De Griffies Commissies (Bestuur en Onderwijs, Internationaal en Ruimtelijk, Sociaal en Financieel) zijn verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van Kamercommissies en medeverantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning tijdens de plenaire vergadering. Bij de Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk is per 1 december 2017 de functie vacant van:

EU-specialist t.b.v. de Kamercommissies Justitie&Veiligheid en Sociale Zaken&Werkgelegenheid

Functie-inhoud
-
Volgt en signaleert relevante ontwikkelingen op Europese dossiers voor de genoemde Kamercommissies, waaronder dossiers als de detacheringsrichtlijn, de richtlijn werk-privéleven, de coördinatieverordening sociale zekerheidsstelsels, de Europese pijler voor sociale rechten en de Europese sociale dimensie uit het witboek over de toekomst van Europa alsmede het Europees Openbaar Ministerie, Europol, terrorismebestrijding, dataretentie en gegevensbescherming, de EU-veiligheidsstrategie, auteursrecht en ondernemingsrecht.
NB: Het thema migratie maakt geen deel uit van deze portefeuille.
- Informeert de Kamerleden, fractiemedewerkers en de staf van de vaste commissies voor J&V en SZW door middel van notities en briefings over ontwikkelingen op actuele Europese dossiers en adviseert hen over mogelijke beïnvloedingsmomenten en behandelinstrumenten van de Kamer, zoals werkbezoeken, technische briefings, gesprekken, subsidiariteitstoetsen en behandelvoorbehouden.
- Levert input voor en werkt zoveel mogelijk op basis van de planning die iedere Kamercommissie jaarlijks vaststelt voor haar prioriteiten en activiteiten.
- Coördineert en begeleidt de deelname aan Europese activiteiten waaronder de ondersteuning van Kamerdelegaties naar interparlementaire conferenties en bijeenkomsten in het Europees Parlement en in andere nationale parlementen.
- Levert een bijdrage aan de zichtbare behandeling van Europese voorstellen via de EU-nieuwsbrief en sociale media.

Functie-eisen
Academisch werk- en denkniveau, aangevuld met circa vijf jaar relevante werkervaring.
- Brede ervaring met en uitstekende kennis van meerdere beleidsterreinen van de Europese Unie, waaronder in dit geval de Europese dimensie van de beleidsdomeinen van de ministeries van J&V en SZW.
- Uitstekend inzicht in de rol, taken en organisatie van Europese instellingen.
- Bij voorkeur relevante en actuele werkervaring in Brussel (bijvoorbeeld bij een Europese instelling of de Nederlandse PVEU).
- Affiniteit met, kennis van en inzicht in de ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen op nationaal en internationaal niveau.
- Kennis van en inzicht in de Haagse EU-coördinatie en de rol van de Kamer daarbij (‘van consultatiefase via EU-voorstel tot nationale implementatie’).
- Beschikt over, of is in staat om snel een goed netwerk op te bouwen in Brussel en Den Haag en bij de relevante nationale parlementen, op de vakgebieden J&V en SZW. Je gebruikt deze contacten ook strategisch voor een optimale informatievoorziening aan de betreffende commissies.
- Actieve beheersing van bij voorkeur verscheidene vreemde talen, doch ten minste van de Engelse taal. Passieve beheersing van het Frans.

Competenties
Goed kunnen plannen, onder tijdsdruk kunnen werken en in staat zijn de juiste prioriteiten te stellen.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
- Analyserend en oordeelkundig vermogen, zorgvuldigheid, gevoel voor verhoudingen, organisatorische vaardigheden, flexibiliteit en proactief handelen.
- Visie, daadkracht en doorzettingsvermogen.
- Vermogen om assertief en gezaghebbend te adviseren.

Bijzonderheden
Het betreft een tijdelijke functie voor in beginsel 36 maanden (1 december 2017 t/m 30 november 2020).
De werkzaamheden worden verricht binnen de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer, die tot taak heeft het politieke proces te ondersteunen. Drie Griffies Commissies Ondersteuning (GC’s, in totaal circa 70 personen) zijn verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van Kamercommissies en medeverantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning tijdens de plenaire vergaderingen.
De EU-specialist werkt nauw samen met de commissiegriffier, adjunct-griffiers en kenniscoördinatoren en informatiespecialisten van de Dienst Analyse en Onderzoek (DAO) die werkzaam zijn bij de staven van de Kamercommissies J&V en SZW. De EU-specialist functioneert daarmee in een matrixorganisatie.

De EU-specialist werkt onder de functionele leiding van de griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken. Het hoofd GC Internationaal en Ruimtelijk is eindverantwoordelijk voor alle personele, organisatorische en administratieve zaken.
Naast de griffier bestaat de ondersteuning van de vaste commissie voor Europese Zaken uit een staf van vier EU-adviseurs, vier adjunct-griffiers, een kenniscoördinator, een informatiespecialist en een commissieassistente in Den Haag en de Parlementair Vertegenwoordiger van de Staten-Generaal in Brussel.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kan inschaling in aanloopschaal 12 (BBRA'84) van toepassing zijn.

 

Interesse? Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 14 december 2017 via de knop ‘solliciteer’. We vragen hierbij ook om een motivatie, deze kun je richten aan de heer R.F. Berck, hoofd GC I&R.

De Tweede Kamer wil de positie van vrouwen, etnische minderheden en gehandicapten verbeteren. Daarom zal bij gelijke geschiktheid van kandidaten aan personen uit deze categorieën de voorkeur worden gegeven.

Solliciteer