Ingediend (mede) in de Tweede kamer door Harry van der Molen

Amendementen

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Middendorp ter vervanging van nr. 36 over bij AMvB regels (kunnen) stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Middendorp ter vervanging van nr. 36 over bij AMvB regels (kunnen) stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch

34972-40
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Amendement van het lid Van der Molen over bij AMvB regels stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen

Amendement van het lid Van der Molen over bij AMvB regels stellen inzake tarieven en een leveringsplicht voor bedrijfs- en organisatiemiddelen.

34972-36
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Amendement van de leden Middendorp en Van der Molen tvv nr. 19 over bij de evaluatie na drie jaar specifieke aandacht voor toegankelijkheid elektronische dienstverlening

domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN MIDDENDORP EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191 Ontvangen 30 januari 2020 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

34972-21
Indiener Jan Middendorp
Kamerlid VVD
Amendement van de leden Van der Molen en Middendorp over toezicht op de identificatiemiddelen onderbrengen bij een onafhankelijke derde

Amendement van de leden Van der Molen en Middendorp over toezicht op de identificatiemiddelen onderbrengen bij een onafhankelijke derde. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 34 972 Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale

34972-25
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Futselaar t.v.v. nr. 23 over een accreditatiekader en eisen aan de taalontwikkeling

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Futselaar t.v.v. nr. 23 over een accreditatiekader en eisen aan de taalontwikkeling. Toelichting Om de Nederlandse taalontwikkeling van de studenten te garanderen is het noodzakelijk dat eisen die de wet stelt aan de Nederlandse taalontwikkeling in het

35282-55
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid

Gewijzigd amendement van de leden Van der Molen en Bisschop t.v.v. nr. 27 over invulling van het taalbeleid. In dit beleid lichten instellingen toe welke afwegingen ten grondslag liggen aan de keus om over te gaan naar een meer- of anderstalige opleiding. Tevens wordt met het wetsvoorstel geregeld dat

35282-56
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten. 57 voorgestelde capaciteitsfixus met toestemming achteraf toe, dat binnen die capaciteitsfixus een maximum vastgesteld kan worden voor het aantal niet-EER-studenten. Onderdeel van

35282-58
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten met waarborgen

Subamendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid voor een capaciteitsfixus voor niet-EER-studenten met waarborgen. In dezen wordt prioriteit gegeven aan de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse c.q. Nederlandstalige (en EER-)studenten, boven de toegankelijkheid voor

35282-59
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Nader gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen ter vervanging van nr. 17 over de mogelijkheid van een noodcapaciteitsfixus

bestuur worden vastgesteld. Een criterium waaraan wordt gedacht is een stijgingspercentage van het aanmeldingen van niet-EER-studenten ten opzichte van voorgaande jaren. Wiersma Van der Molen Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 282, nr. 54 2

35282-54
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen t.v.v. nr 46 over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten

Gewijzigd amendement van de leden Wiersma en Van der Molen t.v.v. nr 46 over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten. Deze aanvullende mogelijkheid kent een gelijke redelijke en objectieve rechtvaardiging als de in de Wet Taal en Toegankelijkheid opgenomen regeling voor het instellen

35282-49
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen t.v.v. nr. 21 over het schrappen van de mogelijkheid tot een generieke ontheffing

en beroepsonderwijs in verband met het stellen van voorschriften ten behoeve van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en met betrekking tot taal in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs (Wet taal en toegankelijkheid) Nr. 50 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DAT

35282-50
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Amendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten

Amendement van de leden Wiersma en Van der Molen over de mogelijkheid van een capaciteitsfixus op niet-EER-studenten. Dit amendement maakt het mogelijk om ten aanzien van een opleiding een capaciteitsbeperking vast te stellen die tot gevolg heeft dat er een minimale toegankelijkheid is voor Nederlandse

35282-46
Indiener Dennis Wiersma
Kamerlid VVD
Amendement Van der Molen over het behouden van de rekenkamerfunctie

Amendement Van der Molen over het behouden van de rekenkamerfunctie. Om de onafhankelijkheid van de commissie te borgen wordt de aanvullende voorwaarde gesteld dat altijd ten minste de helft van de leden met inbegrip van de voorzitter geen lid is van de gemeenteraad respectievelijk de provinciale staten.

35298-6
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Amendement van het lid van der Molen over een verduidelijking in de bevoegdheid van de rekenkamer

Amendement van het lid van der Molen over een verduidelijking in de bevoegdheid van de rekenkamer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 298 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie

35298-7
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA
Amendement van het lid van der Molen over invulling van het taalbeleid

Amendement van het lid van der Molen over invulling van het taalbeleid. Toelichting Onderdeel van het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid is het opstellen van taalbeleid. In dit beleid lichten instellingen toe welke afwegingen ten grondslag liggen aan de keus om over te gaan naar een meer- of anderstalige

35282-27
Indiener Harry van der Molen
Kamerlid CDA