gedetecteerd. Of deze stoffen daadwerkelijk in het water of slib terecht zijn gekomen, moet blijken uit de resultaten van de in antwoord 3 genoemde reguliere metingen die de waterschappen uitvoeren. Vraag 5 Geeft de uitzending van Zembla u aanleiding extra onderzoek in te stellen en de normen voor het gebruik van kunstgraskorrels nader te beschouwen Zo nee, waarom niet2 Antwoord 5 Ik heb het RIVM opdracht gegeven de milieueffecten van de verspreiding van rubbergranulaat naar de omgeving in beeld te brengen. Op basis van dit onderzoek zal ik nader beschouwen of het beleid ten aanzien van rubbergranulaat aanpassing behoeft. Vraag 6 Bent u bereid

24 nov 2017
2017D33841

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering

terugkeer vanuit Noord-Afrika, die ondersteund wordt door autoriteiten in regio, uitbreiden met een daarvoor bestemde extra bijdrage aan het EU Noodfonds voor Afrika (EUTF). Zoals deze uitzending van Zembla ook bevestigt, valt op dit vlak helaas nog veel te doen. Het kabinet ziet dit dan ook als een reden om de huidige inzet, zowel bilateraal als in Europees verband, voort te zetten. 1) Zembla, 13 september 2017 https://www.npo.nl/zembla-mensensmokkel/13-09-2017/BV_101384737 2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 23997, p. 4. 1 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 1800. 2 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 2667.

10 nov 2017
2017D31654

Antwoord op vragen van het lid Van der Lee over bij- en meestook van duurzame biomassa

DGETM-E2020 / 17047654 Pagina van 5 Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over bij- en meestook van duurzame biomassa (ingezonden 24 maart 2017, kenmerk 2017Z04008) en de aanvullende vragen van het lid Beckerman (SP) over de duurzaamheidscriteria voor houtpellets (ingezonden 27 maart 2017, kenmerk 2017Z04065). Beantwoording vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over bij- en meestook van duurzame biomassa (ingezonden 24 maart 2017, kenmerk 2017Z04008) 1 Heeft u kennisgenomen van de uitzending van Zembla over “bos als brandstof” Antwoord Ja. 2 Heeft u het risico geïnventariseerd dat subsidie voor biomassabijstook leidt tot ontbossing Zo ja, wat zijn uw conclusies

14 apr 2017
2017D10499

Antwoord op vragen van de leden Cegerek en Van Dekken over een ZEMBLA-uitzending over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat

Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Cegerek (PvdA) en Van Dekken (PvdA) over een ZEMBLA-uitzending over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat (2017Z02726). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers Pagina van 2 Pagina van 2 Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Cegerek (PvdA) en Van Dekken (PvdA) over een ZEMBLA-uitzending over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat (2017Z02726). 1. Kent u de ZEMBLA-uitzending van 15 februari 2017 over de gezondheidseffecten van rubbergranulaat 1. Ja.   2. Welke conclusies verbindt u aan de door Zembla getoonde resultaten Geeft de uitzending u danwel het Rijksinstituut

17 mrt 2017
2017D07777

Mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering

2017Z12297 Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over mensenhandel met het oogmerk van orgaanverwijdering. (ingezonden 19 september 2017) 1 Wat is uw reactie op de uitzending van Zembla waaruit blijkt dat mensenhandelaren in Egypte, Libië en Niger vluchtelingen dwingen om hun organen af te staan 1) 2 Klopt het dat asielzoekers in Nederland tijdens hun asielprocedure hebben verklaard dat zij hun organen onder dwang hebben moeten afstaan Zo ja, om hoeveel mensen gaat het, in welke landen heeft deze vorm van mensenhandel plaatsgevonden en op welke manier worden deze verklaringen onderzocht door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 3 Worden de verklaringen van asielzoekers aangemerkt

19 sep 2017
2017D25815

Schade door rubberkorrels kunstgras

kunnen in het milieu terecht komen bij het gebruik van rubbergranulaatkorrels in kunstgrasvelden, bijvoorbeeld als gevolg van regen of druk door bespeling Klopt het dat zware metalen in water of slib van afwateringskanalen terecht kan komen 5 Geeft de uitzending van Zembla u aanleiding extra onderzoek in te stellen en de normen voor het gebruik van kunstgraskorrels nader te beschouwen Zo nee, waarom niet 2) 6 Bent u bereid waterschappen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in deze zaak Zo nee, waarom niet 1) https://www.nu.nl/binnenland/4959155/waterschappen-onderzochten-effecten-korrels-in-kunstgrasmat-niet.amp 2) Uitzending Zembla d.d. 5 oktober 2016, "Gevaarlijk spel'.

12 okt 2017
2017D28896

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over de duurzaamheidscriteria voor houtpellets

een aanzienlijke CO2-reductie. Daarnaast kan bij- en meestook van duurzame biomassa een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de bio-based economie. De grote stroom aan duurzame biomassa richting Nederland kan een impuls geven aan de biomassa-industrie, waarbij nieuwe kansen ontstaan voor bedrijven die zich bezig houden met verwaarding van biomassa. (w.g.) H.G.J. Kamp Minister van Economische Zaken Uitzending 'Bos als brandhout' van Zembla, 22 maart 2017 Kamerstuk 31 239, nr. 212 Kamerstuk 31 239, nr. 212.

14 apr 2017
2017D10501

De duurzaamheidscriteria voor de productie van industriële stroom uit houtpellets

3) 10 Deelt u de mening dat de 3,5 miljard euro aan subsidie die hierin omgaat beter in echte verduurzaming, zoals bijvoorbeeld woningisolatie, gestoken kan worden Kunt u uw antwoord toelichten 11 Erkent u dat het beleid van biomassabijstook met houtpellets teveel is gericht op het vasthouden aan ‘oude energie’ en te weinig de overgang naar een nieuwe energievoorziening stimuleert Kunt u uw antwoord toelichten 1) Uitzending 'Bos als brandhout' van Zembla, 22 maart 2017. 2) Kamerstuk 31 239 nr. 212. 3) Kamerstuk 31 239 nr. 212. Toelichting: Aanvullend op eerdere vragen ter zake van het lid Van der Lee (GroenLinks), ingezonden op 24 maart 2017 (vraagnummer 2017Z04008))

27 mrt 2017
2017D08409

Kies periode

tot Toepassen