Met de toekomst- en onderzoeksagenda konden Kamerleden ieder najaar bepalen op welke terreinen zij in het jaar daarop een parlementair onderzoek wilden uitvoeren, met een maximum van drie onderzoeken per jaar. Er waren twee soorten onderzoek mogelijk: een uitvoeringsonderzoek (een beoordeling van een maatregel of van beleid) of een toekomstonderzoek (om maatschappelijke ontwikkelingen in kaart te brengen). Met het inzicht en de kennis uit de onderzoeken konden Kamerleden gemakkelijker een standpunt innemen en goede besluiten nemen. De onderzoeken werken uitgevoerd door tijdelijke commissies.

Evaluatie toekomst- en onderzoeksagenda

Vijf jaar na de invoering van de toekomst- en onderzoeksagenda in 2009 is het instrument op verzoek van het Presidium van de Tweede kamer geëvalueerd. De evaluatie is uitgevoerd door het externe bureau BMC Onderzoek in samenwerking met het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) van de Tweede Kamer. De evaluatie ging niet over de inhoud van de onderzoeken die binnen de toekomst- en onderzoeksagenda waren uitgevoerd, maar over (de agenderende functie van) het instrument zelf. Het advies van BMC was om te stoppen met de toekomst- en onderzoeksagenda, omdat het instrument te weinig meerwaarde zou hebben.

Op 9 maart 2016 heeft het Presidium besloten om de Tweede Kamer voor te stellen het instrument van de toekomst- en onderzoeksagenda inderdaad te beëindigen.

Parlementaire onderzoeken en enquêtes

Het doen van parlementaire onderzoeken blijft mogelijk, want de Tweede Kamer had al de mogelijkheid om op ieder moment tot het instellen van een parlementair onderzoek te besluiten. Lees hier meer over op de pagina over parlementaire onderzoeken. Daarnaast kan de Tweede Kamer ook altijd besluiten om een parlementaire enquête te organiseren. Dat is het zwaarste middel dat de Kamer kan inzetten om haar controlerende taak uit te oefenen. Lees meer over de parlementaire enquête.

Onderzoeken in het kader van de toekomst- en onderzoeksagenda

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken die in de periode 2009-2016 zijn uitgevoerd binnen de toekomst- en onderzoeksagenda.

Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip (2015-2016)

Het bruto binnenlands product (bbp) wordt gebruikt om te laten zien hoe het met onze economie gaat. Maar is deze financiële meetlat geschikt om de mate van onze welvaart - in de brede betekenis van het woord - te bepalen? Of moeten we daarvoor ook naar andere zaken kijken, zoals bijvoorbeeld milieu, onderwijs of veiligheid? Dat onderzocht de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip.

Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid (2012-2014)

De tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid constateert in haar eindrapport dat de rijksoverheid de besturing en beheersing van ICT-projecten niet op orde heeft.

Parlementair onderzoek Huizenprijzen (2012-2013)

Ruim twintig jaar stegen de huizenprijzen in Nederland. De vraag steeg, maar het aanbod niet. Door forse leningen werd de huizenmarkt een zeepbel. De tijdelijke commissie Huizenprijzen heeft in 2012 en 2013 onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de huizenprijzen gedurende twintig jaar.

Parlementair onderzoek Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid (2012)

In 2012 is onderzoek gedaan naar de kosten en effecten van het klimaat- en energiebeleid dat Nederland sinds 1989 voert.

Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (2011 en 2012)

Vertragingen, verstoringen en een aantal ongevallen op het spoor zorgden al jaren voor een aanhoudende discussie over de kwaliteit van het Nederlandse spoor. De tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor heeft in 2011 en 2012 onderzoek gedaan naar de besteding van de spoorbudgetten en naar de wijze waarop het onderhoud en de innovatie op het spoor tot nu toe zijn aangepakt.

Tijdelijke commissie Lessen uit recente Arbeidsmigratie (2011)

De tijdelijke commissie Lessen uit recente Arbeidsmigratie heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de recente arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa. Het doel van het onderzoek was om lessen te trekken voor de openstelling van de Nederlandse grens voor werknemers uit Bulgarije en Roemenië en mogelijk in de toekomst voor werknemers uit Zuidoost-Europa.

Klankbordgroep Economische Dimensie Verduurzaming Voedselproductie (2011)

Op 31 maart 2011 is de klankbordgroep "Economische dimensie verduurzaming voedselproductie" ingesteld. Het onderzoek heeft als doel een bijdrage te leveren aan de discussie over de economische dimensie rond de verduurzaming van de voedselproductie en de verschillende rollen die markt en overheid hierin spelen. De klankbordgroep bood op 20 december 2011 haar eindnotitie aan de voorzitter van de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan.

Onderzoek naar de effecten van inburgering op participatie (2009-2010)

In opdracht van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie van de Tweede Kamer heeft een onderzoeksbureau in 2010 onderzoek gedaan naar het effect van verschillende inburgeringstrajecten op de participatie van inburgeraars in de Nederlandse samenleving. Het onderzoek diende ter voorbereiding op een debat over de evaluatie van de Wet inburgering.

Toekomstverkenning jeugdzorg (2009-2010)

Onder voorzitterschap van Pierre Heijnen (PvdA) heeft een werkgroep van Kamerleden in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar de problemen in de jeugdzorg, zoals te lange wachttijden, te veel hulpverleners binnen één gezin en te weinig bewezen effectieve behandelmethoden. De werkgroep heeft onderzocht waaraan kabinetsvoorstellen moeten voldoen om deze problemen aan te pakken.