Griffier

Algemene functie-informatie en taken
De Griffier is in eerste instantie de hoogste adviseur van de Voorzitter en het Presidium ten aanzien van staatsrechtelijke en procedurele aspecten van de werkzaamheden van de Tweede Kamer.
De Griffier heeft daarnaast de taak om de Tweede Kamer extern te vertegenwoordigen, ter ondersteuning van de Voorzitter. De Griffier is ten slotte hoofd van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer, waarin circa 600 ambtenaren werkzaam zijn. Het Presidium oefent hierop toezicht uit. De Griffier is voorzitter van het managementteam en bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Ontwikkelingen en opgave
De Tweede Kamer is een dynamische, complexe en unieke organisatie. Van de Griffier wordt verwacht dat hij/zij een adviserende en ondersteunende rol vervult. Voorzitter en Griffier werken nauw samen om hier invulling aan te geven. Een heldere rolverdeling en een open en constructieve relatie tussen Voorzitter en Griffier is cruciaal voor een goede functievervulling.
Voor de Tweede Kamer, en in het bijzonder de Voorzitter en het Presidium, is de Griffier de eerste adviseur waar het gaat om constitutionele en procedurele aspecten van de werkzaamheden in de Kamer. De Griffier geeft direct leiding aan een deel van de diensthoofden.
De Griffier heeft een belangrijke opdracht om als bestuurder en boegbeeld leiding te geven aan de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Kern hiervan is het verder vormgeven van een zakelijke, professionele dienstverlening aan de leden van de Tweede Kamer en daartoe de ambtelijke organisatie te transformeren naar een efficiënte, wendbare en lerende organisatie. De Griffier is samen met de andere leden van het managementteam cultuurdrager van de veranderopgave. Het is belangrijk daarbij een goede balans te vinden tussen tempo en draagvlak. Dat vereist zichtbaarheid in en verbinding met de organisatie.
Een bijzondere opgave betreft de (voorbereiding van de) verhuizing en de daaropvolgende begeleiding van de verbouwing van de Tweede Kamer. De Griffier heeft daartoe zitting in de strategische stuurgroep; de aansturing van het proces zal bij een van de directeuren worden belegd dan wel bij een afzonderlijk te benoemen projectleider.
Bovengenoemde ontwikkelingen vragen om politieke sensitiviteit en ambtelijk leiderschap en management, om een Griffier die professionals kan inspireren en motiveren, die een dynamische, zakelijke en dienstverlenende sfeer kan creëren en kan sturen op integraliteit en samenhang.

Positie en krachtenveld
Intern: De Griffier heeft veel overlegmomenten met de Voorzitter en met het Presidium. De Griffier voert overleg met de OR en met het Georganiseerd Overleg Staten-Generaal.
Extern: De Griffier onderhoudt nauw contact met de andere Hoge Colleges van Staat, de ministeries en andere overheidsinstellingen en met maatschappelijke organisaties en de universitaire wereld. De Griffier voert frequent extern overleg op hoog strategisch niveau, waaronder deelname aan het overleg van de Vereniging van Secretarissen-Generaal van Parlementen.

Stijl van leidinggeven
De Griffier stuurt op strategie, samenhang, integraliteit, hoofdlijnen en resultaat. Hij/zij geeft vanuit een gedeelde visie richting, ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid aan directeuren, diensthoofden en medewerkers, draagt zorg voor duidelijke afspraken over te behalen resultaten en spreekt hen daar op aan. Hij/zij vervult hierin een voorbeeldfunctie, onder meer door zelf eigenaarschap te tonen en open te staan voor feedback en suggesties. De Griffier heeft een open stijl en is een samenbindend en inspirerend leider. Hij/zij stimuleert dat medewerkers intern en extern vanuit eigen verantwoordelijkheid samenwerken.

