Deltaprogramma en deltafonds

Om Nederland te beschermen tegen overstromingen en de kwaliteit van het drinkwater op peil te houden, zijn plannen gemaakt in het Deltaprogramma. In 2018 ligt de focus op de ruimtelijke aanpassingen die nodig zijn om extreem weer en klimaatverandering op te kunnen vangen. Denk aan waterberging in stadsparken, meer ruimte voor rivieren en meer groen om hitte te voorkomen.

Uiterlijk in 2019 moeten stresstesten en simulaties duidelijk maken hoe kwetsbaar gemeenten zijn voor de gevolgen van extreem weer en klimaatverandering. De gemeenten moeten deze testen uitvoeren in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het Rijk.

De plannen uit het Deltaprogramma zijn vaak kostbaar. Om ervoor te zorgen dat ook op lange termijn voldoende geld beschikbaar is om die plannen uit te voeren bestaat sinds 1 januari 2013 het Deltafonds. Dit fonds is een zelfstandig onderdeel van de rijksbegroting. De minister van Infrastructuur en Waterstaat beheert het fonds.

Bescherming tegen hoogwater

In de Waterwet is bepaald dat iedere zes jaar gecontroleerd moet worden of alle ‘primaire waterkeringen’ (dijken, dammen, duinen) nog voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Waterkeringen die niet (meer) voldoen komen in het zgn. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP-2). Dit programma moet ervoor zorgen dat die keringen 2021 weer aan de veiligheidsnormen voldoen. In het kader van het HWBP-2 worden op dit moment 87 waterkeringen met een lengte van ruim 360 kilometer onder handen genomen.

Chemische stoffen in het water

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat er steeds hogere concentraties medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. De overheid werkt samen met de farmaceutische industrie en onderzoeksinstituten aan oplossingen om deze ontwikkeling te stoppen. Verder werd eerder dit jaar bekend dat door lozingen de chemische stof GenX in het oppervlaktewater terecht was gekomen. Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat nergens in Nederland de concentraties GenX zo hoog zijn dat deze gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Terugkijken en verslag

Op maandag 27 november vergaderde de commissie over water. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kwam voor dit overleg naar de Tweede Kamer.

Agenda en verslag

  • U kunt hier alle stukken doornemen die bij het wetgevingsoverleg horen. Zodra het woordelijk verslag van deze vergadering klaar is, kunt u dit ook via deze link lezen.
  • Terugkijken is mogelijk via Debat Gemist

Gerelateerde websites