Plenaire zaal met Nederlandse vlag

Grote politieke vergaderingen of debatten zijn bijna altijd in de plenaire zaal. Bijvoorbeeld debatten over de algemene beschouwingen, over belangrijke actuele zaken en de behandeling van wetsvoorstellen en begrotingen. Ook definitieve besluitvorming gebeurt plenair, zoals stemmingen over wetsvoorstellen, amendementen en moties.

Regeling van werkzaamheden

Ook stelt de Tweede Kamer haar eigen agenda vast in de plenaire zaal. Daarvoor is enkele keren per week de zogenaamde regeling van werkzaamheden. 

De Kamer vergadert behalve plenair ook veel in commissies. De vergaderingen van de Tweede Kamer zijn eigenlijk altijd openbaar. Van alle openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt. 

Commissies

Wie denkt aan de Tweede Kamer, ziet vooral de grote zaal voor zich. Daar debatteren Kamerleden, soms heftig, met de ministers en staatssecretarissen en met elkaar. In een van de negen kleinere zalen komen de Kamercommissies bijeen, ook met de ministers en staatssecretarissen. Twee derde van het overleg tussen Tweede Kamer en bewindslieden vindt plaats in deze commissies.

Plenaire vergaderingen

De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. De Voorzitter van de Tweede Kamer leidt de plenaire vergadering. Deze wordt gehouden in de grote vergaderzaal, de plenaire zaal.

Het debat

Een debat verloopt altijd volgens een vast patroon. Eerst komen de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer aan het woord. De minister of staatssecretaris reageert hierop. Dit heet de eerste termijn. Meestal zijn nog niet alle vragen beantwoord. Daarom volgt een tweede termijn, waarin verschillende Kamerleden opnieuw het woord voeren. De bewindspersoon antwoordt weer. Als de vragen nog niet afdoende beantwoord zijn, kan nog een derde termijn volgen.

Stemmingen

De Tweede Kamer neemt besluiten door na discussie over een onderwerp te stemmen. Er kan op drie manieren worden gestemd. Bij handopsteken per fractie, hoofdelijk en schriftelijk.

Parlementaire enquêtes

Een bijzondere vorm van de tijdelijke Kamercommissie is de parlementaire enquêtecommissie. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. De verschillende parlementaire enquêtecommissies hebben de afgelopen dertig jaar faam verworven. Ze krijgen altijd nieuwe feiten boven water.