Onderwerpen

Op Verantwoordingsdag controleert de Tweede kamer wat er van de regeringsplannen terecht is gekomen.

Budgetrecht

De Eerste en de Tweede Kamer hebben het recht om de staatsuitgaven (de rijksbegroting) en de staatsinkomsten (de belastingheffing) te beoordelen en daarna te verwerpen of goed te keuren. Zo bepalen zij samen met de regering hoeveel geld de overheid zal uitgeven en waaraan zij dit zal besteden.

Parlementaire enquete

Onderzoek- en enquêterecht

Als het parlement vindt dat een bepaalde zaak tot op de bodem uitgezocht moet worden, kan het een zelfstandig parlementair onderzoek instellen – buiten de regering om. De zwaarste onderzoeksvorm is de parlementaire enquête.

Kamerleden bij de interruptiemicrofoon

Vragenrecht

Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecretaris om informatie vragen of ter verantwoording roepen (ook over zaken die niet op de agenda staan). Zij doen dit onder andere door mondelinge of schriftelijke vragen te stellen.

Een Kamerstuk ligt op het spreekgestoelte.

Moties indienen

Kamerleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het gevoerde beleid, om de regering te vragen iets te doen of juist niet te doen of om meer in het algemeen een uitspraak te doen over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Moties kunnen bij de bespreking van elk onderwerp ingediend worden en ieder Kamerlid kan dat doen.

Amendementsrecht

Amendementsrecht

Ieder lid van de Tweede Kamer mag wijzigingen voorstellen om één of meer artikelen van een wetsvoorstel van de regering te veranderen. Zo’n wijziging heet een amendement.

Initiatiefwet

Recht van initiatief

Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een wetsvoorstel in te dienen. We noemen dat een initiatiefwetsvoorstel.