Essentiële situaties en bijbehorende kwaliteiten
De Griffier treedt op als hoogste adviseur van de Kamer, de Voorzitter en het Presidium in staatsrechtelijke en procedurele  aangelegenheden. Van dit laatste orgaan is de Griffier tevens secretaris. De werkzaamheden in deze kenmerken zich doorgaans door een gerichtheid op de kortere termijn en vergen van de Griffier een hoge mate van responsiviteit, een dienstverlenende en zakelijke houding, gericht op de verantwoordelijkheden, positie, werkwijze en doelen van (met name) de Voorzitter en het Presidium. Dit vergt naast een gedegen kennis van het constitutionele proces ook een sterk operationele focus. Veiligheidsaspecten rondom het functioneren van de Tweede Kamer vergen op strategisch beleidsniveau visie en sturing van de Griffier.
De Griffier geeft leiding aan het constitutioneel ondersteuningsproces en draagt vanuit die hoedanigheid zorg voor de ontwikkeling van concernbreed beleid en een daarop afgestemde werkwijze. Hij/zij geeft leiding aan de diensthoofden. Daarbij is het van belang dat de Griffier zelf voldoende kennis heeft van de diverse dossiers om, wanneer dit aan de orde is, te kunnen acteren als adviseur.
De Griffier heeft – samen met de Voorzitter - een sleutelrol in de verbinding tussen de politieke besluitvorming en de ambtelijke organisatie. Dit vraagt om een Griffier met een goed ontwikkelde antenne voor politieke, persoonlijke, maatschappelijke en organisatorische kwesties. Goede en tijdige informatievoorziening richting Voorzitter is vanzelfsprekend, waarbij zo veel mogelijk wordt geanticipeerd op ontwikkelingen. Dit vereist bestuurlijk vermogen en stuurmanskunst om politieke vragen om te zetten in actie door de ambtelijke organisatie. 
De Griffier is leidinggevende van de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer. Hij/zij is boegbeeld van een in essentie dienstverlenende, ondersteunende organisatie. Gezien het ontwikkelproces waar de organisatie zich momenteel in bevindt, is het een pre als de Griffier ervaring heeft met het aansturen van veranderingen in middelgrote organisaties.
Cruciaal is het vermogen van de Griffier om snel tussen onderwerpen, termijnperspectieven en abstractieniveaus te kunnen schakelen en om tegelijk op verschillende borden te kunnen schaken. De Griffier moet snel maar niet overhaast kunnen oordelen, urgenties kunnen inschatten en zich nimmer door de stress van het moment  laten meeslepen. Het is van groot belang om hoofdlijnen vast te houden, prioriteiten te stellen en niet in details te verzanden.

Competenties
Omgevingsbewustzijn/politieke sensitiviteit
Zich goed kunnen verplaatsen in het politieke speelveld. Laten blijken geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
Organisatiesensitiviteit
Zicht hebben op belangen en behoeften van anderen en het krachtenveld binnen de organisatie. Rekening houden met de effecten van eigen beslissingen en activiteiten op andere delen van de organisatie.
Visie en doelgerichtheid
Ontwikkelen van een toekomstbeeld op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen; dit toekomstbeeld uitdragen binnen de organisatie en concrete stappen zetten om dat beeld te realiseren. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk, formuleren van hoofdlijnen en het uitzetten van lange termijnbeleid.
Dienstverlening
Gevoel voor dienstverlening en inzicht in dienstverlenende processen. Streven naar excellente kwaliteit, inclusief de daarbij passende professionaliteit en zakelijkheid.
Overtuigingskracht
Tonen van gedrag dat gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën en producten.
Flexibel handelen
Doelmatig blijven handelen door de eigen gedragsstijl, ideeën en werkwijzen aan te passen aan veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen. Improviseren gericht op het realiseren van verbeteringen en het bereiken van doelen.

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er kernkwaliteiten zijn waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:
Samenwerken
De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.
Integriteit
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.
Reflectie
De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Vereiste kennis en ervaring
• Inzicht in en een uitstekend ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen.
• Juridische, bestuurskundige of politicologische achtergrond met in het bijzonder kennis van en ervaring met staatsrecht en constitutionele aangelegenheden. Opleiding op academisch niveau.
• Aantoonbare ervaring met het aansturen van een (middel-)grote complexe organisatie in een politiek-bestuurlijke context.
• Gevoel voor dienstverlenende, proces-georiënteerde werkomgevingen.
• Kunnen aansturen van trajecten van cultuurverandering.
• Gevoel voor de cultuur van het parlement.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Representatief kunnen optreden.

Bijzonderheden
Een veiligheidsonderzoek en assessment kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Salarisniveau: salarisschaal 19 BBRA.
Het betreft een aanstelling voor 6 jaar.

Nadere informatie over deze vacature is verkrijgbaar bij Frans van Dijk, waarnemend Griffier, tel.  070-3182065, of Jan-Willem Duijzer, directeur Bedrijfsvoering en Informatisering, tel. 070-3182081.
Nadere informatie over de sollicitatieprocedure is verkrijgbaar bij Jorine Wolff, hoofd Stafdienst Personeel en Organisatie, tel. 070-3182200.

Interesse? Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 3 maart 2018 via de knop ‘solliciteer’. We vragen hierbij ook om een motivatie, deze kun je richten aan Frans M.H. van Dijk, waarnemend Griffier, of Jan-Willem Duijzer, directeur Bedrijfsvoering en Informatisering .

De Tweede Kamer wil de positie van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten verbeteren. Daarom zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten aan personen uit deze categorieën de voorkeur worden gegeven.

Solliciteer